Index 
Protokoll
PDF 221kWORD 131k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalanden av talmannen
 3.ECB:s årsrapport för 2008 - Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna (debatt)
 4.Det andra europeiska toppmötet om romer (ingivna resolutionsförslag)
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Omröstning
  
6.1.Upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/Möbeltillverkning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/Beklädnadsbranschen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Utseende av vice ordförande för Europeiska centralbanken (omröstning)
  
6.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Milan Martin Cvikl (SL) (omröstning)
  
6.7.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Rasa Budbergyte (LT) (omröstning)
  
6.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Kersti Kaljulaid (EE) (omröstning)
  
6.9.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Igors Ludboržs (LV) (omröstning)
  
6.10.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Szabolcs Fazakas (HU) (omröstning)
  
6.11.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Ladislav Balko (SK) (omröstning)
  
6.12.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Louis Galea (MT) (omröstning)
  
6.13.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Augustyn Kubik (PL) (omröstning)
  
6.14.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Jan Kinšt (CZ) (omröstning)
  
6.15.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Eoin O'Shea (IE) (omröstning)
  
6.16.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 65:e session (omröstning)
  
6.17.Det andra europeiska toppmötet om romer (omröstning)
  
6.18.Kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna (omröstning)
  
6.19.Prioriteringar för budgeten 2011, avsnitt III - kommissionen (omröstning)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Budgetriktlinjer: 2011 - övriga avsnitt (omröstning)
  
8.2.Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (omröstning)
  
8.3.Effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)
  
8.4.ECB:s årsrapport för 2008 (omröstning)
 9.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

TORSDAGEN DEN 25 MARS 2010

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen uttalade sig om ETA:s mord på den franska polismannen Jean-Serge Nérin den 16 mars 2010. Han uttryckte sina och parlamentets kondoleanser till offrets familj.

Talmannen uttalade sig om gripandet i Kuba av 30 personer som deltagit i en demonstration som anordnades av gruppen Kvinnor i vitt. Denna grupp tilldelades Sacharovpriset 2005.


3. ECB:s årsrapport för 2008 - Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna (debatt)

Betänkande om ECB:s årsrapport för 2008 - Utskottet för ekonomi och valutafrågor [2009/2090 (INI)]. Föredragande: Edward Scicluna (A7-0010/2010)

Betänkande om rapporten om den årliga bedömningen av euroområdet och de offentliga finanserna 2009 [KOM(2009)0527 - 2009/2203(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0031/2010)

Edward Scicluna och Sven Giegold redogjorde för betänkandena.

Talare: Jean-Claude Trichet (ECB:s ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Sophie Auconie för PPE-gruppen, Liem Hoang Ngoc för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, och Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pál SCHMITT
Vice talman

Talare: Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaş, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas och Danuta Jazłowiecka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Zoltán Balczó och Angelika Werthmann.

Talare: Jean-Claude Trichet, Olli Rehn, Edward Scicluna och Sven Giegold.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 25.3.2010 och punkt 6.4 i protokollet av den 25.3.2010.


4. Det andra europeiska toppmötet om romer (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 9 mars 2010 (punkt 12 i protokollet av den 9.3.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Renate Weber för ALDE-gruppen, om det andra europeiska toppmötet om romer (B7-0222/2010)

- Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz och Rovana Plumb för S&D-gruppen, om det andra europeiska toppmötet om romer (B7-0223/2010)

- Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om det andra europeiska toppmötet om romer (B7-0224/2010)

- Cornelia Ernst och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen om det andra europeiska toppmötet om romer (B7-0225/2010)

Omröstning: punkt 6.17 i protokollet av den 25.3.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo Vidal-Quadras
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch uttalade sig om domstolens beslut i mål T-42/06 av den 19 mars 2010 om Europaparlamentets beslut av den 13 december 2005 (punkt 8.41 i protokollet av den 13.12.2005).

5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött [KOM(2009)0516 - C7-0211/2009- 2009/0146(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jo Leinen (A7-0018/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0069)


6.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/Möbeltillverkning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0058 - C7-0041/2010- 2010/2035(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0047/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0070)


6.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/Beklädnadsbranschen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0056 - C7-0035/2010- 2010/2031(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0048/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0071)


6.4. Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rapporten om den årliga bedömningen av euroområdet och de offentliga finanserna 2009 [KOM(2009)0527 - 2009/2203(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0031/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0072)


6.5. Utseende av vice ordförande för Europeiska centralbanken (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämningen av vice ordföranden för Europeiska centralbanken [N7-0011/2010 - C7-0044/2010- 2010/0813(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0059/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0073)


6.6. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Milan Martin Cvikl (SL) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Milan Martin Cvikl till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0022/2010- 2010/0810(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0046/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0074)


6.7. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Rasa Budbergyte (LT) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Rasa Budbergyté till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0018/2010- 2010/0806(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0039/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0075)


6.8. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Kersti Kaljulaid (EE) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Kersti Kaljulaid till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0016/2010- 2010/0804(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0045/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0076)


6.9. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Igors Ludboržs (LV) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Igors Ludboržs till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0017/2010- 2010/0805(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0040/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0077)


6.10. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Szabolcs Fazakas (HU) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Szabolcs Fazakas till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0019/2010- 2010/0807(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0038/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0078)


6.11. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Ladislav Balko (SK) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Ladislav Balko till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0023/2010- 2010/0811(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0037/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0079)


6.12. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Louis Galea (MT) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Louis Galea till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0020/2010- 2010/0808(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0042/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0080)


6.13. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Augustyn Kubik (PL) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Augustyn Bronisław Kubik till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0021/2010- 2010/0809(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0041/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0081)


6.14. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Jan Kinšt (CZ) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Jan Kinšt till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0005/2010 - C7-0015/2010- 2010/0803(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0044/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0082)


6.15. Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Eoin O'Shea (IE) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Eoin O'Shea till uppdraget som ledamot av revisionsrätten [N7-0007/2010 - C7-0033/2010- 2010/0812(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0043/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)
(sluten omröstning)

Förteckning över de ledamöter som deltog i omröstningen: bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0083)


6.16. Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 65:e session (omröstning)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om den 65:e sessionen i FN:s generalförsamling - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0049/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P7_TA(2010)0084)


6.17. Det andra europeiska toppmötet om romer (omröstning)

Debatten hölls den 12 mars 2010 (punkt 12 i protokollet av den 9.3.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 25 mars 2010 (punkt 3 i protokollet av den 25.3.2010).

Resolutionsförslag B7-0222/2010, B7-0223/2010, B7-0224/2010 och B7-0225/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0222/2010

(ersätter B7-0222/2010, B7-0223/2010, B7-0224/2010 och B7-0225/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu och Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb och María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Cecilia Wikström, Sarah Ludford och Sonia Alfano för ALDE-gruppen,

Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen,

Cornelia Ernst och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen,

Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos och Jaroslav Paška för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0085)

Inlägg:

- Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7a, vilket beaktades.

- Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig behandling av detta ändringsförslag.

- Hannes Swoboda för S&D-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 18, vilket beaktades.


6.18. Kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 88.4 i arbetsordningen, av Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, om utkastet till rådets beslut om komplettering av kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (B7-0227/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:
Michael Cashman som före omröstningen rekommenderade att resolutionsförslaget skulle förkastas och, i samma ärende, Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen), Simon Busuttil och Michael Cashman.


6.19. Prioriteringar för budgeten 2011, avsnitt III - kommissionen (omröstning)

Betänkande om prioriteringar för budgeten 2011, avsnitt III – kommissionen - Budgetutskottet. Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0033/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0086)


7. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Tunisiens parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Salah Tabarki.


8. Omröstning (fortsättning)

8.1. Budgetriktlinjer: 2011 - övriga avsnitt (omröstning)

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2011, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen - Budgetutskottet. Föredragande: Helga Trüpel (A7-0036/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0087)


8.2. Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (omröstning)

Betänkande om en kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska användas? [KOM(2009)0234 - 2009/2105(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giancarlo Scotta' (A7-0029/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0088)


8.3. Effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)

Betänkande om effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet [KOM(2009)0160 - 2009/2150(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A7-0034/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0089)

Inlägg:
Enrique Guerrero Salom (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 34.2, andra delen, vilket beaktades.

Charles Goerens lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22, vilket beaktades.

°
° ° °

Daniel Cohn-Bendit begärde under omröstningen att den tunisiska journalisten Taoufik Ben Brik skulle frisläppas.

°
° ° °

Hannes Swoboda uttalade sig, efter omröstningen, om förfarandet (talmannen svarade att man hade följt bestämmelserna i arbetsordningen).


8.4. ECB:s årsrapport för 2008 (omröstning)

Betänkande om ECB:s årsrapport för 2008 [2009/2090(INI)] - utskottet ECON. Föredragande: Edward Scicluna (A7-0010/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0090)


9. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG (17279/3/2009 - C7-0075/2010 - 2008/0192(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 26 mars 2010.


10. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Det andra europeiska toppmötet om romer - RC-B7-0222/2010 rev
Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Frank Vanhecke och Philip Claeys

Betänkande Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0033/2010
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Frank Vanhecke

Betänkande Helga Trüpel - A7-0036/2010
Vito Bonsignore och Daniel Hannan

Betänkande Giancarlo Scotta' - A7-0029/2010
Miroslav Mikolášik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi, Jan Březina, Diane Dodds, Vito Bonsignore och Syed Kamall

Betänkande Enrique Guerrero Salom - A7-0034/2010
Miroslav Mikolášik, Joe Higgins, Diane Dodds, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Daniel Hannan, Syed Kamall, Martin Kastler, Nirj Deva och Seán Kelly

Betänkande Edward Scicluna - A7-0010/2010
Morten Messerschmidt


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


13. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som djurfoder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar som odlats på n-alkaner (D008677/02 - 2010/2622(RPS) - tidsfrist: 16/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den […] om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRS (International Financial Reporting Standard) 1 och IFRS 7 (D008786/02 - 2010/2623(RPS) - tidsfrist: 16/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den […] om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 24 och Internationell finansiell rapporteringsstandard (IFRS) 8 (D008788/02 - 2010/2624(RPS) - tidsfrist: 16/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den […] om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på tolkning 14 från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (D008789/02 - 2010/2625(RPS) - tidsfrist: 16/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den […] om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) tolkning 19 och International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (D008791/02 - 2010/2626(RPS) - tidsfrist: 16/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel (D005160/02 - 2010/2628(RPS) - tidsfrist: 17/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (D007325/04 - 2010/2613(RPS) - tidsfrist: 09/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilagorna VIII, X och XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (D007543/03 - 2010/2629(RPS) - tidsfrist: 18/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens beslut av den [...] om gemensamma säkerhetsmål enligt artikel 7 i direktiv 2004/49/EG (D008456/01 - 2010/2621(RPS) - tidsfrist: 16/06/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att fastställa ett förfarande med gemensamma utskottssammanträden (artikel 51 i arbetsordningen)

- Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern - 00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802 (COD).
Utskott: LIBE, FEMM.
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 mars 2010).

Hänvisningar till utskott

utskottet BUDG

- Garanti för oberoende konsekvensbedömningar (2010/2016(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: ENVI, BUDG, ITRE, IMCO, REGI

utskottet INTA

- Systemet för import till EU av fiskeri- och vattenbruksprodukter med tanke på den gemensamma fiskeripolitikens framtida reformering (2009/2238(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH
rådgivande utskott: INTA


15. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

67/2009

Franz Obermayr

64

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

112

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

100

70/2009

Filip Kaczmarek

50

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

381

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

127

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

330

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

213

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

59

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

99

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

59

9/2010

Andreas Mölzer

12

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

75

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

32

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

119

13/2010

Andreas Mölzer

12

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

19

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

38


16. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden januari 2010 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 7 april 2010.


18. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy