Indeks 
Protokol
PDF 213kWORD 141k
Mandag den 19. april 2010 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 6.Andragender
 7.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 8.Kampen mod brystkræft i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
 9.Parlamentarisk immunitet
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Valgs prøvelse
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 13.Erklæringer fra formanden
 14.Arbejdsplan
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Beføjelse til delegation af lovgivning (forhandling)
 17.Flysikkerhed: sort fællesskabsliste over luftfartsselskaber (forhandling)
 18.Luftfartssikkerhedsafgifter ***I (forhandling)
 19.Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning) ***I (forhandling)
 20.EU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger (forhandling)
 21.Europeana - næste fase (kortfattet forelæggelse)
 22.Evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010 (kortfattet forelæggelse)
 23.EU's landbrug og klimaændringerne (kortfattet forelæggelse)
 24.Landbrug i områder med naturbetingede ulemper: en særskilt vurdering (kortfattet forelæggelse)
 25.Forenkling af den fælles landbrugspolitik (kortfattet forelæggelse)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2010 - 2011

Mødeperioden fra den 19. til 22. april 2010

STRASBOURG

PROTOKOL

MANDAG DEN 19. APRIL 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.35.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115):

- (O-0035/2010) af János Áder og László Tőkés for PPE-Gruppen til Kommissionen: Forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) af Paolo De Castro for AGRI til Kommissionen: Særlige foranstaltninger for landbrugsmarkederne (B7-0208/2010)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123):

- Vilija Blinkevičiūtė om et europæisk år for mobilisering af unge i EU (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis om anvendelsen af genetisk modificerede kartofler i EU (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach og Lorenzo Fontana om genindførelse af grænsekontrollen i Fællesskabet (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo og Antonyia Parvanova om et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder (0020/2010),

- Andreas Mölzer om spekulation i landbrugsprodukter (0021/2010),

- Andreas Mölzer om katastrofeplaner og samordning af nødhjælpsaktioner (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov og Andrey Kovatchev om ophævelse af ansættelsesrestriktioner for borgerne i de nye EU-medlemsstater (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen og Bas Eickhout om beskyttelse af sårbare økosystemer og truede arter (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu og Csaba Sándor Tabajdi om etablering af et Erasmusprogram for unge landbrugere (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis og Marietta Giannakou om bekæmpelse af æresdrab (0027/2010),

- Tiziano Motti og Anna Záborská om oprettelse af en hurtig varslingsordning mod pædofili og personer, der begår seksuelle overgreb (0029/2010).


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om Europeana – næste fase (2009/2158(INI)) - CULT - Ordfører: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning) (KOM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN - Ordfører: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftfartssikkerhedsafgifter (KOM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN - Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO - Ordfører: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Betænkning om forenkling af den fælles landbrugspolitik (2009/2155(INI)) - AGRI - Ordfører: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Betænkning om evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrevelfærd 2006-2010 (2009/2202(INI)) - AGRI - Ordfører: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI - Ordfører: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Betænkning om landbrug i områder med naturbetingede ulemper: en særskilt vurdering (2009/2156(INI)) - AGRI - Ordfører: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Betænkning om Kommissionens hvidbog: "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag" (2009/2152(INI)) - ENVI - Ordfører: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Betænkning om EU's landbrug og klimaændringerne (2009/2157(INI)) - AGRI - Ordfører: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (Omarbejdning) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON - Ordfører: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 7., 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2008 (KOM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler (KOM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON - Ordfører: David Casa (A7-0065/2010)

- Betænkning om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu (2009/2225(INI)) - ITRE - Ordfører: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (SEK(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Betænkning om decharge for regnskabsåret 2008: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer (2010/2007(INI)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion IV – Domstolen (SEK(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (SEK(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion VII – Regionsudvalget (SEK(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion I – Europa-Parlamentet (SEK(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion II – Rådet (SEK(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion V – Revisionsretten (SEK(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (SEK(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (SEK(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT - Ordfører: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Betænkning om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsberetning for 2008 (2009/2167(INI)) - CONT - Ordfører: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr (KOM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN - Ordfører: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2008 (SEK(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT - Ordfører: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Miloslav Ransdorfs immunitet (2009/2208(IMM)) - JURI - Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Betænkning om dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter (2009/2099(INI)) - CULT - Ordfører: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Betænkning om beføjelse til delegation af lovgivning (2010/2021(INI)) - JURI - Ordfører: József Szájer (A7-0110/2010)

- Betænkning om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika (2009/2213(INI)) - AFET - Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Betænkning om EU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger (2009/2095(INI)) - TRAN - Ordfører: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af finansieringsloftet (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE - Ordfører: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) fra medlemmerne

2.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 116) (B7-0207/2010)

til Rådet:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

til Kommissionen:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer og Nikolaos Salavrakos. Forslag til beslutning om styrkelse af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (B7-0229/2010)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan og Daciana Octavia Sârbu. Forslag til beslutning om beskyttelse af jordbundens biodiversitet (B7-0230/2010)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Forslag til beslutning om en europæisk fond for social solidaritet (B7-0231/2010)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om produktion og salg af en genmodificeret kartoffelsort i Den Europæiske Unions medlemsstater (B7-0232/2010)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu og Traian Ungureanu. Forslag til beslutning om et fælles regelsæt for behandling mod ufrivillig barnløshed (B7-0236/2010)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Forslag til beslutning om energibesparelser ved off-site forarbejdning (B7-0237/2010)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

2.3) følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 121)

- Anneli Jäätteenmäki, for ALDE-Gruppen, Marielle De Sarnez, for ALDE-Gruppen, Charles Goerens, for ALDE-Gruppen, Louis Michel, for ALDE-Gruppen, og Frédérique Ries, for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om etablering af et EU-udrykningsberedskab (B7-0228/2010)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET


5. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009 og 0070/2009 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 123, stk. 5.


6. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 15. marts 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (nr. 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (nr. 0206/2010); Gundolf Riemer (nr. 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (nr. 0208/2010); Peter Tresnak (nr. 0209/2010); Muharem Alijevic (nr. 0210/2010); Oliver Zentay (2 underskrifter) (nr. 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr. 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (nr. 0213/2010); Cardillo Salvo (nr. 0214/2010); (navn fortroligt) (nr. 0215/2010); Massimo Moltoni (nr. 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (nr. 0217/2010); Sandrine Stamm (nr. 0218/2010); (navn fortroligt) (nr. 0219/2010); Nicole Amsellem (nr. 0220/2010); Fabian Urburu (nr. 0221/2010); José Ramón Gil Benito (nr. 0222/2010); Nicolino Magliulo (nr. 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (nr. 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (nr. 0225/2010); Fiorella Silo (nr. 0226/2010); (navn fortroligt) (nr. 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (nr. 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (nr. 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (nr. 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (nr. 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (nr. 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (nr. 0233/2010).

-------------

Den 15. april 2010

Peter Hollatz (nr. 0234/2010); Jean Pierre Save (nr. 0235/2010); (navn fortroligt) (nr. 0236/2010); (navn fortroligt) (nr. 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (nr. 0238/2010); (navn fortroligt) (nr. 0239/2010); Birgit Schneider (nr. 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (nr. 0241/2010); Jenő Farkas (nr. 0242/2010); (navn fortroligt) (nr. 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 underskrifter) (nr. 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (nr. 0245/2010); Georgiana Beu (nr. 0246/2010); (navn fortroligt) (nr. 0247/2010); Liidia Volkova (nr. 0248/2010); Klaus Zydek (nr. 0249/2010); Raffaele Mancuso (nr. 0250/2010); Dinu Moldovanu (nr. 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (nr. 0252/2010); (navn fortroligt) (nr. 0253/2010); Jivka Stoianova (nr. 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (nr. 0255/2010); Iliana Nedelea (nr. 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (nr. 0257/2010); (navn fortroligt) (nr. 0258/2010); (navn fortroligt) (nr. 0259/2010); (navn fortroligt) (nr. 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (nr. 0261/2010); Nina Prehn (nr. 0262/2010); Andrea Maori (nr. 0263/2010); Giovanni Bellin (nr. 0264/2010); Viive Sterpu (nr. 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (nr. 0266/2010); Milena Pehlivanova (nr. 0267/2010); Alexei Bazhenov (nr. 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (nr. 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (nr. 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (nr. 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (nr. 0272/2010); Mariagrazia Canuti (nr. 0273/2010); Doris Paula Römling (nr. 0274/2010); Karl Barwe (nr. 0275/2010); (navn fortroligt) (nr. 0276/2010); (navn fortroligt) (nr. 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr. 0278/2010); Torsten Braasch (nr. 0279/2010); (navn fortroligt) (nr. 0280/2010); Marie Moritz (nr. 0281/2010); (navn fortroligt) (nr. 0282/2010); (navn fortroligt) (nr. 0283/2010); (navn fortroligt) (nr. 0284/2010); Frank Brierley (nr. 0285/2010); (navn fortroligt) (nr. 0286/2010); Francois Ben-Hadj (nr. 0287/2010); Oliver Hübke (nr. 0288/2010); (navn fortroligt) (nr. 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (nr. 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (nr. 0291/2010); Jürgen Helten (nr. 0292/2010); CarSpringorum (nr. 0293/2010); (navn fortroligt) (nr. 0294/2010).


7. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioderne november II 2009, december 2009 og januar 2010 forelå på websiden ”Séance en direct”.


8. Kampen mod brystkræft i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0071/2009 indgivet af Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg om kampen mod brystkræft i Den Europæiske Union var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte adressater og offentliggjort under vedtagne tekster fra næste mødeperiode, og underskrivernes ville fremgå af protokollen (se bilag 1 til protokollen af 5.05.2010).

Elizabeth Lynne tog ordet.


9. Parlamentarisk immunitet

Under mødet den 17. décember 2009 (punkt 15 i protokollen af 17.12.2009), havde Parlamentet henvist en anmodning om ophævelse af Marek Henryk Migalskis parlamentariske immunitet, som en polsk borger havde indgivet via en advokat, til Retsudvalget.

Med skrivelse af 5. marts 2010 havde formanden for Retsudvalget meddelt formanden for Parlamentet, at hans udvalg på baggrund af Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om parlamentarisk immunitet i Polen havde vurderet, at denne anmodning ikke opfyldte betingelserne for behandling.


10. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater:

Johannes Cornelis van Baalen i stedet for Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Valgs prøvelse

På sit møde den 22. marts 2010 foretog Retsudvalget jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 3 og 4, valgs prøvelse af Constance Le Grip og Jan Kozłowski og foreslog enstemmigt, at Constance Le Grips mandat blev erklæret gyldigt med virkning fra 10. februar 2010 og Jan Kozłowskis mandat med virkning fra 4. marts 2010.


12. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (omarbejdning) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 20. april 2010.


13. Erklæringer fra formanden

Formanden mindedes ofrene for togulykken den 12. april 2010 i Italien samt deres familier.

Han takkede deltagerne i mindehøjtideligheden den 14. april 2010, der var blevet organiseret i solidaritet med den polske befolkning.

Herbert Dorfmann tog ordet om togulykken i Italien.

Formanden henledte opmærksomheden på de ekstraordinære omstændigheder ved denne mødeperiode og på, at det var umuligt for nogle medlemmer at være til stede i Strasbourg. Endvidere fremlagde han et forslag på Formandskonferencens vegne om ændring af arbejdsplanen. Han meddelte bl.a., at der i henhold til dette forslag ikke ville være noget møde torsdag, og at der heller ikke blive afholdt afstemninger hverken i plenum eller i udvalgene under hele mødeperioden. Han bekendtgjorde, at parlamentsmedlemmerne ville kunne underskrive tilstedeværelseslisten torsdag og fredag.

Han meddelte, at der den 7. april 2010 var indgået en skrivelse fra Nigel Farage (medformand for EFD-Gruppen), hvori sidstnævnte under henvisning til forretningsordenens artikel 6 klagede over behandlingen af parlamentarisk immunitet i Europa. Skrivelsen var blevet fremsendt til JURI.


14. Arbejdsplan

Talere om Formandskonferencens forslag til ændring af arbejdsplanen (jf. foregående punkt): Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld og Charles Tannock.

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i april (PE 439.802/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Dagsordenen for formiddagen ville blive som følger:

Fra kl. 9 til 11: Redegørelser fra Rådet og Kommissionen om lufttrafikken i Europa

Fra kl. 11 til 13: Redegørelse ved José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2010 og redegørelse fra Kommissionen om koordination af den humanitære bistand i Haiti.

Der ville ikke blive foretaget nogen afstemninger.

Onsdag

Der ville ikke blive foretaget nogen afstemninger.

Torsdag

Intet møde.

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Formanden præciserede bestemmelserne for tildeling af taletid i forbindelse med indlæg af et minuts varighed.

John Bufton tog ordet angående problemerne i forbindelse med ændringerne af arbejdsplanen, navnlig udsættelsen af samtlige afstemninger til mødet den 6. maj 2010, idet der afholdtes valg i Storbritannien denne dag (formanden noterede sig dette).

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, sidstnævnte for a vende tilbage til spørgsmålet om tildeling af taletid, Jörg Leichtfried og George Sabin Cutaş.

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

Talere: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth og Malika Benarab-Attou, sidstnævnte om fordelingen af taletiden.


16. Beføjelse til delegation af lovgivning (forhandling)

Betænkning om beføjelse til delegation af lovgivning [KOM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer forelagde sin betænkning.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jo Leinen (ordfører for udtalelse fra ENVI), Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, og Hans-Peter Martin, løsgænger.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Maroš Šefčovič og József Szájer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


17. Flysikkerhed: sort fællesskabsliste over luftfartsselskaber (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0024/2010) af Brian Simpson for TRAN til Kommissionen: Flysikkerhed: Anvendelse af EU's sortlisteforordning (EF nr. 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (for stilleren) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Christine De Veyrac for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Mathieu Grosch, Fiona Hall og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jörg Leichtfried og Franz Obermayr.

Talere: Silvia-Adriana Ţicău og Andris Piebalgs.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Franz Obermayr tog ordet for at gøre opmærksom på Hans-Peter Martins adfærd under indlæg af et minuts varighed, som han fandt uacceptabel.


18. Luftfartssikkerhedsafgifter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftfartssikkerhedsafgifter [KOM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried forelagde sin betænkning.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Hans-Peter Martin for en personlig bemærkning i tilknytning til Franz Obermayrs indlæg under foregående forhandling (punkt 17) og Ioan Mircea Paşcu om afviklingen af forhandlingen.

Talere: Artur Zasada for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu og Thomas Ulmer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu og Franz Obermayr.

Talere: Andris Piebalgs og Jörg Leichtfried.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


19. Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning) [KOM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui, for ordføreren, forelagde betænkningen.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Sergio Paolo Francesco Silvestris for PPE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for S&D-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer og Jörg Leichtfried.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann og Inés Ayala Sender.

Talere: Andris Piebalgs og Saïd El Khadraoui.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


20. EU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger (forhandling)

Betænkning om EU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger [KOM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Georgios Koumoutsakos for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Jean-Paul Besset for Verts/ALE-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău og Inés Ayala Sender.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău og Georgios Koumoutsakos.

Talere: Andris Piebalgs og Peter van Dalen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


21. Europeana - næste fase (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om Europeana – næste fase [KOM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert og Silvia-Adriana Ţicău.

Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


22. Evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010 (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010 - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă og Anneli Jäätteenmäki.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


23. EU's landbrug og klimaændringerne (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's landbrug og klimaændringerne [SEK(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies og Silvia-Adriana Ţicău.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


24. Landbrug i områder med naturbetingede ulemper: en særskilt vurdering (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om landbrug i områder med naturbetingede ulemper: en særskilt vurdering [KOM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah og Czesław Adam Siekierski.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


25. Forenkling af den fælles landbrugspolitik (kortfattet forelæggelse)

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En forenklet landbrugspolitik for Europa til fordel for alle [KOM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski og Peter Jahr.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 439.802/OJMA).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik