Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

24. Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Ο Herbert Dorfmann (εισηγητής) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου