Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

4. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- Εκθεση σχετικά με την Europeana - τα επόμενα βήματα (2009/2158(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των οδηγιών 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απλούστευση της ΚΓΠ (2009/2155(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 (2009/2202(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Εκθεση σχετικά με την γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος (2009/2156(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (2009/2152(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή (2009/2157(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (αναδιατύπωση) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2008 (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: David Casa (A7-0065/2010)

- Εκθεση σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu (2009/2225(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για το 2008: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (2010/2007(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα ΙV – Δικαστήριο (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Εκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2008 (2009/2167(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Εκθεση σχετικά με το διάλογο πανεπιστημίων-επιχειρήσεων: μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη (2009/2099(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Εκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης (2010/2021(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A7-0110/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (2009/2213(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Εκθεση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (2009/2095(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, όσον αφορά την κατάργηση της χρηματοδότησης ορισμένων κοινοτικών δράσεων και την αλλαγή του ορίου για τη χρηματοδότησή τους (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) από τους βουλευτές

2.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 116 του Κανονισμού) (B7-0207/2010)

προς το Συμβούλιο:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Χουντής Νικόλαος, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Τζαβέλα Νίκη, Παπαστάμκος Γεώργιος, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Τούσσας Γεώργιος, van Dalen Peter

προς την Επιτροπή:

- Παπαστάμκος Γεώργιος, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Τούσσας Γεώργιος, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Χουντής Νικόλαος, Posselt Bernd, Παπανικολάου Γεώργιος, Kósa Ádám, Θεοχάρους Ελένη, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Τζαβέλα Νίκη, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Йотова Илияна Малинова, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Αγγουράκης Χαράλαμπος, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer και Nikolaos Salavrakos. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (B7-0229/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan και Daciana Octavia Sârbu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας του εδάφους (B7-0230/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (B7-0231/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραγωγή και εμπορία μιας ποικιλίας μεταλλαγμένης πατάτας στα κράτη μέλη της ΕΕ (B7-0232/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu και Traian Ungureanu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου ρύθμισης της θεραπείας της στειρότητας (B7-0236/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επίτευξη εξοικονομήσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω της επεξεργασίας εκτός χώρου (B7-0237/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

2.3) προτάσεις σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με τη συγκρότηση ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (B7-0228/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου