Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 234kWORD 154k
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (συζήτηση)
 3.Οι συνέπειες της θύελλας Xynthia στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Η κατάσταση στη Χιλή και η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κούβα (ψηφοφορία)
  
8.2.Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ψηφοφορία)
  
8.3.Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Η περίπτωση του Gilad Shalit
  
12.2.Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό
  
12.3.Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Η περίπτωση του Gilad Shalit (ψηφοφορία)
  
13.2.Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (ψηφοφορία)
  
13.3.Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Κατάθεση εγγράφωv
 18.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0015/2010) που κατέθεσε ο Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς το Συμβούλιο: Ανακοίνωση για τις Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα (B7-0011/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0016/2010) που κατέθεσε ο Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (B7-0012/2010)

Ο Herbert Reul αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Pedro Luis Marín Uribe (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B7-0011/2010.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B7-0012/2010.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christian Ehler, Marita Ulvskog, Chris Davies, Konrad Szymański, Arturs Krišjānis Kariņš, Britta Thomsen, Liam Aylward, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Zbigniew Ziobro, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Roger Helmer, Maria Da Graça Carvalho, Patrizia Toia, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik και Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, João Ferreira, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zoltán Balczó, Elena Băsescu και Antonio Cancian.

Παρεμβαίνουν οι Christian Ehler, Claude Turmes και Iosif Matula, Pedro Luis Marín Uribe και Janez Potočnik.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ) (B7-0148/2010)

- Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ) (B7-0149/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.


3. Οι συνέπειες της θύελλας Xynthia στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Οι συνέπειες της θύελλας Xynthia στην Ευρώπη

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Bernadette Vergnaud, François Alfonsi, Patrick Le Hyaric, Maurice Ponga και Ricardo Cortés Lastra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Teixeira και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Επιτροπής: Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη

Οι συζητήσεις διεξάχθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24ης Φεβρουαρίου 2010) και στις 11 Μαρτίου 2010 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11ης Μαρτίου 2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Giommaria Uggias και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις μεγάλες φυσικές καταστροφές στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και στη Γαλλία (B7-0139/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Catherine Greze, François Alfonsi και Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη μεγάλη φυσική καταστροφή που έπληξε την αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και τη Γαλλία (B7-0155/2010)

- Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin και Pascale Gruny, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez και Ricardo Cortés Lastra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις μεγάλες φυσικές καταστροφές στην Αυτόνομη Περιοχή της Μαδέρας, τη Γαλλία και την Ισπανία (B7-0156/2010)

- Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις μεγάλες φυσικές καταστροφές στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και τις συνέπειες της καταιγίδας Xynthia στην Ευρώπη (B7-0164/2010)

- Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη μεγάλη φυσική καταστροφή που έπληξε την αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, την Γαλλία και την Ισπανία (B7-0166/2010)

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.


5. Η κατάσταση στη Χιλή και η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η κατάσταση στη Χιλή και η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michèle Striffler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Γεώργιος Παπανικολάου, Enrique Guerrero Salom και Jim Higgins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

6. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της 6ης Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα θύματα της τρομοκρατίας. Αποτίνει φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Μαδρίτη την 11η Μαρτίου 2004 και στο Λονδίνο την 7η Ιουλίου 2005. Καταδικάζει τις τρομοκρατικές πράξεις ως επίθεση κατά της δημοκρατίας.


7. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η διάσκεψη των προέδρων αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 134, παράγραφος 3, του Κανονισμού, να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο της Ολομέλειας την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010, από τις 2.30 μ.μ. ώς τις 4.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες, σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25 και 26 Μαρτίου 2010.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο Robert Goebbels, σχετικά με την οργάνωση της Ώρας των ψηφοφοριών.


8.1. Κούβα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 και B7-0178/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0169/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 και B7-0178/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García και Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Renate Weber και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Edvard Kožušník και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0063)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0177/2010 καταπίπτει.)


8.2. Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0148/2010 και B7-0149/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0148/2010

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0064)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0149/2010

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0149/2010 καταπίπτει.)


8.3. Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.2.2010) και στις 11 Μαρτίου 2010 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 11 Μαρτίου 2010 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0139/2010, B7-0155/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 και B7-0166/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0139/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0139/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 και B7-0166/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes και Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Giommaria Uggias και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Marek Henryk Migalski και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat και Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0065)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0155/2010 καταπίπτει.)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Κούβα - RC-B7-0169/2010:
Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Ramón Jáuregui Atondo, Zuzana Roithová, Daniel Hannan και Philip Claeys.

Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα - B7-0148/2010:
Jarosław Kalinowski, Jan Březina, Marek Józef Gróbarczyk και Seán Kelly..

Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη - RC-B7-0139/2010:
Sophie Auconie.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2010)


12.1. Η περίπτωση του Gilad Shalit

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 και B7-0187/2010

Οι Bastiaan Belder, Frédérique Ries, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Sari Essayah, Τάκης Χατζηγεωργίου και Nicole Kiil-Nielsen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Louis Bontes, μη εγγεγραμμένος, Tunne Kelam και Filip Kaczmarek.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ryszard Czarnecki και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.


12.2. Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 και B7-0196/2010

Οι Ramón Jáuregui Atondo, Renate Weber, Adam Bielan, Santiago Fisas Ayxela, Marie-Christine Vergiat και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eija-Riitta Korhola, Silvia-Adriana Ţicău και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Francisco José Millán Mon και Charles Tannock.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.


12.3. Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 και B7-0198/2010

Οι Renate Weber, David Martin, Martin Kastler, Marie-Christine Vergiat και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Bogusław Sonik, Jaroslav Paška και Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


13.1. Η περίπτωση του Gilad Shalit (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 και B7-0187/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0171/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010 και B7-0185/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt και Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells και Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD,

Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht και Reinhard Bütikofer

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0066)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0186/2010 και B7-0187/2010 καταπίπτουν.)


13.2. Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 και B7-0196/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0188/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010 και B7-0196/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro και Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Renate Weber, Marielle De Sarnez και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0067)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0195/2010 καταπίπτει.)


13.3. Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 και B7-0198/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0191/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 και B7-0198/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş και Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala και Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0068)


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


15. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (αναδιατύπωση) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, όσον αφορά την κατάργηση της χρηματοδότησης ορισμένων κοινοτικών δράσεων και την αλλαγή του ορίου για τη χρηματοδότησή τους (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 12 Μαρτίου 2010.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Σημειωθείσα πρόοδος για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αναθεώρηση ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο 2010 (2010/2037(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

επιτροπή ECON

- Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (2010/2038(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, EMPL)

επιτροπή EMPL

- Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (2010/2039(INI))

επιτροπή FEMM

- Κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνικών μειονοτήτων (2010/2041(INI))

επιτροπή TRAN

- Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) - Αξιολόγηση της σημειωθείσας προόδου και νέες προκλήσεις (2010/2040(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ENVI, ITRE, REGI, PECH)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή ECON

- Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (2010/2038(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)
Συνδεδεμένες επιτροπές ECON, EMPL
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 04.03.2010)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή ECON

- Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (2010/2021(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: ENVI


17. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N7-0011/2010 - C7-0044/2010 - 2010/0813(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο κοινοτικό πρόγραμμα MEDIA 2007, καθώς και της σχετικής τελικής πράξης (05133/2010 - C7-0046/2010 - 2007/0171(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AFET

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου - Απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008 (05826/2010 - C7-0054/2010 - 2009/2068(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σχέδιo συστάσεων του Συμβουλίου - Απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2008 (05828/2010 - C7-0055/2010 - 2009/2068(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (έβδομου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2008 (05082/2010 - C7-0056/2010 - 2009/2077(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (όγδοου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2008 (05084/2010 - C7-0057/2010 - 2009/2077(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ενάτου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2008 (05085/2010 - C7-0058/2010 - 2009/2077(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (δέκατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2008 (05086/2010 - C7-0059/2010 - 2009/2077(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο συστάσεων του Συμβουλίου - Απαλλαγή που δίδεται στις Κοινές Επιχειρήσεις από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008 (05829/2010 - C7-0060/2010 - 2009/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Σχέδιο συστάσεων του Συμβουλίου - Απαλλαγή των οργανισμών οι οποίοι δημιουργούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2008 (05827/2010 - C7-0061/2010 - 2009/2110(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

CONT

- Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Κατάλογος των υποψηφίων για διορισμό 7 μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου 2010 (06896/2010 - C7-0065/2010 - 2010/0815(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Cristiana Muscardini. Προταση ψηφισματος σχετικά με την ανάγκη να αποφευχθεί η αύξηση της ρύπανσης στην Αφρική λόγω της εξαγωγής πεπαλαιωμένων οχημάτων από την ΕΕ προς τις αφρικανικές χώρες (B7-0168/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE


18. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

63/2009

Jiří Maštálka

24

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

129

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

65

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

138

67/2009

Franz Obermayr

57

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

100

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

88

70/2009

Filip Kaczmarek

48

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

323

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

107

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

248

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

181

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

51

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

96

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

41

9/2010

Andreas Mölzer

11

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

44

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

30

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

62

13/2010

Andreas Mölzer

8

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

12


19. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 24 και 25 Μαρτίου 2010.


21. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.30 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Αρσένης, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bodu, Böge, Bontes, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Jaakonsaari, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου