Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008 - Έκθεση σχετικά με την Ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά (συζήτηση)
 4.Δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Λιθουανία/Κατασκευή επίπλων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Λιθουανία/Βιομηχανία ειδών ένδυσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Έκθεση σχετικά με την Ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
  
6.6.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Milan Martin Cvikl (SL) (ψηφοφορία)
  
6.7.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κα Rasa Budbergyte (LT) (ψηφοφορία)
  
6.8.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ.α Kersti Kaljulaid (EE) (ψηφοφορία)
  
6.9.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Igors Ludborzs (LV)(ψηφοφορία)
  
6.10.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Szabolcks Fazakas (HU) (ψηφοφορία)
  
6.11.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Ladislav Balko (SK) (ψηφοφορία)
  
6.12.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Louis Galea (MT) (ψηφοφορία)
  
6.13.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Augustyn Kubik (PL) (ψηφοφορία)
  
6.14.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Jan Kinst (CS) (ψηφοφορία)
  
6.15.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Eoin O'Shea (IE) (ψηφοφορία)
  
6.16.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 65η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
6.17.Δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομ (ψηφοφορία)
  
6.18.Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων (ψηφοφορία)
  
6.19.Προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 - Τμήμα III - Επιτροπή (ψηφοφορία)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2011 - λοιπά τμήματα (ψηφοφορία)
  
8.2.Πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί; (ψηφοφορία)
  
8.3.Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία (ψηφοφορία)
  
8.4.Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008 (ψηφοφορία)
 9.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 16.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (180 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1314 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (135 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (327 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (902 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (257 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (581 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (922 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου