Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 222kWORD 126k
Neljapäev, 25. märts 2010 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Euroopa Keskpanga aastaaruanne 2008 - Raport euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta (arutelu)
 4.Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Hääletused
  
6.1.Loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ning loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ja veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Leedu/mööblitootmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Leedu/rõivatööstus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.Raport euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.5.Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (hääletus)
  
6.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Milan Martin Cvikl (SL) (hääletus)
  
6.7.Kontrollikoja liikmeks nimetamine - Rasa Budbergyté (LT) (hääletus)
  
6.8.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Kersti Kaljulaid (EE) (hääletus)
  
6.9.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Igors Ludboržs (LV)(hääletus)
  
6.10.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Szabolcs Fazakas (HU) (hääletus)
  
6.11.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Ladislav Balko (SK) (hääletus)
  
6.12.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Louis Galea (MT) (hääletus)
  
6.13.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Augustyn Kubik (PL) (hääletus)
  
6.14.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Jan Kinšt (CZ) (hääletus)
  
6.15.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Eoin O'Shea (IE) (hääletus)
  
6.16.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 65. istungjärguks (hääletus)
  
6.17.Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (hääletus)
  
6.18.Schengeni piirieeskirjad seoses välismerepiiri valvega (hääletus)
  
6.19.2011. aasta eelarve prioriteedid - III jagu - Komisjon (hääletus)
 7.Tervitus
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Eelarvesuunised: 2011 - muud jaod (hääletus)
  
8.2.Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika: millist strateegiat kasutada? (hääletus)
  
8.3.Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle (hääletus)
  
8.4.Euroopa Keskpanga aastaaruanne 2008 (hääletus)
 9.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


PROTOKOLL

NELJAPÄEV, 25. MÄRTS 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Presidentuuri avaldused

President tegi avalduse prantslasest politseiniku Jean-Serge Nérini mõrva kohta, mille ETA pani toime 16. märtsil 2010. Ta avaldas enda ja parlamendi nimel kaastunnet ohvri perekonnale.

President tegi avalduse 30 inimese arreteerimise kohta, kes osalesid liikumise Naised Valges meeleavaldusel Kuubas. Liikumine sai 2005. aastal Sahharovi auhinna.


3. Euroopa Keskpanga aastaaruanne 2008 - Raport euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta (arutelu)

Raport Euroopa Keskpanga aastaaruande 2008 kohta – Majandus- ja rahanduskomisjon – [2009/2090 (INI)]. Raportöör: Edward Scicluna (A7-0010/2010)

Raport euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta [KOM(2009)0527 - 2009/2203(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0031/2010)

Edward Scicluna ja Sven Giegold tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Jean-Claude Trichet (EKP president) ja Olli Rehn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sophie Auconie fraktsiooni PPE nimel, Liem Hoang Ngoc fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel ja Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pál SCHMITT
asepresident

Sõna võtsid Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaş, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas ja Danuta Jazłowiecka.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Zoltán Balczó ja Angelika Werthmann.

Sõna võtsid Jean-Claude Trichet, Olli Rehn, Edward Scicluna ja Sven Giegold.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.3.2010protokoll punkt 8.4 ja 25.3.2010protokoll punkt 6.4.


4. Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 9. märtsil 2010 (9.3.2010 protokolli punkt 12).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (B7-0222/2010);

- Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel: Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (B7-0223/2010);

- Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (B7-0224/2010);

- Cornelia Ernst ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel: Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (B7-0225/2010).

Hääletus: 25.3.2010protokoll punkt 6.17.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo Vidal-Quadras
asepresident

Sõna võttis Bruno Gollnisch Euroopa Kohtu 19. märtsi 2010. aasta otsuse T-42/06 teemal, mis käsitleb Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2005. aasta otsust (13.12.2005protokoll punkt 8.41).

5. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ning loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ja veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nõukogu otsuse 79/542/EMÜ (millega koostatakse loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ja sätestatakse loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse) kehtetuks tunnistamise kohta [KOM(2009)0516 - C7-0211/2009- 2009/0146(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jo Leinen (A7-0018/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0069)


6.2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Leedu/mööblitootmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 [KOM(2010)0058 - C7-0041/2010- 2010/2035(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0047/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0070)


6.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Leedu/rõivatööstus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 [KOM(2010)0056 - C7-0035/2010- 2010/2031(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0048/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0071)


6.4. Raport euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta [KOM(2009)0527 - 2009/2203(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0031/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0072)


6.5. Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamise kohta [N7-0011/2010 - C7-0044/2010- 2010/0813(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0059/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0073)


6.6. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Milan Martin Cvikl (SL) (hääletus)

Raport Milan Martin Cvikli nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0022/2010- 2010/0810(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0046/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0074)


6.7. Kontrollikoja liikmeks nimetamine - Rasa Budbergyté (LT) (hääletus)

Raport Rasa Budbergyté nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0018/2010- 2010/0806(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0039/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0075)


6.8. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Kersti Kaljulaid (EE) (hääletus)

Raport Kersti Kaljulaidi nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0016/2010- 2010/0804(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0045/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0076)


6.9. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Igors Ludboržs (LV)(hääletus)

Raport Igors Ludboržsi nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0017/2010- 2010/0805(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0040/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0077)


6.10. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Szabolcs Fazakas (HU) (hääletus)

Raport Szabolcs Fazakasi nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0019/2010- 2010/0807(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0038/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0078)


6.11. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Ladislav Balko (SK) (hääletus)

Raport Ladislav Balko nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0023/2010- 2010/0811(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0037/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0079)


6.12. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Louis Galea (MT) (hääletus)

Raport Louis Galea nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0020/2010- 2010/0808(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0042/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0080)


6.13. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Augustyn Kubik (PL) (hääletus)

Raport Augustyn Bronisław Kubiki nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0021/2010- 2010/0809(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0041/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0081)


6.14. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Jan Kinšt (CZ) (hääletus)

Raport Jan Kinšti nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0005/2010 - C7-0015/2010- 2010/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0044/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0082)


6.15. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Eoin O'Shea (IE) (hääletus)

Raport Eoin O'Shea nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0007/2010 - C7-0033/2010- 2010/0812(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0043/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 15)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenute nimekiri: lisa „Nimelise hääletuse tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0083)


6.16. Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 65. istungjärguks (hääletus)

Raport ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 65. istungjärgu kohta - Väliskomisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0049/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0084)


6.17. Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine (hääletus)

Arutelu toimus 12. märtsil 2010 (9.3.2010 protokolli punkt 12).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 25. märtsil 2010 (25.3.2010 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0222/2010, B7-0223/2010, B7-0224/2010 ja B7-0225/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 17)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0222/2010

(asendades B7-0222/2010, B7-0223/2010, B7-0224/2010 ja B7-0225/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu ja Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel,

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb ja María Muñiz De Urquiza fraktsiooni S&D nimel,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Cecilia Wikström, Sarah Ludford ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel,

Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Cornelia Ernst ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0085)

Sõnavõtud

- Jean Lambert tegi fraktsiooni Verts/ALE nimel suulise muudatusettepaneku uue lõike lisamise kohta lõike 7 järele;

- Cornelia Ernst tegi fraktsiooni GUE/NGL nimel suulise muudatusettepaneku seoses muudatusettepanekuga 1, seda ei võetud vastu, sest rohkem kui 40 parlamendiliiget oli selle vastu;

- Hannes Swoboda tegi fraktsiooni S&D nimel suulise muudatusettepaneku lõike 18 kohta, mis võeti vastu.


6.18. Schengeni piirieeskirjad seoses välismerepiiri valvega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 88 lõikele 4 Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel: Nõukogu otsuse eelnõu, millega täiendatakse Schengeni piirieeskirju, mis käsitlevad välistel merepiiridel toimuvat patrull- ja vaatlustegevust, mis toimub liikmesriikidevahelises operatiivkoostöös, mida kooskõlastab Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (B7-0227/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Michael Cashman ja soovitas lükata resolutsiooni ettepaneku tagasi, samal teemal võtsid sõna Cecilia Malmström (komisjoni liige), Simon Busuttil ja Michael Cashman.


6.19. 2011. aasta eelarve prioriteedid - III jagu - Komisjon (hääletus)

Raport 2011. aasta eelarve prioriteetide kohta - III jagu - Komisjon - Eelarvekomisjon. Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0033/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0086)


7. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Tuneesia parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Salah Tabarki, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


8. Hääletused (jätkamine)

8.1. Eelarvesuunised: 2011 - muud jaod (hääletus)

Raport 2011. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – Nõukogu, IV jagu – Euroopa Kohus, V jagu – Kontrollikoda, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu – Regioonide Komitee, VIII jagu – Euroopa Ombudsman, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor - Eelarvekomisjon. Raportöör: Helga Trüpel (A7-0036/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0087)


8.2. Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika: millist strateegiat kasutada? (hääletus)

Raport põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika kohta: millist strateegiat kasutada? [KOM(2009)0234 - 2009/2105(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Giancarlo Scotta' (A7-0029/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0088)


8.3. Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle (hääletus)

Raport ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju kohta arengumaadele ja arengukoostööle [KOM(2009)0160 - 2009/2150(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A7-0034/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0089)

Sõnavõtud

Enrique Guerrero Salom (raportöör) tegi lõike 34 teise osa kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Charles Goerens tegi lõike 22 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

°
° ° °

Hääletuse ajal võttis sõna Daniel Cohn-Bendit, kes taotles Tuneesia ajakirjaniku Taoufik Ben Briki vabastamist.

°
° ° °

Pärast hääletust võttis menetluse teemal sõna Hannes Swoboda (asepresident vastas talle, et asjakohaseid kodukorra sätteid on järgitud).


8.4. Euroopa Keskpanga aastaaruanne 2008 (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga aastaaruande 2008 kohta [2009/2090(INI)] - ECON komisjon. Raportöör Edward Scicluna (A7-0010/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0090)


9. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ (17279/3/2009 - C7-0075/2010 - 2008/0192(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 26. märtsist 2010.


10. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine - RC-B7-0222/2010 rev
Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Frank Vanhecke ja Philip Claeys

Raport: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0033/2010
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Frank Vanhecke

Raport: Helga Trüpel - A7-0036/2010
Vito Bonsignore ja Daniel Hannan

Raport: Giancarlo Scotta' - A7-0029/2010
Miroslav Mikolášik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi, Jan Březina, Diane Dodds, Vito Bonsignore ja Syed Kamall

Raport: Enrique Guerrero Salom - A7-0034/2010
Miroslav Mikolášik, Joe Higgins, Diane Dodds, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Daniel Hannan, Syed Kamall, Martin Kastler, Nirj Deva ja Seán Kelly

Raport: Edward Scicluna - A7-0010/2010
Morten Messerschmidt


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

- Eelnõu: komisjoni määrus, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisa seoses keeluga viia turule või kasutada loomasöödana n-alkaanidel kasvatatud Candida pärmidest saadud valgutooteid (D008677/02 - 2010/2622(RPS) - tähtaeg: 16/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega IFRS 1 ja IFRS 7 (D008786/02 - 2010/2623(RPS) - tähtaeg: 16/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 24 ja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 8 (D008788/02 - 2010/2624(RPS) - tähtaeg: 16/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 14 (D008789/02 - 2010/2625(RPS) - tähtaeg: 16/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 19 ja rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IFRS) 1 (D008791/02 - 2010/2626(RPS) - tähtaeg: 16/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel (D005160/02 - 2010/2628(RPS) - tähtaeg: 17/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Eelnõu: komisjoni määrus, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) III lisa (D007325/04 - 2010/2613(RPS) - tähtaeg: 09/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) VIII, X ja XI lisa (D007543/03 - 2010/2629(RPS) - tähtaeg: 18/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni otsus, [kuupäev], direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 7 osutatud ühiste ohutuseesmärkide kohta (D008456/01 - 2010/2621(RPS) - tähtaeg: 16/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


14. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatada komisjonide ühiste koosolekutega menetlus (kodukorra artikkel 51)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi algatus Euroopa lähenemiskeelu kohta - 00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802 (COD).
Komisjonid: LIBE, FEMM.
(Esimeeste konverentsi 11. märtsi 2010. aasta otsusest tulenevalt.)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

BUDG komisjon

- Mõjuhinnangute sõltumatuse tagamine (2010/2016(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG, ITRE, IMCO, REGI

INTA komisjon

- Kala- ja vesiviljelustoodete importimise kord ELi ühise kalanduspoliitika tulevast reformi silmas pidades (2009/2238(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH
nõuandvad komisjonid: INTA


15. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

67/2009

Franz Obermayr

64

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

112

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

100

70/2009

Filip Kaczmarek

50

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

381

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

127

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

330

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

213

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

59

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

99

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

59

9/2010

Andreas Mölzer

12

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

75

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

32

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

119

13/2010

Andreas Mölzer

12

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

19

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

38


16. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta jaanuari osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 7. aprillil 2010.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika