Seznam 
Zápis
PDF 216kWORD 139k
Pondělí, 19. dubna 2010 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 6.Petice
 7.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 8.Boj s rakovinou prsu v Evropské unii (písemné prohlášení)
 9.Poslanecká imunita
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Ověření pověřovacích listin
 12.Postoje Rady v 1. čtení
 13.Prohlášení předsednictví
 14.Plán práce
 15.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16.Přenesení zákonodárné pravomoci (rozprava)
 17.Letecká bezpečnost: seznam EU uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy (rozprava)
 18.Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy ***I (rozprava)
 19.Hlavní směry Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování) ***I (rozprava)
 20.Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (rozprava)
 21.Europeana – další postup (krátké přednesení)
 22.Hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat2006–2010 (krátké přednesení)
 23.Zemědělství EU a změna klimatu (krátké přednesení)
 24.Zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení (krátké přednesení)
 25.Zjednodušení SZP (krátké přednesení)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2010–2011

Dílčí zasedání od 19. do 22. dubna 2010

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 19. DUBNA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:35.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


3. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu):

- (O-0035/2010), kterou pokládají János Áder a László Tőkés za skupinu PPE Komisi: Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010), kterou pokládá Paolo De Castro za výbor AGRI Komisi: Konkrétní opatření pro zemědělské trhy (B7-0208/2010)

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu):

- Vilija Blinkevičiūtė o Evropském roku pro posílení postavení mládeže v EU (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis o používání geneticky modifikovaných brambor v Evropské unii (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach a Lorenzo Fontana o znovuzavedení hraničních kontrol v EU (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo a Antonyia Parvanova o vyhlášení evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách (0020/2010),

- Andreas Mölzer o spekulacích se zemědělskými produkty (0021/2010),

- Andreas Mölzer o plánování pro případy nouze a koordinaci záchranných operací (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov a Andrey Kovatchev o odstranění pracovních omezení pro občany nových členských zemí EU (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen a Bas Eickhout o ochraně křehkých ekosystémů a ohrožených druhů (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu a Csaba Sándor Tabajdi o zřízení programu Erasmus pro mladé zemědělce (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis a Marietta Giannakou o boji proti vraždám ze cti (0027/2010),

- Tiziano Motti a Anna Záborská o vytvoření evropského systému včasného varování proti pedofilům a osobám sexuálně obtěžujícím jiné osoby (0029/2010).


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o sdělení s názvem „Europeana – další postup“ (2009/2158(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění) (KOM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy (KOM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Zpráva o zjednodušení SZP (2009/2155(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Zpráva o hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010 (2009/2202(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Zpráva o zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení (2009/2156(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Zpráva o bílé knize Komise nazvané „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009/2152(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Zpráva o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008 (KOM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (KOM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: David Casa (A7-0065/2010)

- Návrh zprávy o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu (2009/2225(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (SEK(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Zpráva o udělování absolutoria za rok 2008: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur (2010/2007(INI)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IV – Soudní dvůr (SEK(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (SEK(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů (SEK(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl I – Evropský parlament (SEK(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada (SEK(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl V – Účetní dvůr (SEK(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (SEK(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise a výkonné agentury (SEK(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům – výroční zpráva za rok 2008 (2009/2167(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení (KOM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Zpráva o žádosti, aby byl Miloslav Ransdorf zbaven imunity (2009/2208(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Zpráva o dialogu mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit (2009/2099(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Zpráva o přenesení zákonodárné pravomoci (2010/2021(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A7-0110/2010)

- Zpráva o strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Zpráva o strategických cílech a doporučeních pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (2009/2095(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013, pokud jde o zrušení financování některých akcí Společenství a o změnu limitu jejich financování (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení týkajícím se přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 116 jednacího řádu) (B7-0207/2010)

Radě:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

Komisi:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer a Nikolaos Salavrakos: Návrh usnesení o posílení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (B7-0229/2010)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan a Daciana Octavia Sârbu: Návrh usnesení o ochraně rozmanitosti půdy (B7-0230/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo: Návrh usnesení o Evropském fondu sociální solidarity (B7-0231/2010)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini: Návrh usnesení o produkci geneticky modifikované odrůdy brambor v členských státech Evropské unie a o jejím uvádění na trh v těchto státech (B7-0232/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu a Traian Ungureanu: Návrh usnesení o vytvoření společného regulačního rámce pro léčbu neplodnosti (B7-0236/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu: Návrh usnesení o dosažení maximální energetické účinnosti rozvojem vnějšího zpracování (B7-0237/2010)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2.3) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, Charles Goerens za skupinu ALDE, Louis Michel za skupinu ALDE a Frédérique Ries za skupinu ALDE: Návrh doporučení Radě o vytvoření nástroje rychlé reakce EU (B7-0228/2010)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET


5. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 123 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


6. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 15. března 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (č. 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (č. 0206/2010); Gundolf Riemer (č. 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (č. 0208/2010); Peter Tresnak (č. 0209/2010); Muharem Alijevic (č. 0210/2010); Oliver Zentay (2 podpisy) (č. 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (č. 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (č. 0213/2010); Cardillo Salvo (č. 0214/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0215/2010); Massimo Moltoni (č. 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (č. 0217/2010); Sandrine Stamm (č. 0218/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0219/2010); Nicole Amsellem (č. 0220/2010); Fabian Urburu (č. 0221/2010); José Ramón Gil Benito (č. 0222/2010); Nicolino Magliulo (č. 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (č. 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (č. 0225/2010); Fiorella Silo (č. 0226/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (č. 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (č. 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (č. 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (č. 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (č. 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (č. 0233/2010).

-------------

Dne 15. dubna 2010

Peter Hollatz (č. 0234/2010); Jean Pierre Save (č. 0235/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0236/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (č. 0238/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0239/2010); Birgit Schneider (č. 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (č. 0241/2010); Jenő Farkas (č. 0242/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 podpisů) (č. 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (č. 0245/2010); Georgiana Beu (č. 0246/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0247/2010); Liidia Volkova (č. 0248/2010); Klaus Zydek (č. 0249/2010); Raffaele Mancuso (č. 0250/2010); Dinu Moldovanu (č. 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (č. 0252/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0253/2010); Jivka Stoianova (č. 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (č. 0255/2010); Iliana Nedelea (č. 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (č. 0257/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0258/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0259/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (č. 0261/2010); Nina Prehn (č. 0262/2010); Andrea Maori (č. 0263/2010); Giovanni Bellin (č. 0264/2010); Viive Sterpu (č. 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (č. 0266/2010); Milena Pehlivanova (č. 0267/2010); Alexei Bazhenov (č. 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (č. 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (č. 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (č. 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (č. 0272/2010); Mariagrazia Canuti (č. 0273/2010); Doris Paula Römling (č. 0274/2010); Karl Barwe (č. 0275/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0276/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (č. 0278/2010); Torsten Braasch (č. 0279/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0280/2010); Marie Moritz (č. 0281/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0282/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0283/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0284/2010); Frank Brierley (č. 0285/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0286/2010); Francois Ben-Hadj (č. 0287/2010); Oliver Hübke (č. 0288/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (č. 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (č. 0291/2010); Jürgen Helten (č. 0292/2010); CarSpringorum (č. 0293/2010); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0294/2010).


7. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na druhém listopadovém a prosincovém dílčím zasedání konaném v roce 2009 a na lednovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


8. Boj s rakovinou prsu v Evropské unii (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0071/2009 o boji s rakovinou prsu v Evropské unii, které předložili Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno v textech přijatých na příštím dílčím zasedání, přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (viz příloha 1 zápisu ze dne 5. 5. 2010).

Vystoupila Elizabeth Lynne.


9. Poslanecká imunita

Na plenárním zasedání dne 17. prosince 2009 (bod 15 zápisu ze dne 17.12.2009) Parlament postoupil Výboru pro právní záležitosti žádost, aby byl Marek Henryk Migalski zbaven poslanecké imunity, kterou prostřednictvím svého právního zástupce předložil jistý polský občan.

Dopisem ze dne 5. března 2010 předseda Výboru pro právní záležitosti informoval předsedu Parlamentu, že s ohledem na usnesení Parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o poslanecké imunitě v Polsku považuje jeho výbor žádost za nepřípustnou.


10. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny ALDE schválil Parlament toto jmenování:

delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými:

Johannes Cornelis van Baalen, kterým je nahrazena Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Ověření pověřovacích listin

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 22. března 2010 podle čl. 3 odst. 3 a 4 jednacího řádu ověřil pověřovací listiny Constance Le Gripové a Jana Kozłowského a jednomyslně navrhl potvrdit mandát Constance Le Gripové s účinností od 10. února 2010 a mandát Jana Kozłowského s účinností od 4. března 2010.


12. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
předáno příslušný výbor: ITRE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 20. dubna 2010.


13. Prohlášení předsednictví

Předseda uctil památku obětí železničního neštěstí, ke kterému došlo dne 12. dubna 2010 v Itálii, a vyjádřil soustrast rodinám obětí.

Poděkoval účastníkům pietního setkání uspořádaného jako výraz solidarity s polskými občany, které se konalo dne 14. dubna 2010.

Vystoupil Herbert Dorfmann k železničnímu neštěstí v Itálii.

Předseda se vyjádřil k mimořádným okolnostem, které doprovázejí toto dílčí zasedání, a ke skutečnosti, že někteří poslanci nemohou být na zasedání ve Štrasburku přítomni. Mimo jiné předložil návrh Konference předsedů na změnu plánu práce. Oznámil rovněž, že v souladu s tímto návrhem se ve čtvrtek nebude konat denní zasedání a že se nebude hlasovat ani na plenárním zasedání, ani ve výborech. Oznámil, že poslanci budou moci podepsat rejstřík ve čtvrtek a v pátek.

Předseda oznámil, že dne 7. dubna 2010 obdržel dopis, který zaslal Nigel Farage (spolupředseda skupiny EFD), v němž se poslanec odvolává na článek 6 jednacího řádu a stěžuje si na posuzování poslanecké imunity v Evropě. Dopis byl postoupen výboru JURI.


14. Plán práce

Ke změnám plánu práce, které navrhla Konference předsedů (viz předchozí bod), vystoupili: Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld a Charles Tannock.

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání dubnového plenárního zasedání (PE 439.802/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Dopolední pořad jednání bude upraven takto:

od 9:00 do 11:00: prohlášení Rady a Komise o letecké dopravě v Evropě

od 11:00 do 13:00: prohlášení předsedy Komise José Manuela Barrosa o legislativním a pracovním plánu Komise na rok 2010 a prohlášení Komise o koordinaci humanitární pomoci na Haiti.

Hlasování se nebude konat.

Středa

Hlasování se nebude konat.

Čtvrtek

Denní zasedání je zrušeno.

Plán práce byl tímto schválen.


15. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Předseda upřesnil způsoby přidělování řečnické doby v rámci jednominutových projevů.

Vystoupil John Bufton upozornil na problémy spojené se změnami plánu práce, zejména odložení všech hlasování na zasedání, které se bude konat 6. května 2010, tj. v den konání legislativních voleb ve Velké Británii (předseda vzal vystoupení na vědomí).

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, posledně jmenovaný k přidělování řečnické doby, Jörg Leichtfried a George Sabin Cutaş.

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

Vystoupili: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth a Malika Benarab-Attou, která vystoupila k rozdělení řečnické doby.


16. Přenesení zákonodárné pravomoci (rozprava)

Zpráva o přenesení zákonodárné pravomoci [KOM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer uvedl zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jo Leinen (navrhovatel výboru ENVI), Carlos Coelho za skupinu PPE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, a Hans-Peter Martin nezařazený.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a József Szájer.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


17. Letecká bezpečnost: seznam EU uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0024/2010), kterou pokládá Brian Simpson za výbor TRAN Komisi: Letecká bezpečnost: uplatňování nařízení týkajícího se seznamu EU uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (ES č. 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (zastupující autora) rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Andris Piebalgs (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Christine De Veyrac za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall a Marian-Jean Marinescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jörg Leichtfried a Franz Obermayr.

Vystoupili: Silvia-Adriana Ţicău a Andris Piebalgs.

Rozprava byla ukončena.

Vystoupil Franz Obermayr, aby upozornil na chování Hanse-Petera Martina během jednominutových projevů, které považuje za nemístné.


18. Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy [KOM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried uvedl zprávu.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Vystoupili: Hans-Peter Martin s osobním prohlášením k vystoupení, které v předchozí rozpravě učinil Franz Obermayr (bod 17), a Ioan Mircea Paşcu k průběhu rozprav.

Vystoupili: Artur Zasada za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Anna Rosbach za skupinu EFD, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu a Thomas Ulmer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu a Franz Obermayr.

Vystoupili: Andris Piebalgs a Jörg Leichtfried.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


19. Hlavní směry Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování) [KOM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui (zastupující zpravodaje) uvedl zprávu.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Vystoupili: Sergio Paolo Francesco Silvestris za skupinu PPE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu S&D, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer a Jörg Leichtfried.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann a Inés Ayala Sender.

Vystoupili: Andris Piebalgs a Saïd El Khadraoui.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


20. Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (rozprava)

Zpráva o strategických cílech a doporučeních pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 [KOM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Vystoupili: Georgios Koumoutsakos za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Jean-Paul Besset za skupinu Verts/ALE, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Anna Rosbach za skupinu EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău a Inés Ayala Sender.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău a Georgios Koumoutsakos.

Vystoupili: Andris Piebalgs a Peter van Dalen.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


21. Europeana – další postup (krátké přednesení)

Zpráva o sdělení s názvem „Europeana – další postup“ [KOM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (zpravodajka) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupila Neelie Kroes (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


22. Hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat2006–2010 (krátké přednesení)

Zpráva o hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířatí 2006–2010 - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (zpravodajka) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă a Anneli Jäätteenmäki.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


23. Zemědělství EU a změna klimatu (krátké přednesení)

Zpráva o zemědělství EU a změně klimatu [SEK(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (zpravodaj) uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


24. Zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení (krátké přednesení)

Zpráva o zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení [KOM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (zpravodaj) uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


25. Zjednodušení SZP (krátké přednesení)

Zpráva o zjednodušení SZP [KOM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (zpravodaj) uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski a Peter Jahr.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 439.802/OJMA).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí