Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg

3. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0035/2010), ktorú položili János Áder a László Tőkés v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010), ktorú položil Paolo De Castro, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Osobitné opatrenia pre poľnohospodárske trhy (B7-0208/2010)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Vilija Blinkevičiūtė, o Európskom roku posilňovania postavenia mládeže v EÚ (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, o používaní geneticky modifikovaných zemiakov v Európskej únii (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach a Lorenzo Fontana, o znovuzavedení hraničných kontrol v EÚ (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo a Antonyia Parvanova, o vytvorení európskeho roka boja proti násiliu voči ženám 0020/2010),

- Andreas Mölzer, o špekuláciách s poľnohospodárskymi výrobkami (0021/2010),

- Andreas Mölzer, o plánoch na riešenie núdzových prípadov a koordinácii poskytovania pomoci (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov a Andrey Kovatchev, o odstránení pracovných obmedzení pre občanov nových členských štátov (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen a Bas Eickhout, o ochrane krehkých ekosystémov a ohrozených druhov (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu a Csaba Sándor Tabajdi, o zriadení programu Erasmus pre mladých poľnohospodárov (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis a Marietta Giannakou, o boji proti zabíjaniu v mene cti (0027/2010),

- Tiziano Motti a Anna Záborská, o vytvorení systému včasného varovania pred pedofilmi a osobami, ktoré sexuálne obťažujú iné osoby (0029/2010).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia