Index 
Notulen
PDF 220kWORD 138k
Woensdag 10 maart 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 3.EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Jaarverslag 2008 over het GBVB - De tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB - Non-Proliferatieverdrag (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I (stemming)
  
7.2.EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (stemming)
  
7.3.Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina (stemming)
  
7.4.Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (stemming)
  
7.5.Belasting op financiële transacties (stemming)
  
7.6.Gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (stemming)
  
7.7.Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (stemming)
  
7.8.Verordening houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  
7.9.Jaarverslag 2008 over het GBVB (stemming)
  
7.10.De tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB (stemming)
  
7.11.Non-Proliferatieverdrag (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.EU-beleid inzake Arctische aangelegenheden (debat)
 12.Cuba (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

WOENSDAG 10 MAART 2010

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van december 2009 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


3. EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europa 2020 – Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010

Het debat heeft op 24 februari 2010 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 24.2.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Malcolm Harbour en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0150/2010)

- Martin Schulz en Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas en Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, over EU 2020 met het oog op de voorbereiding van de Europese voorjaarsraad (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0159/2010)

- Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over de follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 11 februari 2010 (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0165/2010).

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 10.3.2010.


4. Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina

Het debat heeft op 24 februari 2010 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 24.2.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het Goldstone-verslag betreffende Israël en Palestina (B7-0135/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het Goldstone-verslag betreffende Israël en Palestina (B7-0136/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, Olga Sehnalová, María Muñiz De Urquiza en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie, over de tenuitvoerlegging van de Goldstone-aanbevelingen voor Israël/Palestina (B7-0138/2010)

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de tenuitvoerlegging van de Goldstone-aanbevelingen voor Israël/Palestina (B7-0140/2010)

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport-Goldstone (B7-0145/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de uitvoering van het rapport-Goldstone (B7-0146/2010).

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 10.3.2010.


5. Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland

Het debat heeft op 24 februari 2010 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 24.2.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, over Wit-Rusland (B7-0134/2010)

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec en Justas Vincas Paleckis, namens de S&D-Fractie, over de positie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (B7-0152/2010)

- Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, over de positie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (B7-0157/2010)

- Gerben-Jan Gerbrandy en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over de positie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (B7-0161/2010)

- Helmut Scholz en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, over de positie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (B7-0162/2010)

- Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Traian Ungureanu, Filip Kaczmarek, Jacek Saryusz-Wolski en Vytautas Landsbergis, namens de PPE-Fractie, over de situatie van het maatschappelijke middenveld en van nationale minderheden in Wit-Rusland (B7-0163/2010).

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 10.3.2010.


6. Jaarverslag 2008 over het GBVB - De tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB - Non-Proliferatieverdrag (debat)

Verslag over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) in 2008, aan het Europees Parlement gepresenteerd overeenkomstig deel II, sub G, punt 43 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 Jaarverslag 2008 over het GBVB [(2009/2057(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid [(2009/2198(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Mondelinge vraag (O-0169/2009) van Gabriele Albertini en Arnaud Danjean, namens de Commissie AFET, aan de Raad: Non-Proliferatieverdrag (B7-0009/2010)

Mondelinge vraag (O-0170/2009) van Gabriele Albertini en Arnaud Danjean, namens de Commissie AFET, aan de Commissie: Non-Proliferatieverdrag (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini leidt het verslag in.

Arnaud Danjean leidt het verslag in en licht de mondelinge vragen toe.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton, (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Franziska Katharina Brantner, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi en Ulrike Lunacek.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa en Andrey Kovatchev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton, Gabriele Albertini en Arnaud Danjean.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie,over het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Non-Proliferatieverdrag (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda en Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, over het Non-Proliferatieverdrag (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, over het Non-Proliferatieverdrag (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Non-Proliferatieverdrag (B7-0144/2010);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de vooruitzichten van de conferentie van de partijen bij het Non-Proliferatieverdrag (B7-0147/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 10.3.2010, punt 7.10 van de notulen van 10.3.2010 en punt 7.11 van de notulen van 10.3.2010.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Robert Atkins en Sergio Paolo Francesco Silvestris.


7.1. Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft [COM(2009)0083 - C6-0074/2009- 2009/0035(COD)] Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA-PROV(2010)0052)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0052)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock om Noam Shalit, de vader van Gilad Shalit, op de officiële tribune te verwelkomen.


7.2. EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (stemming)

Het debat heeft op 24 februari 2010 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 24.2.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 10 maart 2010 (punt 3 van de notulen van 10.3.2010).

Ontwerpresoluties B7-0150/2010, B7-0151/2010, B7-0153/2010, B7-0159/2010, B7-0160/2010 en B7-0165/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0150/2010

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0151/2010

(ter vervanging van B7-0151/2010, B7-0153/2010 en B7-0160/2010):

ingediend door de volgende leden:
Joseph Daul en Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie,

Martin Schulz en Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie,

Guy Verhofstadt, Lena Ek en Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0053)

(Ontwerpresoluties B7-0159/2010 en B7-0165/2010 komen te vervallen.)


7.3. Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina (stemming)

Het debat heeft op 24 februari 2010 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 24.2.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 10 maart 2010 (punt 4 van de notulen van 10.3.2010).

Ontwerpresoluties B7-0135/2010, B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0140/2010, B7-0145/2010 en B7-0146/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0135/2010

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0136/2010

(ter vervanging van B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0145/2010 en B7-0146/2010):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Isabelle Durant en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie,

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz en Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0054)

(Ontwerpresolutie B7-0140/2010 komt te vervallen.)


7.4. Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (stemming)

Het debat heeft op 24 februari 2010 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 24.2.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 10 maart 2010 (punt 5 van de notulen van 10.3.2010).

Ontwerpresoluties B7-0134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010, B7-0162/2010 en B7-0163/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0134/2010

(ter vervanging van B7-134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010 en B7-0163/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andrzej Grzyb, Jacek Protasiewicz en Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-Fractie,

Adrian Severin, Kristian Vigenin en Marek Siwiec, namens de S&D-Fractie,

Gerben-Jan Gerbrandy en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0055)

(Ontwerpresolutie B7-0162/2010 komt te vervallen.)


7.5. Belasting op financiële transacties (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0133/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0056)


7.6. Gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0132/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0057)


7.7. Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 en B7-0180/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0154/2010

(ter vervanging van B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 en B7-0180/2010):

ingediend door de volgende leden:

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini en Georgios Papastamkos, namens de PPE-Fractie,

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange en David Martin, namens de S&D-Fractie,

Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie,

Syed Kamall, namens de ECR-Fractie,

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0058)

Het woord werd gevoerd door:

Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, om een mondeling amendement op amendement 1 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


7.8. Verordening houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0181/2010 en B7-0182/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0181/2010

(ter vervanging van B7-0181/2010 en B7-0182/2010):

ingediend door de volgende leden:

Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė en Georgios Papastamkos, namens de PPE-Fractie,

Kader Arif en Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie,

Robert Sturdy, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0059)

Het woord werd gevoerd door:

Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, om een mondeling amendement op amendement 4 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen (het aldus gewijzigde amendement 4 werd verworpen).


7.9. Jaarverslag 2008 over het GBVB (stemming)

Verslag over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) in 2008, aan het Europees Parlement gepresenteerd overeenkomstig deel II, sub G, punt 43 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 Jaarverslag 2008 over het GBVB [(2009/2057(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0060)

Het woord werd gevoerd door:

Heidi Hautala, vóór de stemming, om de vreedzame opstand van het Tibetaanse volk op 10 maart 2008 te gedenken.

Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, om een mondeling amendement op amendement 1 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen (het aldus gewijzigde amendement 1 werd verworpen).


7.10. De tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid [(2009/2198(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0061)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, om een mondeling amendement op amendement 5 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen.

Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, om een mondeling amendement op amendement 34 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen.


7.11. Non-Proliferatieverdrag (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010, B7-0143/2010, B7-0144/2010 en B7-0147/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0137/2010

(ter vervanging van B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010 en B7-0143/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri en Adrian Severin, namens de S&D-Fractie,

Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie,

Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0062)

(Ontwerpresoluties B7-0144/2010 en B7-0147/2010 komen te vervallen.)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Klaus-Heiner Lehne - A7-0011/2010
Viktor Uspaskich, Peter Jahr, Tiziano Motti, Marian Harkin en Vito Bonsignore

EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 - RC-B7-0151/2010
Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Ramona Nicole Mănescu, Petru Constantin Luhan, Georgios Papanikolaou, Viktor Uspaskich, Nikolaos Chountis, Filip Kaczmarek, Vito Bonsignore, Ryszard Czarnecki, Zoltán Balczó en Inés Ayala Sender

Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina - RC-B7-0136/2010
Ramona Nicole Mănescu, Alajos Mészáros, Krisztina Morvai, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan en Alexander Graf Lambsdorff

Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland - RC-B7-0134/2010
Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan en Bruno Gollnisch;

Belasting op financiële transacties - B7-0133/2010
Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Joe Higgins, Mario Borghezio, Daniel Hannan en Syed Kamall;

Gemeenschappelijke eurobetalingsruimte - B7-0132/2010
Jaroslav Paška

Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) - RC-B7-0154/2010
Jarosław Kalinowski, Marian Harkin, Syed Kamall en Jaroslav Paška

Verordening houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties - RC-B7-0181/2010
Syed Kamall en Daniel Hannan

Verslag Gabriele Albertini - A7-0023/2010
Alfredo Antoniozzi en Nicole Sinclaire

Verslag Arnaud Danjean - A7-0026/2010
Alfredo Antoniozzi en Nikolaos Chountis.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Pál SCHMITT
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. EU-beleid inzake Arctische aangelegenheden (debat)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-beleid inzake Arctische aangelegenheden

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Timo Soini, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, Jarosław Leszek Wałęsa en Kriton Arsenis.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pat the Cope Gallagher, Reinhard Bütikofer, Anna Rosbach, Nick Griffin, Anna Ibrisagic, Zigmantas Balčytis, Kristiina Ojuland, Indrek Tarand, William (The Earl of) Dartmouth, Sari Essayah, Herbert Reul, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Bendt Bendtsen en Thomas Ulmer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Riikka Manner, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Birgit Schnieber-Jastram, Marian-Jean Marinescu en John Bufton.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Het debat wordt gesloten.


12. Cuba (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Cuba

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Luis Yáñez-Barnuevo García, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, en Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo en Fiorello Provera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Andris Piebalgs.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de politieke en gewetensgevangenen in Cuba (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera en Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, over Cuba (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García en Emine Bozkurt, namens de S&D-Fractie, over gewetensgevangenen in Cuba (B7-0174/2010);

- Renate Weber en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over Cuba (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Cuba – het geval van Orlando Zapata Tamayo (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing en Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, over het overlijden van Orlando Zapata Tamayo op Cuba (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de dood van Orlando Zapata Tamayo in Cuba (B7-0178/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 11.3.2010.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 17.25 uur onderbroken en om 18.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter


13. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B7-0017/2010).

Vraag 1 (Georgios Papanikolaou): Samenwerking tussen de EU en Turkije op het gebied van illegale immigratie.

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis en Roger Helmer.

Vraag 2 (Marian Harkin): huiselijk geweld.

Diego López Garrido beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin, David Martin en Andreas Mölzer.

Vraag 3 (Bernd Posselt): Donau-strategie.

Diego López Garrido beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Paul Rübig en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 4 (Konstantinos Poupakis): Het Europees sociaal model en de bestrijding van armoede.
Vraag 5 (Liam Aylward): Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Diego López Garrido beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Konstantinos Poupakis, Liam Aylward, Vicky Ford, Ádám Kósa, Robert Atkins en Daniel Hannan.

Vraag 6 is ingetrokken.

Vraag 7 (Justas Vincas Paleckis): Visumregeling tussen de Europese Unie en Rusland.
Vraag 8 (Laima Liucija Andrikienė): Betrekkingen EU-Rusland: agenda van het Spaanse voorzitterschap.

Diego López Garrido beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Bogusław Sonik en Janusz Władysław Zemke.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE- en S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie PECH:
Werner Kuhn in de plaats van Vito Bonsignore

Commissie AFCO:
Constance Le Grip
David Martin in de plaats van John Attard-Montalto

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
Constance Le Grip

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
Vito Bonsignore in de plaats van Ingeborg Gräßle.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


15. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerpverordening van de Commissie van […] tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in of op bepaalde producten (D006810/03 - 2010/2587(RPS) - termijn: 02/05/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van […] ter uitvoering van artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de prestaties van de vlaggenstaat betreft (D006896/02 - 2010/2577(RPS) - termijn: 23/05/2010)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Ontwerpverordening van de Commissie van […] tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (D007327/03 - 2010/2590(RPS) - termijn: 02/06/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpbesluit van de Commissie van [...] tot vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële demonstratieprojecten ter bevordering van het milieutechnisch veilig afvangen en geologisch opslaan van CO2 , alsook voor demonstratieprojecten ter bevordering van technologieën voor hernieuwbare energie in het kader van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (D007721/02 - 2010/2582(RPS) - termijn: 25/05/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Ontwerpbeschikking van de Commissie van […] tot wijziging van Beschikking 2004/452/EG tot vaststelling van een lijst van organen waarvan de onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens (D008240/01 - 2010/2606(RPS) - termijn: 04/06/2010)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Ontwerprichtlijn van de Commissie inzake de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage III bij Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (D008362/02 - 2010/2589(RPS) - termijn: 02/06/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerprichtlijn van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 2008/60/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen (D008400/02 - 2010/2608(RPS) - termijn: 05/06/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie van […] inzake de goedkeuring van een vereenvoudigd instrument, ontwikkeld door de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol), voor de raming van het brandstofverbruik van bepaalde vliegtuigexploitanten met een geringe emissie (D008414/02 - 2010/2586(RPS) - termijn: 02/06/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Verordening (EU) van de Commissie betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor ontdooiings- en ontwasemingssystemen voor de voorruit van bepaalde motorvoertuigen en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (D008417/02 - 2010/2607(RPS) - termijn: 04/06/2010)

verwezen naar

ten principale :

IMCO.


16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 439.651/OJJE).


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid