Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2095(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0114/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0114/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 20
CRE 19/04/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.38
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0128

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

20. Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (συζήτηση)
CRE

Εκθεση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Ο Peter van Dalen παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Κουμουτσάκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Paul Besset, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Γεώργιος Παπανικολάου, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău και Γεώργιος Κουμουτσάκος.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Peter van Dalen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου