Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург

3. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0035/2010) зададен от János Áder и László Tőkés, от името на групата PPE, към Комисията: Забрана за използване на цианид в минни технологии на територията на ЕС (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) зададен от Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията: Специфични мерки за земеделските пазари (B7-0208/2010)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Vilija Blinkevičiūtė, относно Европейската година на мобилизиране на потенциала на младежта в ЕС (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, относно използването на генетично модифицирани картофи в Европейския съюз (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach и Lorenzo Fontana, относно повторното въвеждане на гранични проверки в ЕС (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo и Антония Първанова, относно създаването на Европейска година за борба с насилието срещу жените (0020/2010),

- Andreas Mölzer, относно спекулациите със земеделски продукти(0021/2010),

- Andreas Mölzer, относно плановете за действия при извънредни ситуации и координацията на операции за подпомагане (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Евгени Кирилов и Андрей Ковачев, за премахване на ограниченията за наемане на работа за граждани на новите държави-членки на ЕС (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen и Bas Eickhout, относно защитата на уязвимите екосистеми и застрашените видове (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu и Csaba Sándor Tabajdi, относно създаване на програма „Еразъм“ за млади земеделски производители (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis и Marietta Giannakou, относно борбата срещу убийствата за защита на честта (0027/2010),

- Tiziano Motti и Anna Záborská, относно създаването на европейска система за ранно предупреждение (ЕСРП) за борба срещу педофилите и лицата, извършващи сексуални посегателства (0029/2010).

Правна информация - Политика за поверителност