Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg

4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- Verslag over "Europeana"– de volgende stappen (2009/2158(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van de Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Verslag over vereenvoudiging van het GLB (2009/2155(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Verslag over de evaluatie en beoordeling van het actieplan inzake het welzijn van dieren 2006-2010 (2009/2202(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Verslag over landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps – een speciale doorlichting (2009/2156(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Verslag over het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (2009/2152(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Verslag over de EU-landbouw en klimaatverandering (2009/2157(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (herschikking) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het zevende, achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2008 (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: David Casa (A7-0065/2010)

- Verslag over een nieuwe digitale agenda voor Europa: 2015.eu (2009/2225(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Verslag over de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling VIII – Europese Ombudsman (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Verslag over de kwijting 2008: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen (2010/2007(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling IV - Hof van Justitie (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling VII – Comité van de Regio's (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling I – Europees Parlement (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling II – Raad (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling V – Rekenkamer (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en de strijd tegen fraude - Jaarverslag 2008 (2009/2167(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende vervoerbare drukapparatuur (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Verslag over de dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (2009/2099(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Verslag over bevoegdheidsdelegatie (2010/2021(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0110/2010)

- Verslag over de strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-Amerika (2009/2213(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Verslag over strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (2009/2095(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) van de leden

2.1) mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 116 van het Reglement) (B7-0207/2010)

aan de Raad:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

aan de Commissie:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer en Nikolaos Salavrakos. Ontwerpresolutie over de versterking van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (B7-0229/2010)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan en Daciana Octavia Sârbu. Ontwerpresolutie over de bescherming van de bodemdiversiteit (B7-0230/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Ontwerpresolutie over een Europees Fonds voor sociale solidariteit (B7-0231/2010)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het produceren en in de handel brengen van een genetisch gemanipuleerd aardappelproduct in de lidstaten van de Europese Unie (B7-0232/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu en Traian Ungureanu. Ontwerpresolutie over invoering van een gemeenschappelijk regelgevingskader voor vruchtbaarheidsbehandeling (B7-0236/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Ontwerpresolutie over grotere energie-efficiency door middel van externe verwerking (B7-0237/2010)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

2.3) ontwerpaanbevelingen (artikel 121 van het Reglement)

- Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie. Voorstel voor een aanbeveling aan de Raad over het opzetten van een EU-structuur voor snelle respons (B7-0228/2010)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET

Juridische mededeling - Privacybeleid