Показалец 
Протокол
PDF 236kWORD 150k
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 4.Внесени документи
 5.Отпаднали писмени декларации
 6.Петиции
 7.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 8.Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз (писмена декларация)
 9.Парламентарен имунитет
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Проверка на пълномощията
 12.Позиции на Съвета на първо четене
 13.Изявления на председателството
 14.Ред на работа
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Правомощия за законодателно делегиране (разискване)
 17.Авиационна безопасност: „черен списък“ на ЕС (разискване)
 18.Такси за сигурността на въздухоплаването ***I (разискване)
 19.Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст) ***I (разискване)
 20.Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. (разискване)
 21.Europeana — следващи стъпки (кратко представяне)
 22.Оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. (кратко представяне)
 23.Селското стопанство в ЕС и изменението на климата (кратко представяне)
 24.Селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специална равносметка на състоянието (кратко представяне)
 25.Опростяване на ОСП (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2010 - 2011

Заседания от 19 до 22 април 2010 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК 19 АПРИЛ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.35 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0035/2010) зададен от János Áder и László Tőkés, от името на групата PPE, към Комисията: Забрана за използване на цианид в минни технологии на територията на ЕС (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) зададен от Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията: Специфични мерки за земеделските пазари (B7-0208/2010)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Vilija Blinkevičiūtė, относно Европейската година на мобилизиране на потенциала на младежта в ЕС (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, относно използването на генетично модифицирани картофи в Европейския съюз (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach и Lorenzo Fontana, относно повторното въвеждане на гранични проверки в ЕС (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo и Антония Първанова, относно създаването на Европейска година за борба с насилието срещу жените (0020/2010),

- Andreas Mölzer, относно спекулациите със земеделски продукти(0021/2010),

- Andreas Mölzer, относно плановете за действия при извънредни ситуации и координацията на операции за подпомагане (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Евгени Кирилов и Андрей Ковачев, за премахване на ограниченията за наемане на работа за граждани на новите държави-членки на ЕС (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen и Bas Eickhout, относно защитата на уязвимите екосистеми и застрашените видове (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu и Csaba Sándor Tabajdi, относно създаване на програма „Еразъм“ за млади земеделски производители (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis и Marietta Giannakou, относно борбата срещу убийствата за защита на честта (0027/2010),

- Tiziano Motti и Anna Záborská, относно създаването на европейска система за ранно предупреждение (ЕСРП) за борба срещу педофилите и лицата, извършващи сексуални посегателства (0029/2010).


4. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Доклад относно Europeana — следващи стъпки (2009/2158(INI)) - CULT - Докладчик: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN - Докладчик: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN - Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO - Докладчик: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Доклад относно опростяване на ОСП (2009/2155(INI)) - AGRI - Докладчик: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Доклад относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. (2009/2202(INI)) - AGRI - Докладчик: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI - Докладчик: Евгени Кирилов (A7-0055/2010)

- Доклад относно селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специален преглед на състоянието (2009/2156(INI)) - AGRI - Докладчик: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Доклад относно Бялата книга на Комисията "Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие" (2009/2152(INI)) - ENVI - Докладчик: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Доклад относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата (2009/2157(INI)) - AGRI - Докладчик: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON - Докладчик: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на седми, осми, девети и десети Европейски фондове за развитие за финансовата 2008 година (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за издаване на фактури (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON - Докладчик: David Casa (A7-0065/2010)

- Доклад относно определянето на нова програма за цифровите технологии за Европа: от i2010 до digital.eu (2009/2225(INI)) - ITRE - Докладчик: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VIII – Европейски омбудсман (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите (2010/2007(INI)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IV – Съд (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VII – Комитет на регионите (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел I – Европейски парламент (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел II – Съвет (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT - Докладчик: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността и борбата срещу измамите – Годишен доклад за 2008 г. (2009/2167(INI)) - CONT - Докладчик: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно транспортируемото оборудване под налягане (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN - Докладчик: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 година (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT - Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - JURI - Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Доклад относно ново партньорство за модернизирането на университетите – диалог между университетите и бизнеса (2009/2099(INI)) - CULT - Докладчик: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Доклад относно правото на делегиране на законодателни правомощия (2010/2021(INI)) - JURI - Докладчик: József Szájer (A7-0110/2010)

- Доклад относно стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка (2009/2213(INI)) - AFET - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Доклад относно стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. (2009/2095(INI)) - TRAN - Докладчик: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE - Докладчик: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността) (B7-0207/2010)

До Съвета:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

До Комисията:

- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer Nikolaos Salavrakos. Предложение за резолюция относно засилване на Европейската агенция за оперативно сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) (B7-0229/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan Daciana Octavia Sârbu. Предложение за резолюция относно опазването на почвеното разнообразие (B7-0230/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция относно Европейски фонд за социална солидарност (B7-0231/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно производството и пускането на пазара на разновидност на генномодифициран картоф в държавите-членки на Европейския съюз (B7-0232/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu Traian Ungureanu. Предложение за резолюция относно създаването на обща нормативна рамка за лечението на безплодие (B7-0236/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Предложение за резолюция относно постигането на енергийна ефективност чрез външна обработка (B7-0237/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

2.3) предложения за препоръки (член 121 от Правилника за дейността)

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE, Marielle De Sarnez, ALDE, Charles Goerens, ALDE, Louis Michel, ALDE Frédérique Ries, ALDE. Предложение за препоръка до Съвета относно изграждане на способност на ЕС за бързо реагиране (B7-0228/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET


5. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 123, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


6. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

15 март 2010 г.

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (n° 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (n° 0206/2010); Gundolf Riemer (n° 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (n° 0208/2010); Peter Tresnak (n° 0209/2010); Muharem Alijevic (n° 0210/2010); Oliver Zentay (2 подписа) (n° 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (n° 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (n° 0213/2010); Cardillo Salvo (n° 0214/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0215/2010); Massimo Moltoni (n° 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (n° 0217/2010); Sandrine Stamm (n° 0218/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0219/2010); Nicole Amsellem (n° 0220/2010); Fabian Urburu (n° 0221/2010); José Ramón Gil Benito (n° 0222/2010); Nicolino Magliulo (n° 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (n° 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (n° 0225/2010); Fiorella Silo (n° 0226/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (n° 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (n° 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (n° 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (n° 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (n° 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (n° 0233/2010).

-------------

15 април 2010 г.

Peter Hollatz (n° 0234/2010); Jean Pierre Save (n° 0235/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0236/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (n° 0238/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0239/2010); Birgit Schneider (n° 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (n° 0241/2010); Jenő Farkas (n° 0242/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 подписа) (n° 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (n° 0245/2010); Georgiana Beu (n° 0246/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0247/2010); Liidia Volkova (n° 0248/2010); Klaus Zydek (n° 0249/2010); Raffaele Mancuso (n° 0250/2010); Dinu Moldovanu (n° 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (n° 0252/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0253/2010); Jivka Stoianova (n° 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (n° 0255/2010); Iliana Nedelea (n° 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (n° 0257/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0258/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0259/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (n° 0261/2010); Nina Prehn (n° 0262/2010); Andrea Maori (n° 0263/2010); Giovanni Bellin (n° 0264/2010); Viive Sterpu (n° 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (n° 0266/2010); Milena Pehlivanova (n° 0267/2010); Alexei Bazhenov (n° 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (n° 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (n° 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (n° 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (n° 0272/2010); Mariagrazia Canuti (n° 0273/2010); Doris Paula Römling (n° 0274/2010); Karl Barwe (n° 0275/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0276/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (n° 0278/2010); Torsten Braasch (n° 0279/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0280/2010); Marie Moritz (n° 0281/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0282/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0283/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0284/2010); Frank Brierley (n° 0285/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0286/2010); Francois Ben-Hadj (n° 0287/2010); Oliver Hübke (n° 0288/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (n° 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (n° 0291/2010); Jürgen Helten (n° 0292/2010); CarSpringorum (n° 0293/2010); (Името е с поверителен характер) (n° 0294/2010).


7. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечните сесии през ноември II 2009 г., декември 2009 г. и януари 2010 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


8. Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз (писмена декларация)

Декларация 0071/2009, внесена от членовете на Парламента Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана с имената на подписалите я лица в Приетите текстове от следващата месечна сесия. (вж. приложение 1 към протокола от 05.5.2010 г.).

Изказа се: Elizabeth Lynne.


9. Парламентарен имунитет

На парламентарното заседание на 17 декември 2009 г. (точка 15 от протокола от 17.12.2009), Парламентът сезира комисията поправни въпроси по повод искане за сваляне на парламентарния имунитет на Marek Henryk Migalski, внесено от полски гражданин посредством адвоката му.

С писмо от 5 март 2010 г. председателят на комисията по правни въпроси е информирал Председателя на Парламента, че, с оглед на резолюцията на Парламента от 24 април 2009 г. относно парламентарния имунитет в Полша, комисията по правни въпроси счита това искане за неприемливо.


10. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата ALDE Парламентът утвърди следното назначение:

Делегация за връзки със Съединените американски щати:

Johannes Cornelis van Baalen на мястото на Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Проверка на пълномощията

На заседанието си от 22 март 2010 г. комисията по правни въпроси е пристъпила, съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, към проверка на пълномощията на Constance Le Grip и Jan Kozłowski и единодушно е предложила одобряването на мандата на Constance Le Grip, считано от 10 февруари 2010 г. и на мандата на Jan Kozłowski, считано от 4 март 2010 г.


12. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 20 април 2010 г.


13. Изявления на председателството

Председателят възпомена жертвите на железопътната катастрофа от 12 април 2010 г. в Италия и изрази съболезнования на техните семейства.

Председателят благодари на участниците във възпоминателната цермония на 14 април 2010 г., организирана в израз на солидарност с полския народ.

Изказа се Herbert Dorfmann относно железопътната катастрофа в Италия.

Председателят се изказа относно изключителните обстоятелства около настоящата месечна сесия, поради които за някои членове се е оказало невъзможно да присъстват в Страсбург. Също така, той представи предложение от страна на Председателския съвет за промяна на реда на работа. Той посочи, наред с другото, че съгласно това предложение, няма да се проведе заседание в четъртък, нито ще се проведат гласувания в пленарната зала или в комисиите по време на цялата месечна сесия. Той информира, че членовете ще могат да подпишат присъствените списъци в четвъртък и петък.

Председатлят съобщи, че на 7 април 2010 г. е получил писмо от Nigel Farage (съпредседател на групата EFD), в което последният изразява недоволство от отношението спрямо парламентарния имунитет в Европа, като се позовава на член 6 от Правилника за дейността. Писмото е предадено на комисията по правни въпроси.


14. Ред на работа

Изказаха се: относно промените в реда на работа, предложени от Председателския съвет (вж. предходната точка) Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld и Charles Tannock.

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред на пленарната сесия през април (PE 439.802/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Дневният ред ще се организира както следва:

от 9 до 11 часа: изявления на Съвета и на Комисията относно въздушния транспорт в Европа

от 11 до 13 часа: изявление на José Manuel Barroso (председател на Комисията) относно законодателната и работната програма на Комисията за 2010 г. и изявление на Комисията относно координирането на хуманитарната помощ и възстановяването в Хаити.

Без гласуване.

Сряда

Без гласуване.

Четвъртък

Пленарното заседание се отменя.

С това редът на работа е определен.


15. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Председателят уточни реда и условията за предоставяне на време за вземане на думата за едноминутните изказвания.

Изказа се: John Bufton, който припомни проблемите, свързани с промяната на реда на работа, по-конкретно по отношение на отлагането на всички гласувания за заседанието на 6 май 2010 г. - ден, който е определен за британските парламентарни избори. Председателят отбеляза този факт).

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, последният се върна на въпроса за разпределянето на времето за изказвания, Jörg Leichtfried и George Sabin Cutaş.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Изказаха се: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth и Malika Benarab-Attou, последната относно разпределянето на времето за изказвания.


16. Правомощия за законодателно делегиране (разискване)

Правомощия за законодателно делегиране [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Jo Leinen (докладчик по становището на комисията ENVI), Carlos Coelho, от името на групата PPE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, и Hans-Peter Martin, независим член на ЕП.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и József Szájer.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


17. Авиационна безопасност: „черен списък“ на ЕС (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0024/2010) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Авиационна безопасност: прилагане на Регламента относно "черния списък" на ЕС (ЕО № 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (в качеството на заместник на автора) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Andris Piebalgs (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Christine De Veyrac, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jörg Leichtfried и Franz Obermayr.

Изказаха се: Silvia-Adriana Ţicău и Andris Piebalgs.

Разискването приключи.

Изказа се Franz Obermayr, за да обърне внимание на държанието на Hans-Peter Martin, което той счита за неприемливо, по време на едноминутните изказвания.


18. Такси за сигурността на въздухоплаването ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried представи доклада.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Hans-Peter Martin, с лична забележка относно изказването на Franz Obermayr по време на предишното разискване (точка 17) и Ioan Mircea Paşcu относно развитието на разискванията.

Изказаха се: Artur Zasada, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu и Thomas Ulmer.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu и Franz Obermayr.

Изказаха се: Andris Piebalgs и Jörg Leichtfried.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


19. Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Докладчик: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui, заместващ докладчика, представи доклада.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Sergio Paolo Francesco Silvestris, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer и Jörg Leichtfried.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: Andris Piebalgs и Saïd El Khadraoui.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


20. Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. (разискване)

Доклад относно стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Georgios Koumoutsakos, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Jean-Paul Besset, от името на групата Verts/ALE, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău и Inés Ayala Sender.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău и Georgios Koumoutsakos.

Изказаха се: Andris Piebalgs и Peter van Dalen.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


21. Europeana — следващи стъпки (кратко представяне)

Доклад относно Europeana — следващи стъпки [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel Helga Trüpel (докладчик) направи представянето.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


22. Оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. (кратко представяне)

Доклад относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (докладчик) направи представянето.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă и Anneli Jäätteenmäki.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


23. Селското стопанство в ЕС и изменението на климата (кратко представяне)

Доклад относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (докладчик) направи представянето.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


24. Селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специална равносметка на състоянието (кратко представяне)

Доклад относно селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специален преглед на състоянието [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (докладчик) направи представянето.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah и Czesław Adam Siekierski.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


25. Опростяване на ОСП (кратко представяне)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета: Опростената Обща селскостопанска политика (ОСП) за Европа — успех за всички [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (докладчик) направи представянето.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Czesław Adam Siekierski и Peter Jahr.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 439.802/OJMA).


27. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Бинев, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Неделчева, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Панайотов, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност