Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 19. dubna 2010 - Štrasburk

4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o sdělení s názvem „Europeana – další postup“ (2009/2158(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění) (KOM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy (KOM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Zpráva o zjednodušení SZP (2009/2155(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Zpráva o hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010 (2009/2202(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Zpráva o zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení (2009/2156(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Zpráva o bílé knize Komise nazvané „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009/2152(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Zpráva o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008 (KOM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (KOM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: David Casa (A7-0065/2010)

- Návrh zprávy o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu (2009/2225(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (SEK(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Zpráva o udělování absolutoria za rok 2008: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur (2010/2007(INI)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IV – Soudní dvůr (SEK(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (SEK(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů (SEK(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl I – Evropský parlament (SEK(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada (SEK(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl V – Účetní dvůr (SEK(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (SEK(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise a výkonné agentury (SEK(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům – výroční zpráva za rok 2008 (2009/2167(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení (KOM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Zpráva o žádosti, aby byl Miloslav Ransdorf zbaven imunity (2009/2208(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Zpráva o dialogu mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit (2009/2099(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Zpráva o přenesení zákonodárné pravomoci (2010/2021(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A7-0110/2010)

- Zpráva o strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Zpráva o strategických cílech a doporučeních pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (2009/2095(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení týkajícím se přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 116 jednacího řádu) (B7-0207/2010)

Radě:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

Komisi:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer a Nikolaos Salavrakos: Návrh usnesení o posílení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (B7-0229/2010)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan a Daciana Octavia Sârbu: Návrh usnesení o ochraně rozmanitosti půdy (B7-0230/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo: Návrh usnesení o Evropském fondu sociální solidarity (B7-0231/2010)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini: Návrh usnesení o produkci geneticky modifikované odrůdy brambor v členských státech Evropské unie a o jejím uvádění na trh v těchto státech (B7-0232/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu a Traian Ungureanu: Návrh usnesení o vytvoření společného regulačního rámce pro léčbu neplodnosti (B7-0236/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu: Návrh usnesení o dosažení maximální energetické účinnosti rozvojem vnějšího zpracování (B7-0237/2010)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2.3) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, Charles Goerens za skupinu ALDE, Louis Michel za skupinu ALDE a Frédérique Ries za skupinu ALDE: Návrh doporučení Radě o vytvoření nástroje rychlé reakce EU (B7-0228/2010)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí