Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0169/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0063

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

8.1. Κούβα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 και B7-0178/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0169/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 και B7-0178/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García και Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Renate Weber και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Edvard Kožušník και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0063)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0177/2010 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου