Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 235kWORD 150k
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 4.Κατάθεση εγγράφωv
 5.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 6.Αναφορές
 7.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 8.Καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 9.Κοινοβουλευτική ασυλία
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Έλεγχος των εντολών
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 13.Δηλώσεις της Προεδρίας
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (συζήτηση)
 17.Ασφάλεια των αερομεταφορών: μαύρη λίστα της ΕΕ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)
 18.Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***I (συζήτηση)
 19.Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 20.Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (συζήτηση)
 21.Europeana - τα επόμενα βήματα (σύντομη παρουσίαση)
 22.Αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (σύντομη παρουσίαση)
 23.Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (σύντομη παρουσίαση)
 24.Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (σύντομη παρουσίαση)
 25.Απλοποίηση της ΚΓΠ (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2010 - 2011

Συνεδριάσεις από 19 έως 22 Απριλίου 2010

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.35 μ.μ.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)::

- (O-0035/2010) που κατέθεσαν οι János Áder και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Απαγόρευση χρήσης κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες στην ΕΕ (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (B7-0208/2010)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Vilija Blinkevičiūtė, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την ενδυνάμωση της νεολαίας στην ΕΕ (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, σχετικά με τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων πατατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach και Lorenzo Fontana, σχετικά με την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στην Κοινότητα (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo και Antonyia Parvanova, σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού έτους κατά της βίας σε βάρος των γυναικών(0020/2010),

- Andreas Mölzer, σχετικά με την κερδοσκοπία στα γεωργικά προϊόντα (0021/2010),

- Andreas Mölzer, σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και το συντονισμό επιχειρήσεων παροχής βοήθειας (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov και Andrey Kovatchev, σχετικά με την άρση των περιορισμών που αφορούν την απασχόληση για τους πολίτες των νέων κρατών μελών της ΕΕ (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen και Bas Eickhout, σχετικά με την προστασία των ευπαθών οικοσυστημάτων και των απειλούμενων ειδών (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu και Csaba Sándor Tabajdi, σχετικά με τη θέσπιση ενός προγράμματος Erasmus για νέους αγρότες (0025/2010),

- Θεόδωρος Σκυλακάκης και Μαριεττα Γιαννάκου, σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής (0027/2010),

- Tiziano Motti και Anna Záborská, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας αντιμετώπισης (ΕΣΤΑ) των παιδόφιλων και των δραστών σεξουαλικής παρενόχλησης (0029/2010).


4. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- Εκθεση σχετικά με την Europeana - τα επόμενα βήματα (2009/2158(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των οδηγιών 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απλούστευση της ΚΓΠ (2009/2155(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 (2009/2202(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Εκθεση σχετικά με την γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος (2009/2156(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (2009/2152(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή (2009/2157(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (αναδιατύπωση) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2008 (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: David Casa (A7-0065/2010)

- Εκθεση σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu (2009/2225(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για το 2008: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (2010/2007(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα ΙV – Δικαστήριο (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Εκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2008 (2009/2167(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Εκθεση σχετικά με το διάλογο πανεπιστημίων-επιχειρήσεων: μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη (2009/2099(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Εκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης (2010/2021(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A7-0110/2010)

- Εκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (2009/2213(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Εκθεση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (2009/2095(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, όσον αφορά την κατάργηση της χρηματοδότησης ορισμένων κοινοτικών δράσεων και την αλλαγή του ορίου για τη χρηματοδότησή τους (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) από τους βουλευτές

2.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 116 του Κανονισμού) (B7-0207/2010)

προς το Συμβούλιο:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Χουντής Νικόλαος, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Τζαβέλα Νίκη, Παπαστάμκος Γεώργιος, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Τούσσας Γεώργιος, van Dalen Peter

προς την Επιτροπή:

- Παπαστάμκος Γεώργιος, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Τούσσας Γεώργιος, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Χουντής Νικόλαος, Posselt Bernd, Παπανικολάου Γεώργιος, Kósa Ádám, Θεοχάρους Ελένη, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Τζαβέλα Νίκη, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Йотова Илияна Малинова, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Αγγουράκης Χαράλαμπος, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer και Nikolaos Salavrakos. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (B7-0229/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan και Daciana Octavia Sârbu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας του εδάφους (B7-0230/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (B7-0231/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραγωγή και εμπορία μιας ποικιλίας μεταλλαγμένης πατάτας στα κράτη μέλη της ΕΕ (B7-0232/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu και Traian Ungureanu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου ρύθμισης της θεραπείας της στειρότητας (B7-0236/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επίτευξη εξοικονομήσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω της επεξεργασίας εκτός χώρου (B7-0237/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

2.3) προτάσεις σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με τη συγκρότηση ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (B7-0228/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET


5. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


6. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 15 Μαρτίου 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (αριθ. 0205/2010)· Franz Friedrich Nemec (αριθ. 0206/2010)· Gundolf Riemer (αριθ. 0207/2010)· Jörg-Hermann Schmoock (αριθ. 0208/2010)· Peter Tresnak (αριθ. 0209/2010)· Muharem Alijevic (αριθ. 0210/2010)· Oliver Zentay (2 υπογραφές) (αριθ. 0211/2010)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0212/2010)· Jesus Santiago Jimenez (αριθ. 0213/2010)· Cardillo Salvo (αριθ. 0214/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0215/2010)· Massimo Moltoni (αριθ. 0216/2010)· Norberto Dos Anjos Alves (αριθ. 0217/2010)· Sandrine Stamm (αριθ. 0218/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0219/2010)· Nicole Amsellem (αριθ. 0220/2010)· Fabian Urburu (αριθ. 0221/2010)· José Ramón Gil Benito (αριθ. 0222/2010)· Nicolino Magliulo (αριθ. 0223/2010)· Faustino Francisco Garcia Ruiz (αριθ. 0224/2010)· Konstantinos Aivaliotis (αριθ. 0225/2010)· Fiorella Silo (αριθ. 0226/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0227/2010)· Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (αριθ. 0228/2010)· Lucian Nicolae Tarca (αριθ. 0229/2010)· Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (αριθ. 0230/2010)· Rozalia Andriopoulou (αριθ. 0231/2010)· Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (αριθ. 0232/2010)· José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (αριθ. 0233/2010).

-------------

Στις 15 Απριλίου 2010

Peter Hollatz (αριθ. 0234/2010)· Jean Pierre Save (αριθ. 0235/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0236/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0237/2010)· Xavier Solans Tauriño (αριθ. 0238/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0239/2010)· Birgit Schneider (αριθ. 0240/2010)· Coch Laura Vinuesa (αριθ. 0241/2010)· Jenő Farkas (αριθ. 0242/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0243/2010)· Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 υπογραφές) (αριθ. 0244/2010)· Luis Francisco Fernández López (αριθ. 0245/2010)· Georgiana Beu (αριθ. 0246/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0247/2010)· Liidia Volkova (αριθ. 0248/2010)· Klaus Zydek (αριθ. 0249/2010)· Raffaele Mancuso (αριθ. 0250/2010)· Dinu Moldovanu (αριθ. 0251/2010)· Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (αριθ. 0252/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0253/2010)· Jivka Stoianova (αριθ. 0254/2010)· Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (αριθ. 0255/2010)· Iliana Nedelea (αριθ. 0256/2010)· Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (αριθ. 0257/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0258/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0259/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0260/2010)· Maria del Mar Muñoz Garcia (αριθ. 0261/2010)· Nina Prehn (αριθ. 0262/2010)· Andrea Maori (αριθ. 0263/2010)· Giovanni Bellin (αριθ. 0264/2010)· Viive Sterpu (αριθ. 0265/2010)· Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (αριθ. 0266/2010)· Milena Pehlivanova (αριθ. 0267/2010)· Alexei Bazhenov (αριθ. 0268/2010)· Lucian Voicu-Dungan (αριθ. 0269/2010)· Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (αριθ. 0270/2010)· Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (αριθ. 0271/2010)· Alberto Alzórria Tijero (αριθ. 0272/2010)· Mariagrazia Canuti (αριθ. 0273/2010)· Doris Paula Römling (αριθ. 0274/2010)· Karl Barwe (αριθ. 0275/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0276/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0277/2010)· Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (αριθ. 0278/2010)· Torsten Braasch (αριθ. 0279/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0280/2010)· Marie Moritz (αριθ. 0281/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0282/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0283/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0284/2010)· Frank Brierley (αριθ. 0285/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0286/2010)· Francois Ben-Hadj (αριθ. 0287/2010)· Oliver Hübke (αριθ. 0288/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0289/2010)· Gheorghe Manit-Tara (αριθ. 0290/2010)· Nikolai Metodniev Georgiev (αριθ. 0291/2010)· Jürgen Helten (αριθ. 0292/2010)· CarSpringorum (αριθ. 0293/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0294/2010).


7. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Νοεμβρίου II 2009, Δεκεμβρίου 2009 και Ιανουαρίου 2010 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


8. Καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)

Η δήλωση αριθ. 0071/2009 που κατέθεσαν οι βουλευτές Elizabeth Lynne, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Lívia Járóka και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 123 , παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την προσεχή περίοδο συνόδου. (Βλέπε παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών στις 5.05.2010). Παρεμβαίνει η Elizabeth Lynne.


9. Κοινοβουλευτική ασυλία

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της 17ης Δεκεμβρίου 2009 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2009), το Σώμα είχε ζητήσει από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να γνωμοδοτήσει επί αιτήματος άρσεως της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Marek Henryk Migalski, που είχε υποβληθεί από έναν Πολωνό πολίτη μέσω του δικηγόρου του.

Με επιστολή της 5ης Μαρτίου2010, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την κοινοβουλευτική ασυλία στην Πολωνία, η επιτροπή αποφάσισε ότι το εν λόγω αίτημα δεν είναι παραδεκτό.


10. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες:

Johannes Cornelis van Baalen αντί Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Έλεγχος των εντολών

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της στις 22 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού, στον έλεγχο των εντολών των βουλευτών Constance Le Grip και Jan Kozłowski και πρότεινε, ομόφωνα, την επικύρωση της εντολής της κ. Constance Le Grip με ισχύ από τις 10 Φεβρουαρίου 2010 και της εντολής του κ. Jan Kozłowski με ισχύ από τις 4 Μαρτίου 2010.


12. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (Aναδιατύπωση) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 20 Απριλίου 2010.


13. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στα θύματα του σιδηροδρομικού ατυχήματος της 12ης Απριλίου 2010 στην Ιταλία, καθώς και στις οικογένειές τους.

Ευχαριστεί τους συμμετέχοντες στην επίσημη τελετή στη μνήμη των θυμάτων που διεξήχθη στις 14 Απριλίου 2010 και η οποία οργανώθηκε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον πληθυσμό της Πολωνίας.

Παρεμβαίνει ο Herbert Dorfmann σχετικά με το σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ιταλία.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στις έκτακτες περιστάσεις διεξαγωγής αυτής της περιόδου συνόδου και την αδυναμία για ορισμένους βουλευτές να είναι παρόντες στο Στρασβούργο. Επιπλέον, παρουσιάζει μία πρόταση εκ μέρους της Διάσκεψης των Προέδρων με σκοπό την αλλαγή της διάταξης των εργασιών. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση, δεν θα υπάρξει συνεδρίαση την Πέμπτη, ούτε ψηφοφορίες στην Ολομέλεια ή στις επιτροπές καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συνόδου. Ανακοινώνει ότι οι βουλευτές θα μπορούν να υπογράψουν το μητρώο την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αναγγέλει ότι έλαβε, στις 7 Απριλίου 2010, επιστολή από τον Nigel Farage (συμπρόεδρο της Ομάδας EFD) στην οποία ο τελευταίος επικαλείται το άρθρο 6 του Κανονισμού για να καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι βουλευτικές ασυλίες στην Ευρώπη. Η επιστολή διαβιβάστηκε στην Επιτροπή JURI.


14. Διάταξη των εργασιών

Παρεμβαίνουν επί των αλλαγών στη διάταξη των εργασιών που έχουν προταθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων (βλέπε προηγούμενο σημείο) οι Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld και Charles Tannock.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης της συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Απριλίου (PE 439.802/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Η ημερήσια διάταξη θα οργανωθεί ως ακολούθως όσον αφορά το πρωί:

από τις 9 π.μ. έως τις 11 π.μ. : δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη

από τις 11 π.μ. έως τις 1 μ.μ.: δήλωση του José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (για το 2010) καθώς και δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Αϊτή.

Δεν θα πραγματοποιηθούν ψηφοφορίες.

Τετάρτη

Δεν θα πραγματοποιηθούν ψηφοφορίες.

Πέμπτη

Η συνεδρίαση ακυρώνεται.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


15. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης του χρόνου ομιλίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων ενός λεπτού.

Παρεμβαίνει ο John Bufton ο οποίος αναφέρεται στα προβλήματα που συνδέονται με τις αλλαγές της διάταξης των εργασιών και, ειδικότερα, την αναβολή όλων των ψηφοφοριών για τη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2010, ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Μεγάλη Βρετανία (Ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση της παρεμβάσεως).

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, ο τελευταίος για να επανέλθει στο θέμα της χορήγησης του χρόνου ομιλίας, Jörg Leichtfried και George Sabin Cutaş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Izaskun Bilbao Barandica, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Γεώργιος Παπανικολάου, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth και Malika Benarab-Attou, η τελευταία σχετικά με την κατανομή του χρόνου ομιλίας.


16. Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A7-0110/2010)

Ο József Szájer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και József Szájer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


17. Ασφάλεια των αερομεταφορών: μαύρη λίστα της ΕΕ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0024/2010) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ασφάλεια αερομεταφορών: εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ για τον κοινοτικό κατάλογο αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα ("μαύρη λίστα" ) (ΕΚ αρ. 2111/2005) (B7-0205/2010)

Η Silvia-Adriana Ţicău (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Christine De Veyrac, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall και Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jörg Leichtfried και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Silvia-Adriana Ţicău και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr για να επισημάνει την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, συμπεριφορά του Hans-Peter Martin κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων ενός λεπτού.


18. Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***I (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Ο Jörg Leichtfried παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Hans-Peter Martin, επί προσωπικού σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Franz Obermayr κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συζητήσεως (σημείο 17), και Ioan Mircea Paşcu επί της διεξαγωγής των συζητήσεων.

Παρεμβαίνουν οι Artur Zasada, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu και Thomas Ulmer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Jörg Leichtfried.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


19. Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Ο Saïd El Khadraoui, αναπληρωτής του εισηγητή, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer και Jörg Leichtfried.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Saïd El Khadraoui.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


20. Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Ο Peter van Dalen παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Κουμουτσάκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Paul Besset, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Γεώργιος Παπανικολάου, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău και Γεώργιος Κουμουτσάκος.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Peter van Dalen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


21. Europeana - τα επόμενα βήματα (σύντομη παρουσίαση)

Εκθεση σχετικά με την Europeana - τα επόμενα βήματα [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Η Helga Trüpel (εισηγήτρια) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Γεώργιος Παπανικολάου, Petra Kammerevert και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


22. Αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (σύντομη παρουσίαση)

Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Ο Marit Paulsen (εισηγήτρια) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


23. Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (σύντομη παρουσίαση)

Εκθεση σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Ο Stéphane Le Foll (εισηγητής) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies et Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


24. Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (σύντομη παρουσίαση)

Εκθεση σχετικά με την γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Ο Herbert Dorfmann (εισηγητής) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


25. Απλοποίηση της ΚΓΠ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την απλοποίηση της ΚΓΠ [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Ο Richard Ashworth (εισηγητής) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski και Peter Jahr.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 439.802/OJMA).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Αρσένης, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Χατζηγεωργίου, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Κασουλίδης, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Κουμουτσάκος, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Ποδηματά, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Τρεμόπουλος, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου