Index 
Protokoll
PDF 216kWORD 148k
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Investera i teknik med låga koldioxidutsläpp (debatt)
 3.Följderna av stormen Xynthia i Europa (debatt)
 4.Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i Europa (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Chile och EU:s strategi för humanitärt bistånd (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Datum för sammanträdesperioderna
 8.Omröstning
  
8.1.Kuba (omröstning)
  
8.2.Investera i teknik med låga koldioxidutsläpp (omröstning)
  
8.3.Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i Europa (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Fallet Gilad Shalit
  
12.2.Upptrappningen av våldet i Mexiko
  
12.3.Sydkorea - dödsstraffet förklarat legalt
 13.Omröstning
  
13.1.Fallet Gilad Shalit (omröstning)
  
13.2.Upptrappningen av våldet i Mexiko (omröstning)
  
13.3.Sydkorea - dödsstraffet förklarat legalt (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Inkomna dokument
 18.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Investera i teknik med låga koldioxidutsläpp (debatt)

Muntlig fråga (O-0015/2010) från Herbert Reul, för utskottet ITRE, till rådet: Meddelandet om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (B7-0011/2010)

Muntlig fråga (O-0016/2010) från Herbert Reul, för utskottet ITRE, till kommissionen: Meddelandet om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (B7-0012/2010)

Herbert Reul utvecklade de muntliga frågorna.

Pedro Luis Marín Uribe (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B7-0011/2010

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B7-0012/2010.

Talare: Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Giles Chichester för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Christian Ehler, Marita Ulvskog, Chris Davies, Konrad Szymański, Arturs Krišjānis Kariņš, Britta Thomsen, Liam Aylward, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Zbigniew Ziobro, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Roger Helmer, Maria Da Graça Carvalho, Patrizia Toia, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik och Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, João Ferreira, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Zoltán Balczó, Elena Băsescu och Antonio Cancian.

Talare: Christian Ehler, Claude Turmes och Iosif Matula, Pedro Luis Marín Uribe och Janez Potočnik.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) (B7-0148/2010)

- Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj för PPE-gruppen, och Giles Chichester för ECR-gruppen, om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) (B7-0149/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 11.3.2010.


3. Följderna av stormen Xynthia i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Följderna av stormen Xynthia i Europa

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Edite Estrela för S&D-gruppen, Giommaria Uggias för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Bernadette Vergnaud, François Alfonsi, Patrick Le Hyaric, Maurice Ponga och Ricardo Cortés Lastra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Teixeira och Petru Constantin Luhan.

Talare: Janez Potočnik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i Europa (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i Europa
Debatterna hade hållits den 24 februari
2010 (punkt 21 i protokollet av den 24.2.2010) och den 11 mars 2010 (punkt 3 i protokollet av den 11.3.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Giommaria Uggias och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om de stora naturkatastroferna i den autonoma regionen Madeira och i Frankrike (B7-0139/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Michail Tremopoulos, Catherine Greze, François Alfonsi och Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, om de stora naturkatastroferna i den autonoma regionen Madeira och i Frankrike (B7-0155/2010)

- Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin och Pascale Gruny för PPE-gruppen, Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez och Ricardo Cortés Lastra för S&D-gruppen, om stora naturkatastrofer i den autonoma regionen Madeira, Frankrike och Spanien (B7-0156/2010)

- Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om de omfattande naturkatastroferna i den autonoma regionen Madeira och effekterna av stormen Xynthia i Europa (B7-0164/2010)

- Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, om stora naturkatastrofer i den autonoma regionen Madeira, Frankrike och Spanien (B7-0166/2010)

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 11.3.2010.


5. Situationen i Chile och EU:s strategi för humanitärt bistånd (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Chile och EU:s strategi för humanitärt bistånd

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Michèle Striffler för PPE-gruppen, María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Georgios Papanikolaou, Enrique Guerrero Salom och Jim Higgins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Andreas Mölzer.

Talare: Janez Potočnik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

6. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den sjätte Europeiska dagen för terrorismens offer. Han hedrade minnet av terrorismens offer i Europa, och nämnde särskilt offren för terrorattackerna i Madrid den 11 mars 2004 och i London den 7 juli 2005. Han påpekade att terroristattacker utgör ett angrepp mot demokratin.


7. Datum för sammanträdesperioderna

Talmannen meddelade att talmanskonferensen, i enlighet med artikel 134.3 i arbetsordningen, hade beslutat att kalla till ett extra sammanträde i kammaren i Bryssel onsdagen den 7 april 2010 kl. 14.30-16.30, för att behandla Europeiska rådets rapport och kommissionens förklaring om resultatet av Europeiska rådets toppmöte den 25-26 mars 2010.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Talare: Robert Goebbels, om hur omröstningen skulle organiseras.


8.1. Kuba (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 och B7-0178/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0169/2010

(ersätter B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 och B7-0178/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek och Tunne Kelam för PPE-gruppen,
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García och Emine Bozkurt för S&D-gruppen,
Renate Weber och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen,
Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,
Edvard Kožušník och Charles Tannock för ECR-gruppen,
Fiorello Provera för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA-PROV(2010)0063)

(Resolutionsförslag B7-0177/2010 bortföll.)


8.2. Investera i teknik med låga koldioxidutsläpp (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0148/2010 och B7-0149/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0148/2010

Antogs (P7_TA-PROV(2010)0064)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0149/2010

(Resolutionsförslag B7-0149/2010 bortföll.)


8.3. Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i Europa (omröstning)

Debatterna hade hållits den 24 februari 2010 (punkt 21 i protokollet av den 24.2.2010) och den 11 mars 2010 (punkt 3 i protokollet av den 11.3.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 11 mars 2010 (punkt 4 i protokollet av den 11.3.2010).

Resolutionsförslag B7-0139/2010, B7-0155/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 och B7-0166/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0139/2010

(ersätter B7-0139/2010, B7-0156/2010, B7-0164/2010 och B7-0166/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi och Marie-Thérèse Sanchez-Schmid för PPE-gruppen,
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes och Vital Moreira för S&D-gruppen,
Giommaria Uggias och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,
Marek Henryk Migalski och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen,
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat och Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA-PROV(2010)0065)

(Resolutionsförslag B7-0155/2010 bortföll.)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Kuba - RC-B7-0169/2010:
Miroslav Mikolášik, Filip Kaczmarek, Ramón Jáuregui Atondo, Zuzana Roithová, Daniel Hannan och Philip Claeys.

Investera i teknik med låga koldioxidutsläpp - B7-0148/2010:
Jarosław Kalinowski, Jan Březina, Marek Józef Gróbarczyk och Seán Kelly..

Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i Europa - RC-B7-0139/2010:
Sophie Auconie.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 9.3.2010).


12.1. Fallet Gilad Shalit

Resolutionsförslag B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 och B7-0187/2010

Bastiaan Belder, Frédérique Ries, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Sari Essayah, Takis Hadjigeorgiou och Nicole Kiil-Nielsen redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Louis Bontes, grupplös, Tunne Kelam och Filip Kaczmarek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ryszard Czarnecki och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 11.3.2010.


12.2. Upptrappningen av våldet i Mexiko

Resolutionsförslag B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 och B7-0196/2010

Ramón Jáuregui Atondo, Renate Weber, Adam Bielan, Santiago Fisas Ayxela, Marie-Christine Vergiat och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, Eija-Riitta Korhola, Silvia-Adriana Ţicău och Bernd Posselt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Francisco José Millán Mon och Charles Tannock.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 11.3.2010.


12.3. Sydkorea - dödsstraffet förklarat legalt

Resolutionsförslag B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 och B7-0198/2010

Renate Weber, David Martin, Martin Kastler, Marie-Christine Vergiat och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, och Marek Henryk Migalski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Bogusław Sonik, Jaroslav Paška och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 11.3.2010.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Fallet Gilad Shalit (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 och B7-0187/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0171/2010

(ersätter B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010 och B7-0185/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen,

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt och Proinsias De Rossa för S&D-gruppen,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen,

Charles Tannock för ECR-gruppen,

Fiorello Provera och Bastiaan Belder för EFD-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht och Reinhard Bütikofer

Antogs (P7_TA-PROV(2010)0066)

(Resolutionsförslagen B7-0186/2010 och B7-0187/2010 bortföll.)


13.2. Upptrappningen av våldet i Mexiko (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 och B7-0196/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0188/2010

(ersätter B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010 och B7-0196/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro och Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo och María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen,

Renate Weber, Marielle De Sarnez och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen,

Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański och Charles Tannock för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA-PROV(2010)0067)

(Resolutionsförslag B7-0195/2010 bortföll.)


13.3. Sydkorea - dödsstraffet förklarat legalt (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 och B7-0198/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0191/2010

(ersätter B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 och B7-0198/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam och Martin Kastler för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş och Peter Simon för S&D-gruppen,

Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala och Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA-PROV(2010)0068)


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


15. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 genom att avskaffa finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder och om ändring av gränserna för finansiering av sådana åtgärder (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 12 mars 2010.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet DEVE
- Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (2010/2037(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

utskottet ECON
- Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning (2010/2038(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, EMPL)

utskottet EMPL
- Minimiinkomstens roll när det gäller att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle för alla i Europa (2010/2039(INI))

utskottet FEMM
- Social integrering av kvinnor som tillhör etniska minoritetsgrupper (2010/2041(INI))

utskottet TRAN
- Integrerad havspolitik - Utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar (2010/2040(INI))
(rådgivande utskott: AFET, ENVI, ITRE, REGI, PECH)

Associerade utskott

utskottet ECON
- Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning (2010/2038(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)
Associerade utskott ECON, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 04.03.2010)

Hänvisningar till utskott

utskottet ECON
- Befogenhet att delegera lagstiftning (2010/2021(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: ENVI


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (KOM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Rådets rekommendation om utseende av vice ordförande för Europeiska centralbankens direktion (N7-0011/2010 - C7-0044/2010 - 2010/0813(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 och en slutakt (05133/2010 - C7-0046/2010 - 2007/0171(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

AFET

- Utkast till rådets rekommendation - Beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (05826/2010 - C7-0054/2010 - 2009/2068(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Utkast till rådets rekommendationer - Beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (05828/2010 - C7-0055/2010 - 2009/2068(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) för räkenskapsåret 2008 (05082/2010 - C7-0056/2010 - 2009/2077(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2008 (05084/2010 - C7-0057/2010 - 2009/2077(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2008 (05085/2010 - C7-0058/2010 - 2009/2077(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (tionde EUF) för räkenskapsåret 2008 (05086/2010 - C7-0059/2010 - 2009/2077(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets rekommendationer - Beviljande av ansvarsfrihet för de gemensamma företagen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (05829/2010 - C7-0060/2010 - 2009/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Utkast till rådets rekommendationer - Beviljande av ansvarsfrihet åt de organ som inrättats av Europeiska unionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (05827/2010 - C7-0061/2010 - 2009/2110(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (KOM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (KOM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

CONT

- Förslag till rådets förordning (EU) nr.../.... om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. List of candidates for the appointment of seven members of the Management Board of the European Food Safety Authority as approved by the Commission on 15 February 2010 (06896/2010 - C7-0065/2010 - 2010/0815(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Utkast till rådets beslut om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (KOM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om behovet att förhindra ökade föroreningar i Afrika till följd av exporten av uttjänta fordon från EU till afrikanska länder (B7-0168/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

DEVE, ITRE


18. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

63/2009

Jiří Maštálka

24

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

129

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

65

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

138

67/2009

Franz Obermayr

57

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

100

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

88

70/2009

Filip Kaczmarek

48

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

323

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

107

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

248

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

181

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

51

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

96

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

41

9/2010

Andreas Mölzer

11

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

44

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

30

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

62

13/2010

Andreas Mölzer

8

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

12


19. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 24 25 mars 2010.


21. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bodu, Böge, Bontes, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Jaakonsaari, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy