Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

3. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)::

- (O-0035/2010) που κατέθεσαν οι János Áder και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Απαγόρευση χρήσης κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες στην ΕΕ (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (B7-0208/2010)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Vilija Blinkevičiūtė, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την ενδυνάμωση της νεολαίας στην ΕΕ (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, σχετικά με τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων πατατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach και Lorenzo Fontana, σχετικά με την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στην Κοινότητα (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo και Antonyia Parvanova, σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού έτους κατά της βίας σε βάρος των γυναικών(0020/2010),

- Andreas Mölzer, σχετικά με την κερδοσκοπία στα γεωργικά προϊόντα (0021/2010),

- Andreas Mölzer, σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και το συντονισμό επιχειρήσεων παροχής βοήθειας (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov και Andrey Kovatchev, σχετικά με την άρση των περιορισμών που αφορούν την απασχόληση για τους πολίτες των νέων κρατών μελών της ΕΕ (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen και Bas Eickhout, σχετικά με την προστασία των ευπαθών οικοσυστημάτων και των απειλούμενων ειδών (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu και Csaba Sándor Tabajdi, σχετικά με τη θέσπιση ενός προγράμματος Erasmus για νέους αγρότες (0025/2010),

- Θεόδωρος Σκυλακάκης και Μαριεττα Γιαννάκου, σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής (0027/2010),

- Tiziano Motti και Anna Záborská, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας αντιμετώπισης (ΕΣΤΑ) των παιδόφιλων και των δραστών σεξουαλικής παρενόχλησης (0029/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου