Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2010 m. balandžio 19 d. - Strasbūras

4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“ (2009/2158(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (nauja redakcija) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aviacijos saugumo rinkliavų (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Pranešimas dėl BŽŪP supaprastinimo (2009/2155(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Pranešimas dėl veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006–2010 m. analizės ir įvertinimo (2009/2202(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 dėl bendrųjų nuostatų dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Pranešimas dėl žemės ūkio gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse: ypatingas tikrinimas (2009/2156(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Pranešimas dėl Komisijos baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (2009/2152(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Pranešimas dėl ES žemės ūkio ir klimato kaitos (2009/2157(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Pranešimas dėl septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: David Casa (A7-0065/2010)

- Pranešimas dėl naujos Europos skaitmeninės darbotvarkės „2015.eu“ (2009/2225(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Pranešimas dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Pranešimas dėl Europos GNSS priežiūros institucijos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (2010/2007(INI)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Euratomo tiekimo agentūros bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2008 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Pranešimas dėl Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojusto) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2008 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita (2009/2167(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl gabenamųjų slėginių įrenginių (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Pranešimas dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Miloslavo Ransdorfo imunitetą (2009/2208(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Pranešimas dėl universitetų ir įmonių dialogo. Naujoji Europos universitetų modernizavimo partnerystė (2009/2099(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Projektas dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo (2010/2021(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A7-0110/2010)

- Pranešimas dėl ES santykių su Lotynų Amerika strategijos (2009/2213(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginių tikslų ir rekomendacijų iki 2018 m. (2009/2095(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) Parlamento narių:

2.1) klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (116 straipsnis) (B7-0207/2010)

Tarybai:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

Komisijai:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer ir Nikolaos Salavrakos. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex) stiprinimo (B7-0229/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan ir Daciana Octavia Sârbu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dirvožemio įvairovės apsaugos (B7-0230/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos socialinio solidarumo fondo (B7-0231/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl genetiškai modifikuotų bulvių veislės auginimo ir prekybos Europos Sąjungos valstybėse narėse (B7-0232/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu ir Traian Ungureanu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nevaisingumo gydymo bendrosios reguliavimo sistemos parengimo (B7-0236/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo naudojant išorinį perdirbimą (B7-0237/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

2.3) pasiūlumai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE frakcijos vardu, Marielle De Sarnez, ALDE frakcijos vardu, Charles Goerens, ALDE frakcijos vardu, Louis Michel, ALDE frakcijos vardu ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl ES greitojo reagavimo pajėgumų kūrimo (B7-0228/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

AFET

Teisinė informacija - Privatumo politika