Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0110(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0030/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0030/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.34
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0124

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

19. Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Ο Saïd El Khadraoui, αναπληρωτής του εισηγητή, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer και Jörg Leichtfried.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Saïd El Khadraoui.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου