Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg

4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid:

- Raport: Europeana – järgmised sammud (2009/2158(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennundusjulgestustasude kohta (KOM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Raport ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise kohta (2009/2155(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Raport aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta (2009/2202(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Raport põllumajanduse kohta ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: erihinnang (2009/2156(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Raport komisjoni valge raamatu „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik” kohta (2009/2152(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Raport ELi põllumajanduse ja kliimamuutuse kohta (2009/2157(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (uuestisõnastamine) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Raport seitsmenda, kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (KOM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, arvete esitamist käsitlevate eeskirjade osas (KOM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: David Casa (A7-0065/2010)

- Raport Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta: 2015.eu (2009/2225(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (SEK(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Raport Euroopa Ülesehitusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Raport Euroopa GNSS Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Raport 2008. aasta eelarve täitmise kohta: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (2010/2007(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2008. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (SEK(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (SEK(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (SEK(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Raport Eurojusti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (SEK(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu (SECK2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (SEK(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (SEK(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (SEK(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Raport ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitluse ning 2008. aasta aruande kohta (2009/2167(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv transporditavate surveseadmete kohta (KOM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Raport Miloslav Ransdorfilt puutumatuse äravõtmise taotluse kohta(2009/2208(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Raport ülikoolide ja ettevõtjate dialoogi kui uue partnerluse kohta Euroopa ülikoolide moderniseerimiseks (2009/2099(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Raport õigusaktide delegeerimise volituste kohta (2010/2021(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A7-0110/2010)

- Raport ELi strateegia kohta suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga (2009/2213(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Raport strateegiliste eesmärkide ja soovite kohta seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (2009/2095(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodud Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jean Lambert (A7-0118/2010)

  1. parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116) (B7-0207/2010)

nõukogule:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

komisjonile:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer ja Nikolaos Salavrakos. Resolutsiooni ettepanek: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) tugevdamine (B7-0229/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan ja Daciana Octavia Sârbu. Resolutsiooni ettepanek: Pinnase mitmekesisuse kaitsmine (B7-0230/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek: Euroopa sotsiaalse solidaarsuse fond (B7-0231/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek: Teatavat liiki geneetiliselt muundatud kartulisordi tootmine ja turulelaskmine Euroopa Liidu liikmesriikides (B7-0232/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu ja Traian Ungureanu. Resolutsiooni ettepanek: Viljatusravi reguleeriva ühise raamistiku loomine (B7-0236/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Resolutsiooni ettepanek: Energiatõhususe suurendamine tegevuskohavälise töötlemise abil saavutatava energiasäästu kaudu (B7-0237/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2.3) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121):

- Anneli Jäätteenmäki, fraktsiooni ALDE nimel, Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel, Charles Goerens, fraktsiooni ALDE nimel, Louis Michel, fraktsiooni ALDE nimel ja Frédérique Ries, fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule ELi kiirreageerimisvõime loomiseks (B7-0228/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika