Index 
Jegyzőkönyv
PDF 226kWORD 152k
2010. március 11., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Beruházás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba (vita)
 3.A Xynthia nevű vihar következményei Európában (vita)
 4.Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A chilei helyzet és az EU humanitárius segítségnyújtási stratégiája (vita)
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Ülésnaptár
 8.Szavazások órája
  
8.1.Kuba (szavazás)
  
8.2.Beruházás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba (szavazás)
  
8.3.Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
12.1.A Gilad Salit-ügy
  
12.2.Az erőszak fokozódása Mexikóban
  
12.3.Dél-Korea - legálisnak nyilvánították a halálbüntetést
 13.Szavazások órája
  
13.1.A Gilad Salit-ügy (szavazás)
  
13.2.Az erőszak fokozódása Mexikóban (szavazás)
  
13.3.Dél-Korea - legálisnak nyilvánították a halálbüntetést (szavazás)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.A Tanács álláspontjai első olvasatban
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 19.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 20.A következő ülések időpontjai
 21.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. MÁRCIUS 11., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Beruházás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0015/2010) felteszi: Herbert Reul, az ITRE bizottság nevében, a Tanácshoz: Közlemény az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról (B7-0011/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0016/2010) felteszi: Herbert Reul, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Közlemény az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról (B7-0012/2010)

Herbert Reul kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Pedro Luis Marín Uribe (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B7-0011/2010

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre B7-0012/2010.

Felszólal: Jean-Pierre Audy, a PPE képviselőcsoport nevében, Teresa Riera Madurell, az S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giles Chichester, az ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Christian Ehler, Marita Ulvskog, Chris Davies, Konrad Szymański, Arturs Krišjānis Kariņš, Britta Thomsen, Liam Aylward, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Zbigniew Ziobro, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Roger Helmer, Maria Da Graça Carvalho, Patrizia Toia, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik és Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, João Ferreira, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zoltán Balczó, Elena Băsescu és Antonio Cancian.

Felszólal: Christian Ehler, Claude Turmes és Iosif Matula, Pedro Luis Marín Uribe és Janez Potočnik.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Teresa Riera Madurell, az S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Claude Turmes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról (SET-terv) (B7-0148/2010)

- Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj, a PPE képviselőcsoport nevében, és Giles Chichester, az ECR képviselőcsoport nevében, az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról (SET-terv) (B7-0149/2010)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.3.11-i jegyzőkönyv 8.2. pont .


3. A Xynthia nevű vihar következményei Európában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Xynthia nevű vihar Európában

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elisabeth Morin-Chartier, a PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

Felszólal: Edite Estrela, a S&D képviselőcsoport nevében, Giommaria Uggias, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Lambert van Nistelrooij, Bernadette Vergnaud, François Alfonsi, Patrick Le Hyaric, Maurice Ponga és Ricardo Cortés Lastra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Teixeira és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.


4. Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában

A vitákra 2010. február 24-én (a 2010. február 24-i jegyzőkönyv 21. pontja) és 2010. március 11-én (a 2010. március 11-i jegyzőkönyv 3. pontja) került sor.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Giommaria Uggias és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban és Franciaországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0139/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Michail Tremopoulos, Catherine Greze, François Alfonsi és Sandrine Bélier, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban és Franciaországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0155/2010)

- Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin és Pascale Gruny, a PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez és Ricardo Cortés Lastra, az S&D képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban, Franciaországban és Spanyolországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0156/2010)

- Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról és a Xynthia vihar európai hatásairól (B7-0164/2010)

- Marek Henryk Migalski, az ECR képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban, Franciaországban és Spanyolországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0166/2010)

Szavazás: 2010.3.11-i jegyzőkönyv 8.3. pont .


5. A chilei helyzet és az EU humanitárius segítségnyújtási stratégiája (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A chilei helyzet és az EU humanitárius segítségnyújtási stratégiája

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michèle Striffler, a PPE képviselőcsoport nevében, María Muñiz De Urquiza, az S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Georgios Papanikolaou, Enrique Guerrero Salom és Jim Higgins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Andreas Mölzer.

Felszólal: Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.40-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

6. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a Terrorizmus Áldozatainak 6. Európai Napja alkalmából. Megemlékezik a terrorizmus áldozatairól Európában, többek között a 2004. március 11-i madridi és a 2005. július 7-i londoni terrortámadások áldozatairól. Elítéli a terrorcselekményeket és a demokrácia elleni támadásnak tekinti azokat.


7. Ülésnaptár

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete az eljárási szabályzat 134. cikkének (3) bekezdése alapján úgy határozott, hogy 2010. április 7-én, kedden, 14.30 és 16.30 között rendkívüli plenáris ülést hív össze Brüsszelben a 2010. március 25-26-i Európai Tanács csúcstalálkozó eredményeiről szóló európai tanácsi jelentéséről és bizottsági nyilatkozatról.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

Felszólal: Robert Goebbels, a szavazások órájának lebonyolításáról.


8.1. Kuba (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 és B7-0178/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0169/2010

(amely a B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 és B7-0178/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek és Tunne Kelam, a PPE képviselőcsoport nevében,
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García és Emine Bozkurt, az S&D képviselőcsoport nevében,
Renate Weber és Izaskun Bilbao Barandica, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Edvard Kožušník és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében,
Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA-PROV(2010)0063)

(A B7-0177/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.2. Beruházás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0148/2010 és B7-0149/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0148/2010

Elfogadva (P7_TA-PROV(2010)0064)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0149/2010

(A B7-0149/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.3. Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában (szavazás)

A vitákra 2010. február 24-én (2010.2.24-i jegyzőkönyv 21. pont) és 2010. március 11-én (2010.3.11-i jegyzőkönyv 3. pont) került sor.

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. március 11. (2010.3.11-i jegyzőkönyv 4. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0139/2010, B7-0155/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 és B7-0166/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0139/2010

(amely a B7-0139/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 és B7-0166/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi és Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, a PPE képviselőcsoport nevében,
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes és Vital Moreira, az S&D képviselőcsoport nevében,
Giommaria Uggias és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Marek Henryk Migalski és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében,
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat és Elie Hoarau, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA-PROV(2010)0065)

(A B7-0155/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Kuba - RC-B7-0169/2010:
Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Ramón Jáuregui Atondo, Zuzana Roithová, Daniel Hannan és Philip Claeys

Beruházás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba - B7-0148/2010:
Jarosław Kalinowski, Jan Březina, Marek Józef Gróbarczyk és Seán Kelly

Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában - RC-B7-0139/2010:
Sophie Auconie.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2010.3.9-i jegyzőkönyv 3. pont.)


12.1. A Gilad Salit-ügy

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 és B7-0187/2010

Bastiaan Belder, Frédérique Ries, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Sari Essayah, Takis Hadjigeorgiou és Nicole Kiil-Nielsen előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Elena Băsescu, a PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, az S&D képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Louis Bontes, független, Tunne Kelam és Filip Kaczmarek.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ryszard Czarnecki és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.3.11-i jegyzőkönyv 13.1. pont.


12.2. Az erőszak fokozódása Mexikóban

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 és B7-0196/2010

Ramón Jáuregui Atondo, Renate Weber, Adam Bielan, Santiago Fisas Ayxela, Marie-Christine Vergiat és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eija-Riitta Korhola, Silvia-Adriana Ţicău és Bernd Posselt.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Francisco José Millán Mon és Charles Tannock.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.3.11-i jegyzőkönyv 13.2. pont.


12.3. Dél-Korea - legálisnak nyilvánították a halálbüntetést

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 és B7-0198/2010

Renate Weber, David Martin, Martin Kastler, Marie-Christine Vergiat és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jarosław Leszek Wałęsa, a PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, az S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, és Marek Henryk Migalski.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Bogusław Sonik, Jaroslav Paška és Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.3.11-i jegyzőkönyv 13.3. pont.


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. A Gilad Salit-ügy (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 és B7-0187/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0171/2010

(amely a B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010 és B7-0185/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam és Tadeusz Zwiefka, a PPE képviselőcsoport nevében,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt és Proinsias De Rossa, az S&D képviselőcsoport nevében,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells és Niccolò Rinaldi, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében,

Fiorello Provera és Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében,

Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht és Reinhard Bütikofer.

Elfogadva (P7_TA-PROV(2010)0066)

(A B7-0186/2010 és B7-0187/2010 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


13.2. Az erőszak fokozódása Mexikóban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 és B7-0196/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0188/2010

(amely a B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010 és B7-0196/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro és Monica Luisa Macovei, a PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo és María Muñiz De Urquiza, az S&D képviselőcsoport nevében,

Renate Weber, Marielle De Sarnez és Izaskun Bilbao Barandica, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA-PROV(2010)0067)

(A B7-0195/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


13.3. Dél-Korea - legálisnak nyilvánították a halálbüntetést (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 és B7-0198/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0191/2010

(amely a B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 és B7-0198/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam és Martin Kastler, a PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş és Peter Simon, az S&D képviselőcsoport nevében,

Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala és Sandrine Bélier, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA-PROV(2010)0068)


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


15. A Tanács álláspontjai első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az ipari kibocsátásokról (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (átdolgozott változat) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD))
utalva: illetékes: ENVI

- A Tanács első olvasatbeli álláspontja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD))
utalva: illetékes: LIBE

- A Tanács első olvasatbeli álláspontja a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak az egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD))
utalva: illetékes: LIBE

- A Tanács első olvasatbeli álláspontja a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD))
utalva: illetékes: ENVI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2010. március 12.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

DEVE bizottság

- Előrelépés a millenniumi fejlesztési célok irányában: a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ-találkozót előkészítő félidős felülvizsgálat (2010/2037(INI))
(vélemény: INTA)

ECON bizottság

- Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaságélénkítés (2010/2038(INI))
(vélemény: BUDG, EMPL)

EMPL bizottság

- A minimáljövedelem szerepe a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó társadalom megteremtésének elősegítésében Európában (2010/2039(INI))

FEMM bizottság

- Az etnikai kisebbségi csoportokba tartozó nők társadalmi integrációja (2010/2041(INI))

TRAN bizottság

- Az integrált uniós tengerpolitika - Az eredmények értékelése és az új kihívások (2010/2040(INI))
(vélemény: AFET, ENVI, ITRE, REGI, PECH)

Társbizottságok

ECON bizottság

- Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaságélénkítés (2010/2038(INI))
(vélemény: BUDG)
Társbizottságok ECON, EMPL
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2010.03.04)

Bizottságok felkérése

ECON bizottság

- A jogalkotási felhatalmazás hatásköre (2010/2021(INI))
utalva: illetékes: JURI
vélemény: ENVI


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET

- A Tanács ajánlása az Európai Központi Bank alelnökének kinevezéséről (N7-0011/2010 - C7-0044/2010 - 2010/0813(NLE))

utalva:

illetékes :

ECON

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletjavaslata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET

- A Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló audiovizuális megállapodás és záróokmány megkötéséről (05133/2010 - C7-0046/2010 - 2007/0171(NLE))

utalva:

illetékes :

CULT

vélemény :

AFET

- A Tanács ajánlástervezete - A Bizottság mentesítése a 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan (05826/2010 - C7-0054/2010 - 2009/2068(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- A Tanács ajánlástervezetei a végrehajtó ügynökségek 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó mentesítésről (05828/2010 - C7-0055/2010 - 2009/2068(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- A Tanács ajánlástervezete az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2008. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05082/2010 - C7-0056/2010 - 2009/2077(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlástervezete az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2008. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05084/2010 - C7-0057/2010 - 2009/2077(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlástervezete az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2008. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05085/2010 - C7-0058/2010 - 2009/2077(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlástervezete az Európai Fejlesztési Alap (tízedik EFA) 2008. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05086/2010 - C7-0059/2010 - 2009/2077(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlástervezetei a közös vállalkozások 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó mentesítésről (05829/2010 - C7-0060/2010 - 2009/2187(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- A Tanács ajánlástervezetei - Az Európai Unió által létrehozott szervek 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés (05827/2010 - C7-0061/2010 - 2009/2110(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Javaslat a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

- Javaslat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

CONT

- Javaslat a 479/2009/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló …/…/EU tanácsi rendeletre (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE))

utalva:

illetékes :

ECON

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. List of candidates for the appointment of seven members of the Management Board of the European Food Safety Authority as approved by the Commission on 15 February 2010 (06896/2010 - C7-0065/2010 - 2010/0815(NLE))

utalva:

illetékes :

ENVI

- A Tanács határozattervezete a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

- Javaslat a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

2) a képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unióból az afrikai országokba exportált elavult járművek által okozott környezetszennyezés felszámolásának szükségességéről (B7-0168/2010)

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

DEVE, ITRE


18. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

63/2009

Jiří Maštálka

24

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

129

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

65

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

138

67/2009

Franz Obermayr

57

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

100

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

88

70/2009

Filip Kaczmarek

48

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

323

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

107

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

248

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

181

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

51

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

96

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

41

9/2010

Andreas Mölzer

11

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

44

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

30

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

62

13/2010

Andreas Mölzer

8

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

12


19. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


20. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2010. március 24. és 25.


21. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 16.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bodu, Böge, Bontes, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Jaakonsaari, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat