Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

8. Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
Fullständigt förhandlingsreferat

Den skriftliga förklaringen nr 0071/2009 som ingivits av Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från nästa sammanträdesperiod. (Se bilaga 1 till protokollet av den 5.5.2010).

Talare: Elizabeth Lynne.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy