Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο Robert Goebbels, σχετικά με την οργάνωση της Ώρας των ψηφοφοριών.


8.1. Κούβα (ψηφοφορία)

8.2. Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ψηφοφορία)

8.3. Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου