Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 218kWORD 140k
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 6.Petitsioonid
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 8.Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 9.Parlamendiliikme puutumatus
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Volituste kontrollimine
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 13.Presidentuuri avaldused
 14.Tööplaan
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Seadusandliku delegeerimise volitused (arutelu)
 17.Lennundusohutus: lennuettevõtjate kohta koostatud ELi must nimekiri (arutelu)
 18.Lennundusjulgestustasud ***I (arutelu)
 19.Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) ***I (arutelu)
 20.Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (arutelu)
 21.Europeana – järgmised sammud (lühiettekanne)
 22.Aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine (lühiettekanne)
 23.ELi põllumajandus ja kliimamuutused (lühiettekanne)
 24.Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll (lühiettekanne)
 25.Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


EUROOPA PARLAMENT

2010–2011 ISTUNGJÄRK

19.–22. aprilli 2010 istungid

STRASBOURG

PROTOKOLL

ESMASPÄEV, 19. APRILL 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.35.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0035/2010), mille esitas(id) János Áder ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine ELis (B7-0206/2010);

- (O-0036/2010), mille esitas(id) Paolo De Castro AGRI komisjoni nimel komisjonile: Erimeetmed põllumajandusturgude jaoks (B7-0208/2010),

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Vilija Blinkevičiūtė: Euroopa aasta „Noortele võimaluste loomine ELis” (0017/2010);

- Zigmantas Balčytis: Geneetiliselt muundatud kartulite kasutamine Euroopa Liidus (0018/2010);

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach ja Lorenzo Fontana: Piirikontrolli taaskehtestamine ELis (0019/2010);

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo ja Antonyia Parvanova: Naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamine (0020/2010);

- Andreas Mölzer: Spekuleerimine põllumajandustoodetega (0021/2010);

- Andreas Mölzer: Hädaolukorra lahendamise kavad ning abimissioonide kooskõlastamine (0022/2010);

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov ja Andrey Kovatchev: Uute liikmesriikide kodanike suhtes kehtivate tööjõu vaba liikumise piirangute kõrvaldamine (0023/2010);

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen ja Bas Eickhout: Tundlike ökosüsteemide ja ohustatud liikide kaitse (0024/2010);

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu ja Csaba Sándor Tabajdi: Erasmuse programmi loomine noortele põllumajandustootjatele (0025/2010);

- Theodoros Skylakakis ja Marietta Giannakou: Aumõrvade ärahoidmine (0027/2010);

- Tiziano Motti ja Anna Záborská: Pedofiilide ja seksuaalahistajate vastase Euroopa kiirhoiatussüsteemi loomine (0029/2010).


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid:

- Raport: Europeana – järgmised sammud (2009/2158(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennundusjulgestustasude kohta (KOM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Raport ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise kohta (2009/2155(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Raport aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta (2009/2202(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Raport põllumajanduse kohta ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: erihinnang (2009/2156(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Raport komisjoni valge raamatu „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik” kohta (2009/2152(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Raport ELi põllumajanduse ja kliimamuutuse kohta (2009/2157(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (uuestisõnastamine) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Raport seitsmenda, kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (KOM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, arvete esitamist käsitlevate eeskirjade osas (KOM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: David Casa (A7-0065/2010)

- Raport Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta: 2015.eu (2009/2225(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (SEK(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Raport Euroopa Ülesehitusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Raport Euroopa GNSS Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Raport 2008. aasta eelarve täitmise kohta: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (2010/2007(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2008. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (SEK(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (SEK(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (SEK(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Raport Eurojusti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (SEK(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu (SECK2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (SEK(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (SEK(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Raport Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (SEK(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Raport ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitluse ning 2008. aasta aruande kohta (2009/2167(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv transporditavate surveseadmete kohta (KOM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Raport Miloslav Ransdorfilt puutumatuse äravõtmise taotluse kohta(2009/2208(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Raport ülikoolide ja ettevõtjate dialoogi kui uue partnerluse kohta Euroopa ülikoolide moderniseerimiseks (2009/2099(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Raport õigusaktide delegeerimise volituste kohta (2010/2021(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A7-0110/2010)

- Raport ELi strateegia kohta suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga (2009/2213(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Raport strateegiliste eesmärkide ja soovite kohta seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (2009/2095(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodud Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jean Lambert (A7-0118/2010)

  1. parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116) (B7-0207/2010)

nõukogule:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

komisjonile:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer ja Nikolaos Salavrakos. Resolutsiooni ettepanek: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) tugevdamine (B7-0229/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan ja Daciana Octavia Sârbu. Resolutsiooni ettepanek: Pinnase mitmekesisuse kaitsmine (B7-0230/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek: Euroopa sotsiaalse solidaarsuse fond (B7-0231/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek: Teatavat liiki geneetiliselt muundatud kartulisordi tootmine ja turulelaskmine Euroopa Liidu liikmesriikides (B7-0232/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu ja Traian Ungureanu. Resolutsiooni ettepanek: Viljatusravi reguleeriva ühise raamistiku loomine (B7-0236/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Resolutsiooni ettepanek: Energiatõhususe suurendamine tegevuskohavälise töötlemise abil saavutatava energiasäästu kaudu (B7-0237/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2.3) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121):

- Anneli Jäätteenmäki, fraktsiooni ALDE nimel, Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel, Charles Goerens, fraktsiooni ALDE nimel, Louis Michel, fraktsiooni ALDE nimel ja Frédérique Ries, fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule ELi kiirreageerimisvõime loomiseks (B7-0228/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET


5. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


6. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

15. märts 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (nr 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (nr 0206/2010); Gundolf Riemer (nr 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (nr 0208/2010); Peter Tresnak (nr 0209/2010); Muharem Alijevic (nr 0210/2010); Oliver Zentay (2 allkirja) (nr 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (nr 0213/2010); Cardillo Salvo (nr 0214/2010); (nimi salastatud) (nr 0215/2010); Massimo Moltoni (nr 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (nr 0217/2010); Sandrine Stamm (nr 0218/2010); (nimi salastatud) (nr 0219/2010); Nicole Amsellem (nr 0220/2010); Fabian Urburu (nr 0221/2010); José Ramón Gil Benito (nr 0222/2010); Nicolino Magliulo (nr 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (nr 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (nr 0225/2010); Fiorella Silo (nr 0226/2010); (nimi salastatud) (nr 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (nr 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (nr 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (nr 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (nr 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (nr 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (nr 0233/2010).

-------------------

15. aprill 2010

Peter Hollatz (nr 0234/2010); Jean Pierre Save (nr 0235/2010); (nimi salastatud) (nr 0236/2010); (nimi salastatud) (nr 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (nr 0238/2010); (nimi salastatud) (nr 0239/2010); Birgit Schneider (nr 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (nr 0241/2010); Jenő Farkas (nr 0242/2010); (nimi salastatud) (nr 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 allkirja) (nr 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (nr 0245/2010); Georgiana Beu (nr 0246/2010); (nimi salastatud) (nr 0247/2010); Liidia Volkova (nr 0248/2010); Klaus Zydek (nr 0249/2010); Raffaele Mancuso (nr 0250/2010); Dinu Moldovanu (nr 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (nr 0252/2010); (nimi salastatud) (nr 0253/2010); Jivka Stoianova (nr 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (nr 0255/2010); Iliana Nedelea (nr 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (nr 0257/2010); (nimi salastatud) (nr 0258/2010); (nimi salastatud) (nr 0259/2010); (nimi salastatud) (nr 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (nr 0261/2010); Nina Prehn (nr 0262/2010); Andrea Maori (nr 0263/2010); Giovanni Bellin (nr 0264/2010); Viive Sterpu (nr 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (nr 0266/2010); Milena Pehlivanova (nr 0267/2010); Alexei Bazhenov (nr 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (nr 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (nr 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (nr 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (nr 0272/2010); Mariagrazia Canuti (nr 0273/2010); Doris Paula Römling (nr 0274/2010); Karl Barwe (nr 0275/2010); (nimi salastatud) (nr 0276/2010); (nimi salastatud) (nr 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr 0278/2010); Torsten Braasch (nr 0279/2010); (nimi salastatud) (nr 0280/2010); Marie Moritz (nr 0281/2010); (nimi salastatud) (nr 0282/2010); (nimi salastatud) (nr 0283/2010); (nimi salastatud) (nr 0284/2010); Frank Brierley (nr 0285/2010); (nimi salastatud) (nr 0286/2010); Francois Ben-Hadj (nr 0287/2010); Oliver Hübke (nr 0288/2010); (nimi salastatud) (nr 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (nr 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (nr 0291/2010); Jürgen Helten (nr 0292/2010); CarSpringorum (nr 0293/2010); (nimi salastatud) (nr 0294/2010).


7. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2009. aasta novembri teisel, 2009. aasta detsembri ja 2010. aasta jaanuari osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


8. Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0071/2009 rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, mille esitasid parlamendiliikmed Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, on allkirja andnud parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse järgmise istungjärgu vastuvõetud tekstide väljaandes ning allakirjutanute nimed tuuakse ära protokollis.

(Vt 5.5.2010 protokolli 1. lisa)

Sõna võttis Elizabeth Lynne.


9. Parlamendiliikme puutumatus

Parlament edastas 17. detsembri 2009. aasta istungil (17.12.2009protokoll punkt 15) õiguskomisjonile läbivaatamiseks advokaadi vahendusel ühe Poola kodaniku esitatud taotluse Marek Henryk Migalskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks.

Õiguskomisjoni esimees teavitas 5. märtsi 2010. aasta kirjas parlamendi presidenti, et arvestades parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsiooni parlamentaarse puutumatuse kohta Poolas, loeb komisjon taotluse vastuvõetamatuks.


10. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni ALDE taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks:

Jeanine Hennis-Plasschaerti asemel Johannes Cornelis van Baalen.


11. Volituste kontrollimine

Õiguskomisjon kontrollis oma 22. märtsi 2010. aasta koosolekul vastavalt kodukorra artikli 3 lõigetele 3 ja 4 Constance Le Gripi ja Jan Kozłowski volitusi ning tegi ühehäälselt ettepaneku kinnitada Constance Le Gripi mandaat alates 10. veebruarist 2010 ja Jan Kozłowski mandaat alates 4. märtsist 2010.


12. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (uuesti sõnastatud) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 20. aprillist 2010.


13. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president mälestas 12. aprillil 2010 Itaalias toimunud rongiõnnetuse ohvreid ja avaldas kaastunnet nende perekondadele.

Ta tänas neid, kes osalesid 14. aprilli 2010. aasta mälestusistungil, mis korraldati solidaarsusest Poola rahva vastu.

Sõna võttis Herbert Dorfmann Itaalia rongiõnnetuse teemal.

Parlamendi president märkis, et istungiperiood toimub erakorralistes tingimustes ja kõik parlamendiliikmed ei ole saanud Strasbourgi tulla. Lisaks esitas ta esimeeste konverentsi ettepaneku muuta tööplaani. Ta teatas muu hulgas ka seda, et selle ettepaneku kohaselt neljapäeval istungit ei toimu ja kogu istungjärgu ajal ei toimu hääletusi täiskogu istungil ega komisjonides. Ühtlasi andis ta ka teada, et parlamendiliikmed võivad allkirjastada neljapäeva ja reede kohalolijate nimekirja.

Ta teatas, et sai 7. aprillil 2010 kirja Nigel Faragelt (fraktsiooni EFD kaasesimees), milles ta viitab kodukorra artiklile 6, et teha märkus parlamendiliikmete puutumatuse käsitlemise kohta Euroopas. Kiri on edastatud JURI komisjonile.


14. Tööplaan

Muudatuste teemal, mis esimeeste konverents soovitas tööplaanis teha (vt eelmist punkti), võtsid sõna Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld ja Charles Tannock.

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja aprilli täiskogu osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 439.802/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Hommikupoolikuks nähakse päevakorras ette järgmist:

kell 9–11 nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa õhuliikluse kohta

kell 11–13 José Manuel Barroso (komisjoni president) avaldus komisjoni 2010. aasta õigusloome- ja töökava kohta ja komisjoni avaldus Haitile saadetava humanitaarabi koordineerimise kohta.

Hääletust ei toimu.

Kolmapäev

Hääletust ei toimu.

Neljapäev

Istungit ei toimu.

Tööplaan kinnitati.


15. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Parlamendi president täpsustab üheminutilisteks sõnavõttudeks kõneaja eraldamise korda.

Sõna võttis John Bufton, kes juhtis tähelepanu tööplaani muutmisega kaasnevatele probleemidele, eelkõige kõigi hääletuste edasilükkamine 6. mai 2010. aasta istungile, mis toimub Suurbritannia parlamendivalimistega samal päeval (president võttis selle teadmiseks).

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Sõna võtsid Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská ja Hans-Peter Martin, kes tuli tagasi kõneaja eraldamise küsimuse juurde, Jörg Leichtfried ja George Sabin Cutaş.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Sõna võtsid Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth ja Malika Benarab-Attou, kes puudutas kõneaja jaotamise teemat.


16. Seadusandliku delegeerimise volitused (arutelu)

Raport seadusandliku delegeerimise volituste kohta [KOM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jo Leinen (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, ja Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja József Szájer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


17. Lennundusohutus: lennuettevõtjate kohta koostatud ELi must nimekiri (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0024/2010), mille esitas(id) Brian Simpson TRAN komisjoni nimel komisjonile: lennundusohutus ja ELi lennuettevõtjate "musta nimekirja" määrus ((EÜ) nr 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (autori asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Andris Piebalgs (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Christine De Veyrac fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Mathieu Grosch, Fiona Hall ja Marian-Jean Marinescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jörg Leichtfried ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Silvia-Adriana Ţicău ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Franz Obermayr, kes leidis, et Hans-Peter Martini käitumine üheminutiliste sõnavõttude ajal oli vasuvõetamatu.


18. Lennundusjulgestustasud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennundusjulgestustasude kohta [KOM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Hans-Peter Martin, kes tegi isikliku avalduse Franz Obermayri sõnavõtu kohta eelmisel arutelul (punkt 17), ja Ioan Mircea Paşcu arutelude korralduse teemal.

Sõna võtsid Artur Zasada fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ja Thomas Ulmer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Andris Piebalgs ja Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


19. Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Raportööri asendaja Saïd El Khadraoui tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sergio Paolo Francesco Silvestris fraktsiooni PPE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni S&D nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer ja Jörg Leichtfried.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann ja Inés Ayala Sender.

Sõna võtsid Andris Piebalgs ja Saïd El Khadraoui.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


20. Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (arutelu)

Raport strateegiliste eesmärkide ja soovituste kohta seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani [KOM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georgios Koumoutsakos fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Jean-Paul Besset fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău ja Inés Ayala Sender.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău ja Georgios Koumoutsakos.

Sõna võtsid Andris Piebalgs ja Peter van Dalen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


21. Europeana – järgmised sammud (lühiettekanne)

Raport "Europeana – järgmised sammud" kohta [KOM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


22. Aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine (lühiettekanne)

Raport aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


23. ELi põllumajandus ja kliimamuutused (lühiettekanne)

Raport ELi põllumajanduse ja kliimamuutuste kohta [SEK(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski,Chris Davies ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


24. Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll (lühiettekanne)

Raport põllumajanduse kohta ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll [KOM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


25. Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (lühiettekanne)

Raport ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise kohta [KOM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski ja Peter Jahr.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 439.802/OJMA).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika