Zoznam 
Zápisnica
PDF 221kWORD 145k
Štvrtok, 11. marca 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Investície do nízkouhlíkových technológií (rozprava)
 3.Následky búrky Xynthia v Európe (rozprava)
 4.Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Čile a stratégia humanitárnej pomoci EÚ (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva
 7.Kalendár schôdzí
 8.Hlasovanie
  
8.1.Kuba (hlasovanie)
  
8.2.Investície do nízkouhlíkových technológií (hlasovanie)
  
8.3.Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
12.1.Prípad Gilada Šalita
  
12.2.Stupňovanie násilia v Mexiku
  
12.3.Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti
 13.Hlasovanie
  
13.1.Prípad Gilada Šalita (hlasovanie)
  
13.2.Stupňovanie násilia v Mexiku (hlasovanie)
  
13.3.Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pozície Rady v prvom čítaní
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Predložené dokumenty
 18.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


ZÁPISNICA

ŠTVRTOK 11. MARCA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Investície do nízkouhlíkových technológií (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0015/2010), ktorú položil Herbert Reul za výbor ITRE pre Radu: Oznámenie o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (B7-0011/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0016/2010), ktorú položil Herbert Reul za výbor ITRE pre Komisiu: Oznámenie o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (B7-0012/2010)

Herbert Reul rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

Pedro Luis Marín Uribe (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku B7-0011/2010

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku B7-0012/2010.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE, Teresa Riera Madurell za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Giles Chichester za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Christian Ehler, Marita Ulvskog, Chris Davies, Konrad Szymański, Arturs Krišjānis Kariņš, Britta Thomsen, Liam Aylward, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Zbigniew Ziobro, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Roger Helmer, Maria Da Graça Carvalho, Patrizia Toia, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik a Fiorello Provera za skupinu EFD.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, João Ferreira, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zoltán Balczó, Elena Băsescu a Antonio Cancian.

Vystúpili títo rečníci: Christian Ehler, Claude Turmes a Iosif Matula, Pedro Luis Marín Uribe a Janez Potočnik.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Teresa Riera Madurell za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (plán SET) (B7-0148/2010)

- Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj za skupinu PPE a Giles Chichester za skupinu ECR o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (plán SET) (B7-0149/2010)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 11.3.2010.


3. Následky búrky Xynthia v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Následky búrky Xynthia v Európe

Janez Potočnik (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Elisabeth Morin-Chartier za skupinu PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Edite Estrela za skupinu S&D, Giommaria Uggias za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Bruno Gollnisch nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Bernadette Vergnaud, François Alfonsi, Patrick Le Hyaric, Maurice Ponga a Ricardo Cortés Lastra.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Teixeira a Petru Constantin Luhan.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.


4. Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe

Rozpravy sa uskutočnili 24. februára 2010 (bod 21 zápisnice z 24. februára 2010) a 11. marca 2010 (bod 3 zápisnice z 11. marca 2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Giommaria Uggias a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira a vo Francúzsku (B7-0139/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Michail Tremopoulos, Catherine Greze, François Alfonsi a Sandrine Bélier za skupinu Verts/ALE o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira a vo Francúzsku (B7-0155/2010)

- Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin a Pascale Gruny za skupinu PPE, Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez a Ricardo Cortés Lastra za skupinu S&D o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira, vo Francúzsku a v Španielsku (B7-0156/2010)

- Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira a následkoch búrky Xynthia v Európe (B7-0164/2010)

- Marek Henryk Migalski za skupinu ECR o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira, vo Francúzsku a v Španielsku (B7-0166/2010)

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 11.3.2010.


5. Situácia v Čile a stratégia humanitárnej pomoci EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Čile a stratégia humanitárnej pomoci EÚ

Janez Potočnik (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michèle Striffler za skupinu PPE, María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Fiorello Provera za skupinu EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, Georgios Papanikolaou, Enrique Guerrero Salom a Jim Higgins.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

6. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti šiesteho Európskeho dňa obetí terorizmu. Uctil si pamiatku obetí terorizmu v Európe a pripomenul najmä obete teroristických útokov v Madride z 11. marca 2004 a v Londýne zo 7. júla 2005. Teroristické činy odsúdil ako útok na demokraciu.


7. Kalendár schôdzí

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov prijala podľa článku 134 ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodnutie, že zvolá mimoriadne plenárne zasadnutie, ktoré sa bude konať v stredu 7. apríla 2010 od 14.30 h do 16.30 h v Bruseli, o správe Európskej rady a vyhlásení Komisie o výsledkoch samitu Európskej rady, ktorý sa uskutoční 25. a 26. marca 2010.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

V rozprave vystúpil Robert Goebbels v súvislosti s organizáciou hlasovania.


8.1. Kuba (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 a B7-0178/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0169/2010

(nahrádzajúci B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 a B7-0178/2010):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek a Tunne Kelam za skupinu PPE,
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García a Emine Bozkurt za skupinu S&D,
Renate Weber a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE,
Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,
Edvard Kožušník a Charles Tannock za skupinu ECR,
Fiorello Provera za skupinu EFD

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0063)

(Návrh uznesenia B7-0177/2010 sa stal bezpredmetným.)


8.2. Investície do nízkouhlíkových technológií (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0148/2010 a B7-0149/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA B7-0148/2010

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0064)

NÁVRH UZNESENIA B7-0149/2010

(Návrh uznesenia B7-0149/2010 sa stal bezpredmetným.)


8.3. Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe (hlasovanie)

Rozpravy sa uskutočnili 24. februára 2010 (bod 21 zápisnice zo dňa 24.2.2010) a 11. marca 2010 (bod 3 zápisnice zo dňa 11.3.2010).

Návrhy uznesenia boli oznámené 11. marca 2010 (bod 4 zápisnice zo dňa 11.3.2010).

Návrhy uznesenia B7-0139/2010, B7-0155/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 a B7-0166/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0139/2010

(nahrádzajúci B7-0139/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 a B7-0166/2010):

podaný týmito poslancami:

Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid za skupinu PPE,
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes a Vital Moreira za skupinu S&D,
Giommaria Uggias a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,
Marek Henryk Migalski a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR,
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat a Elie Hoarau za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0065)

(Návrh uznesenia B7-0155/2010 sa stal bezpredmetným.)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Kuba - RC-B7-0169/2010:
Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Ramón Jáuregui Atondo, Zuzana Roithová, Daniel Hannan a Philip Claeys.

Investície do nízkouhlíkových technológií - B7-0148/2010:
Jarosław Kalinowski, Jan Březina, Marek Józef Gróbarczyk a Seán Kelly..

Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe - RC-B7-0139/2010:
Sophie Auconie


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 9.3.2010 )


12.1. Prípad Gilada Šalita

Návrhy uznesenia B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 a B7-0187/2010

Bastiaan Belder, Frédérique Ries, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Sari Essayah, Takis Hadjigeorgiou a Nicole Kiil-Nielsen uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu za skupinu PPE, Olga Sehnalová za skupinu S&D, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Louis Bontes nezaradený poslanec, Tunne Kelam a Filip Kaczmarek.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ryszard Czarnecki a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 11.3.2010.


12.2. Stupňovanie násilia v Mexiku

Návrhy uznesenia B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 a B7-0196/2010

Ramón Jáuregui Atondo, Renate Weber, Adam Bielan, Santiago Fisas Ayxela, Marie-Christine Vergiat a Barbara Lochbihler uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Eija-Riitta Korhola, Silvia-Adriana Ţicău a Bernd Posselt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon a Charles Tannock.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 11.3.2010.


12.3. Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti

Návrhy uznesenia B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 a B7-0198/2010

Renate Weber, David Martin, Martin Kastler, Marie-Christine Vergiat a Barbara Lochbihler uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Leszek Wałęsa za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Zbigniew Ziobro za skupinu ECR a Marek Henryk Migalski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Bogusław Sonik, Jaroslav Paška a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 11.3.2010.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Prípad Gilada Šalita (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 a B7-0187/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0171/2010

(nahrádzajúci B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010 a B7-0185/2010):

podaný týmito poslancami:

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt a Proinsias De Rossa za skupinu S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells a Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE,

Charles Tannock za skupinu ECR,

Fiorello Provera a Bastiaan Belder za skupinu EFD,

Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht a Reinhard Bütikofer

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0066)

(Návrhy uznesenia B7-0186/2010 a B7-0187/2010 sa stali bezpredmetnými.)


13.2. Stupňovanie násilia v Mexiku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 a B7-0196/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0188/2010

(nahrádzajúci B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010 a B7-0196/2010):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D,

Renate Weber, Marielle De Sarnez a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE,

Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański a Charles Tannock za skupinu ECR

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0067)

(Návrh uznesenia B7-0195/2010 sa stal bezpredmetným.)


13.3. Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 a B7-0198/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0191/2010

(nahrádzajúci B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 a B7-0198/2010):

podaný týmito poslancami:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam a Martin Kastler za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş a Peter Simon za skupinu S&D,

Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala a Sandrine Bélier za skupinu Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0068)


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


15. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce spoločné pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD))
pridelené gestorský: ENVI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD))
pridelené gestorský: LIBE

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013, pokiaľ ide o zrušenie financovania určitých akcií Spoločenstva a zmenu maximálnej výšky ich financovania (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD))
pridelené gestorský: LIBE

- Pozícia Rady v prvom čítaní s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD))
pridelené gestorský: ENVI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 12. marca 2010.


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Progress towards the achievement of the Millenium Development Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in September 2010 (2010/2037(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Long-term sustainability of public finances for a recovering economy (2010/2038(INI))
(stanovisko: BUDG, EMPL)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The role of minimum income in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe (2010/2039(INI))

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Social integration of women belonging to ethnic minority groups (2010/2041(INI))

výbor TRAN

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Integrated Maritime Policy (IMP) - Evaluation of progress made and new challenges (2010/2040(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, ITRE, REGI, PECH)

Pridružené výbory

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Long-term sustainability of public finances for a recovering economy (2010/2038(INI))
(stanovisko: BUDG)
Pridružené výbory ECON, EMPL
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 4.3.2010)

Pridelenie výborom

výbor ECON

- Právomoc legislatívnej delegácie (2010/2021(INI))
pridelené gestorský: JURI
stanovisko: ENVI


17. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení adopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

AFET

- Odporúčanie Rady k vymenovaniu viceprezidenta Európskej centrálnej banky (N7-0011/2010 - C7-0044/2010 - 2010/0813(NLE))

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení adopĺňa nariadenie Rady (ES) č.2007/2004 ozriadení Európskej agentúry preriadenie operačnej spolupráce navonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, ako aj Záverečného aktu (05133/2010 - C7-0046/2010 - 2007/0171(NLE))

pridelené

gestorský :

CULT

stanovisko :

AFET

- Návrh odporúčania Rady - Absolutórium, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008 (05826/2010 - C7-0054/2010 - 2009/2068(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh odporúčaní Rady - Absolutórium, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008 (05828/2010 - C7-0055/2010 - 2009/2068(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh odporúčania Rady týkajúceho sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2008 (05082/2010 - C7-0056/2010 - 2009/2077(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh odporúčania Rady týkajúceho sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2008 (05084/2010 - C7-0057/2010 - 2009/2077(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh odporúčania Rady týkajúceho sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2008 (05085/2010 - C7-0058/2010 - 2009/2077(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh odporúčania Rady týkajúceho sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za vykonávanie operácií Európskeho rozvojového fondu (desiaty ERF) za rozpočtový rok 2008 (05086/2010 - C7-0059/2010 - 2009/2077(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh odporúčaní Rady - Absolutórium, ktoré sa má udeliť spoločným podnikom za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008 (05829/2010 - C7-0060/2010 - 2009/2187(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh odporúčaní Rady - Absolutórium, ktoré sa má udeliť orgánom zriadeným Európskou úniou za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008 (05827/2010 - C7-0061/2010 - 2009/2110(DEC))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))

pridelené

gestorský :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

CONT

- Návrh nariadenia Rady (EÚ) č. …/…., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE))

pridelené

gestorský :

ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. List of candidates for the appointment of seven members of the Management Board of the European Food Safety Authority as approved by the Commission on 15 February 2010 (06896/2010 - C7-0065/2010 - 2010/0815(NLE))

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o potrebe zamedziť zvyšovaniu úrovne znečistenia v Afrike prostredníctvom vyvážania starých vozidiel z EÚ do afrických krajín (B7-0168/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

DEVE, ITRE


18. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

63/2009

Jiří Maštálka

24

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

129

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

65

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

138

67/2009

Franz Obermayr

57

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

100

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

88

70/2009

Filip Kaczmarek

48

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

323

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

107

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

248

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

181

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

51

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

96

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

41

9/2010

Andreas Mölzer

11

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

44

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

30

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

62

13/2010

Andreas Mölzer

8

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

12


19. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce schôdze sa budú konať 24 a 25. marca 2010.


21. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.30 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bodu, Böge, Bontes, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Jaakonsaari, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia