Zoznam 
Zápisnica
PDF 218kWORD 132k
Streda, 10. marca 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 3.EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (predložené návrhy uznesení)
 4.Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (predložené návrhy uznesení)
 6.Výročná správa o SZBP za rok 2008 – Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – Zmluva o nešírení jadrových zbraní (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty ***I (hlasovanie)
  
7.2.EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (hlasovanie)
  
7.3.Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (hlasovanie)
  
7.4.Situácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (hlasovanie)
  
7.5.Dane z finančných transakcií (hlasovanie)
  
7.6.Jednotná oblasť platieb v eurách (hlasovanie)
  
7.7.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) (hlasovanie)
  
7.8.Nariadenie, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
  
7.9.Výročná správa o SZBP za rok 2008 (hlasovanie)
  
7.10.Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  
7.11.Zmluva o nešírení jadrových zbraní (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Politika EÚ v otázkach Arktídy (rozprava)
 12.Kuba (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Radu)
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


ZÁPISNICA

STREDA 10. MARCA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na decembrovej schôdzi 2009 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


3. EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 13 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Malcolm Harbour a Roberts Zīle za skupinu ECR o EÚ 2020 (B7-0150/2010)

- Martin Schulz a Stephen Hughes za skupinu S&D o EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas a Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE o stratégii EÚ 2020 v súvislosti s prípravou jarného zasadania Európskej rady (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (B7-0159/2010)

- Lena Ek za skupinu ALDE v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (B7-0165/2010).

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 10.3.2010.


4. Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides a Cristian Dan Preda za skupinu PPE o dodržiavaní Goldstoneových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0135/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o dodržiavaní Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0136/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, Olga Sehnalová, María Muñiz De Urquiza a Robert Goebbels za skupinu S&D o dodržiavaní Goldstoneových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0138/2010)

- Charles Tannock za skupinu ECR o dodržiavaní Goldstoneových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0140/2010)

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o vykonávaní odporúčaní Goldstoneovej správy (B7-0145/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL o vykonávaní Goldstonovej správy (B7-0146/2010).

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 10.3.2010.


5. Situácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 18 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o Bielorusku (B7-0134/2010)

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec a Justas Vincas Paleckis za skupinu S&D, o situácii občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (B7-0152/2010)

- Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter a Werner Schulz za skupinu Verts/ALE o situácii občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (B7-0157/2010)

- Gerben-Jan Gerbrandy a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE o situácii občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (B7-0161/2010)

- Helmut Scholz a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL o situácii občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (B7-0162/2010)

- Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Traian Ungureanu, Filip Kaczmarek, Jacek Saryusz-Wolski a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE o situácii občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (B7-0163/2010).

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 10.3.2010.


6. Výročná správa o SZBP za rok 2008 – Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politikyZmluva o nešírení jadrových zbraní (rozprava)

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2008 predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 [(2009/2057(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [(2009/2198(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0169/2009), ktorú položili Gabriele Albertini a Arnaud Danjean za výbor AFET pre Radu: Zmluva o nešírení jadrových zbraní (B7-0009/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0170/2009), ktorú položili Gabriele Albertini a Arnaud Danjean za výbor AFET pre Komisiu: Zmluva o nešírení jadrových zbraní (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini uviedol správu.

Arnaud Danjean uviedol správu a rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Nadezhda Neynsky (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Adrian Severin za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi a Ulrike Lunacek.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa a Andrey Kovatchev.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr a Miroslav Mikolášik.

Vystúpili títo rečníci: Catherine Ashton, Gabriele Albertini a Arnaud Danjean.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda a Adrian Severin za skupinu S&D o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Andrew Duff za skupinu ALDE o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (B7-0144/2010);

- Charles Tannock za skupinu ECR o vyhliadkach konferencie o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (B7-0147/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 10.3.2010, bod 7.10 zápisnice zo dňa 10.3.2010 a bod 7.11 zápisnice zo dňa 10.3.2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Robert Atkins a Sergio Paolo Francesco Silvestris.


7.1. Ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty [COM(2009)0083 - C6-0074/2009- 2009/0035(COD)] Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA-PROV(2010)0052)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0052)

Vystúpenia:

Charles Tannock, aby privítal Noama Šalita, otca Gilada Šalita, usadeného v čestnej galérii.


7.2. EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (hlasovanie)

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 13 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesenia boli oznámené 10. marca 2010 (bod 3 zápisnice zo dňa 10.3.2010).

Návrhy uznesenia B7-0150/2010, B7-0151/2010, B7-0153/2010, B7-0159/2010, B7-0160/2010 a B7-0165/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA B7-0150/2010

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0151/2010

(nahrádzajúci B7-0151/2010, B7-0153/2010 a B7-0160/2010):

podaný týmito poslancami:
Joseph Daul a Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE,

Martin Schulz a Stephen Hughes za skupinu S&D,

Guy Verhofstadt, Lena Ek a Sylvie Goulard za skupinu ALDE

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0053)

(Návrhy uznesenia B7-0159/2010 a B7-0165/2010 sa stali bezpredmetnými.)


7.3. Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (hlasovanie)

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesenia boli oznámené 10. marca 2010 (bod 4 zápisnice zo dňa 10.3.2010).

Návrhy uznesenia B7-0135/2010, B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0140/2010, B7-0145/2010 a B7-0146/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA B7-0135/2010

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0136/2010

(nahrádzajúci B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0145/2010 a B7-0146/2010):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza a Robert Goebbels za skupinu S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Isabelle Durant a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0054)

(Návrh uznesenia B7-0140/2010 sa stal bezpredmetným.)


7.4. Situácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku (hlasovanie)

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 18 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesenia boli oznámené 10. marca 2010 (bod 5 zápisnice zo dňa 10.3.2010).

Návrhy uznesenia B7-0134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010, B7-0162/2010 a B7-0163/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0134/2010

(nahrádzajúci B7-134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010 a B7-0163/2010):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andrzej Grzyb, Jacek Protasiewicz a Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE,

Adrian Severin, Kristian Vigenin a Marek Siwiec za skupinu S&D,

Gerben-Jan Gerbrandy a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter a Werner Schulz za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0055)

(Návrh uznesenia B7-0162/2010 sa stal bezpredmetným.)


7.5. Dane z finančných transakcií (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0133/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0056)


7.6. Jednotná oblasť platieb v eurách (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0132/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0057)


7.7. Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 a B7-0180/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0154/2010

(nahrádzajúci B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 a B7-0180/2010):

podaný týmito poslancami:

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini a Georgios Papastamkos za skupinu PPE,

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange a David Martin za skupinu S&D,

Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez a Michael Theurer za skupinu ALDE,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

Syed Kamall za skupinu ECR,

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0058)

Vystúpenia:

Tokia Saïfi za skupinu PPE predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1, ktorý bol prijatý.


7.8. Nariadenie, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0181/2010 a B7-0182/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0181/2010

(nahrádzajúci B7-0181/2010 a B7-0182/2010):

podaný týmito poslancami:

Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė a Georgios Papastamkos za skupinu PPE,

Kader Arif a Véronique De Keyser za skupinu S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE,

Robert Sturdy za skupinu ECR,

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0059)

Vystúpenia:

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 4, ktorý bol prijatý (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 takto zmenený bol zamietnutý).


7.9. Výročná správa o SZBP za rok 2008 (hlasovanie)

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2008 predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 [(2009/2057(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0060)

Vystúpenia:

Heidi Hautala pre hlasovaním pripomenula mierové povstanie tibetského ľudu, ku ktorému došlo 10. marca 2008.

Adrian Severin za skupinu S&D predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1, ktorý bol prijatý (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 takto zmenený bol zamietnutý).


7.10. Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [(2009/2198(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0061)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 5, ktorý nebol prijatý.

Hannes Swoboda za skupinu S&D predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 34, ktorý nebol prijatý.


7.11. Zmluva o nešírení jadrových zbraní (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010, B7-0143/2010, B7-0144/2010 a B7-0147/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0137/2010

(nahrádzajúci B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010 a B7-0143/2010):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Michael Gahler za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri a Adrian Severin za skupinu S&D,

Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Andrew Duff za skupinu ALDE,

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0062)

(Návrhy uznesenia B7-0144/2010 a B7-0147/2010 sa stali bezpredmetnými.)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Klaus-Heiner Lehne - A7-0011/2010
Viktor Uspaskich, Peter Jahr, Tiziano Motti, Marian Harkin a Vito Bonsignore

EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 - RC-B7-0151/2010
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Ramona Nicole Mănescu, Petru Constantin Luhan, Georgios Papanikolaou, Viktor Uspaskich, Nikolaos Chountis, Filip Kaczmarek, Vito Bonsignore, Ryszard Czarnecki, Zoltán Balczó a Inés Ayala Sender

Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou - RC-B7-0136/2010
Ramona Nicole Mănescu, Alajos Mészáros, Krisztina Morvai, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan a Alexander Graf Lambsdorff

Situácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku - RC-B7-0134/2010
Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan a Bruno Gollnisch;

Dane z finančných transakcií - B7-0133/2010
Kay Swinburne za skupinu ECR, Joe Higgins, Mario Borghezio, Daniel Hannan a Syed Kamall;

Jednotná oblasť platieb v eurách - B7-0132/2010
Jaroslav Paška

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) - RC-B7-0154/2010
Jarosław Kalinowski, Marian Harkin, Syed Kamall a Jaroslav Paška

Nariadenie, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií - RC-B7-0181/2010
Syed Kamall a Daniel Hannan

Správa: Gabriele Albertini - A7-0023/2010
Alfredo Antoniozzi a Nicole Sinclaire

Správa: Arnaud Danjean - A7-0026/2010
Alfredo Antoniozzi a Nikolaos Chountis


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Pál SCHMITT
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Politika EÚ v otázkach Arktídy (rozprava)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Politika EÚ v otázkach Arktídy

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Diana Wallis za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Timo Soini za skupinu EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, Jarosław Leszek Wałęsa a Kriton Arsenis.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pat the Cope Gallagher, Reinhard Bütikofer, Anna Rosbach, Nick Griffin, Anna Ibrisagic, Zigmantas Balčytis, Kristiina Ojuland, Indrek Tarand, William (The Earl of) Dartmouth, Sari Essayah, Herbert Reul, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Bendt Bendtsen a Thomas Ulmer.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Riikka Manner, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Birgit Schnieber-Jastram, Marian-Jean Marinescu a John Bufton.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Rozprava sa skončila.


12. Kuba (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Kuba

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Edvard Kožušník za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL a Andreas Mölzer nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo a Fiorello Provera.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská a Angelika Werthmann.

Vystúpili títo rečníci: Diego López Garrido a Andris Piebalgs.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon a Bogusław Sonik za skupinu PPE o situácii politických väzňov a väzňov svedomia na Kube (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera a Lorenzo Fontana za skupinu EFD o Kube (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García a Emine Bozkurt za skupinu S&D o väzňoch svedomia na Kube (B7-0174/2010);

- Renate Weber a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o Kube (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Kube – prípad Orlanda Zapatu Tamaya (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL o smrti Orlanda Zapatu Tamaya na Kube (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o smrti Orlanda Zapatu Tamaya na Kube (B7-0178/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 11.3.2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.25 h kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 18.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka


13. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B7-0017/2010).

Otázka č. 1 (Georgios Papanikolaou): Spolupráca medzi EÚ a Tureckom v oblasti nelegálneho prisťahovalectva.

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis a Roger Helmer.

Otázka č. 2 (Marian Harkin): Domáce násilie.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin, David Martin a Andreas Mölzer.

Otázka č. 3 (Bernd Posselt): Stratégia pre oblasť Dunaja.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 4 (Konstantinos Poupakis): Európsky sociálny model a boj proti chudobe.
Otázka č. 5 (Liam Aylward): Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Diego López Garrido odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Konstantinos Poupakis, Liam Aylward, Vicky Ford, Ádám Kósa, Robert Atkins a Daniel Hannan.

Otázka 6 bola stiahnutá.

Otázka č. 7 (Justas Vincas Paleckis): Vízový režim medzi Európskou úniou a Ruskom.
Otázka č. 8 (Laima Liucija Andrikienė): Vzťahy medzi EÚ a Ruskom: program španielskeho predsedníctva.

Diego López Garrido odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Bogusław Sonik a Janusz Władysław Zemke.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


14. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE a S§D tieto žiadosti o menovania:

výbor PECH:
Werner Kuhn, ktorým je nahradený Vito Bonsignore

výbor AFCO:
Constance Le Grip
David Martin, ktorým je nahradený John Attard-Montalto

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
Constance Le Grip

Delegácia pri Parlamentnom výbore Európa-Stredozemie
Vito Bonsignore, ktorým je nahradená Ingeborg Gräßle.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


15. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí určitých pesticídov v alebo na určitých produktoch (D006810/03 - 2010/2587(RPS) - lehota: 02/05/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.. z […],ktorým sa vykonáva článok 10 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokiaľ ide o výkonnosť vlajkového štátu (D006896/02 - 2010/2577(RPS) - lehota: 23/05/2010)

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (D007327/03 - 2010/2590(RPS) - lehota: 02/06/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z [...], ktorým sa stanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, vytvoreného smernicou 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady (D007721/02 - 2010/2582(RPS) - lehota: 25/05/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutia Komisie z […], ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom (D008240/01 - 2010/2606(RPS) - lehota: 04/06/2010)

pridelené

gestorský :

ITRE

- Návrh smernice Komisie, ktorým sa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín prispôsobuje technickému pokroku (D008362/02 - 2010/2589(RPS) - lehota: 02/06/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/60/ES ustanovujúca osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel (D008400/02 - 2010/2608(RPS) - lehota: 05/06/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Nariadenie Komisie z […] o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (D008414/02 - 2010/2586(RPS) - lehota: 02/06/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktoré sa týka požiadaviek typového schvaľovania na systémy odmrazovania a odhmlievania čelného skla určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (D008417/02 - 2010/2607(RPS) - lehota: 04/06/2010)

pridelené

gestorský :

IMCO


16. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 439.651/OJJE).


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 19.20 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia