Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

12. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 20 april 2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy