Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 218kWORD 147k
Maanantai 19. huhtikuuta 2010 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 6.Vetoomukset
 7.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 8.Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 9.Parlamentaarinen koskemattomuus
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Valtakirjojen tarkastus
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 13.Puhemiehen julkilausumat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Säädösvallan siirtovaltuus (keskustelu)
 17.Lentoturvallisuus: toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskeva yhteisön luettelo (keskustelu)
 18.Ilmailun turvamaksut ***I (keskustelu)
 19.Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaadinta) ***I (keskustelu)
 20.EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (keskustelu)
 21.Europeana – seuraavat askeleet (lyhyt esittely)
 22.Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi (lyhyt esittely)
 23.EU:n maatalous ja ilmastonmuutos (lyhyt esittely)
 24.Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (lyhyt esittely)
 25.YMP:n yksinkertaistaminen (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2010 - 2011

Istunnot 19. - 22. huhtikuuta 2010

STRASBOURG

PÖYTÄKIRJA

MAANANTAI 19. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.35.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0035/2010) János Áder ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Syanidin käytön kieltäminen kaivostoiminnassa EU:ssa (B7-0206/2010)

- (O-0036/2010) Paolo De Castro AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Maatalousalan markkinoita koskevat erityistoimet (B7-0208/2010)

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Vilija Blinkevičiūtė EU:n nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen Euroopan teemavuoteen (0017/2010)

- Zigmantas Balčytis geneettisesti muunnettujen perunoiden käyttämiseen Euroopan unionissa (0018/2010)

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach ja Lorenzo Fontana rajatarkastuksen uudelleen käyttöönottoon Euroopan unionissa (0019/2010)

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo ja Antonyia Parvanova naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseen (0020/2010)

- Andreas Mölzer maataloustuotteilla keinotteluun (0021/2010)

- Andreas Mölzer hätätilanteisiin varautumiseen ja avustustoimien koordinointiin (0022/2010)

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov ja Andrey Kovatchev uusien jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien rajoitusten poistamiseen (0023/2010)

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen ja Bas Eickhout hauraiden ekosysteemien ja uhanalaisten lajien suojeluun (0024/2010)

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu ja Csaba Sándor Tabajdi nuorten viljelijöiden Erasmus-ohjelman perustamiseen (0025/2010)

- Theodoros Skylakakis ja Marietta Giannakou kunniamurhien estämiseen (0027/2010)

- Tiziano Motti ja Anna Záborská nopean hälytyksen järjestelmään pedofiilien ja seksuaalirikollisten torjumiseksi (0029/2010).


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- Mietintö Europeana-hankkeen seuraavista vaiheista (2009/2158(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleen laadittu) (KOM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista (KOM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi metrologiaa koskevien neuvoston direktiivien 71/317/ETY, 71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY kumoamisesta (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Mietintö yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta (2009/2155(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Mietintö eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arvioinnista (2009/2202(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Mietintö maataloudesta luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (2009/2156(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Mietintö komission valkoisesta kirjasta "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä" (2009/2152(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Mietintö EU:n maataloudesta ja ilmastonmuutoksesta (2009/2157(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä seitsemännen, kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (KOM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta laskutussääntöjen osalta (KOM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: David Casa (A7-0065/2010)

- Mietintö Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 2015.eu (2009/2225(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä maailmanlaajuisesti toimivan satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2008: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta (2010/2007(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmää (SESAR) koskevan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka IV – Yhteisöjen tuomioistuin (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka VII – Alueiden komitea (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka I – Euroopan parlamentti (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka II – Neuvosto (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Mietintö Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – vuosikertomus 2008 (2009/2167(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuljetettavista painelaitteista (KOM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Mietintö Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2009/2208(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Mietintö korkeakoulujen ja yritysten välisestä vuoropuhelusta: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi (2009/2099(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Mietintö säädösvallan siirtovaltuudesta (2010/2021(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A7-0110/2010)

- Mietintö Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta (2009/2213(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Mietintö EU:n meriliikennepolitiikasta vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (2009/2095(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta tiettyjen yhteisön toimien rahoituksen lopettamiseksi ja rahoitusosuuden ylärajan muuttamiseksi (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) jäseniltä:

2.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 116 artikla) (B7-0207/2010)

neuvostolle:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

komissiolle:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer ja Nikolaos Salavrakos. Päätöslauselmaesitys: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) vahvistamisesta (B7-0229/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan ja Daciana Octavia Sârbu. Päätöslauselmaesitys maaperän monimuotoisuuden suojelusta (B7-0230/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Päätöslauselmaesitys: Euroopan sosiaalisen yhteisvastuun rahastosta (B7-0231/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys erään muuntogeenisen perunalajikkeen tuotannosta ja markkinoille saattamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (B7-0232/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu ja Traian Ungureanu. Päätöslauselmaesitys yhteisen sääntelykehyksen luomisesta hedelmöityshoidoille (B7-0236/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Päätöslauselmaesitys ulkoisen tietojenkäsittelyn avulla saavutettavasta energiatehokkuuden parantumisesta (B7-0237/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

2.3) ehdotukset suosituksiksi (työjärjestyksen 121 artikla):

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta, Marielle De Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta, Charles Goerens, ALDE-ryhmän puolesta, Louis Michel, ALDE-ryhmän puolesta ja Frédérique Ries, ALDE-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi neuvostolle EU:n nopean toiminnan valmiuden luomisesta (B7-0228/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

AFET


5. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


6. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

15. maaliskuuta 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (nro 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (nro 0206/2010); Gundolf Riemer (nro 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (nro 0208/2010); Peter Tresnak (nro 0209/2010); Muharem Alijevic (nro 0210/2010); Oliver Zentay (2 allekirjoittanutta) (nro 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (nro 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (nro 0213/2010); Cardillo Salvo (nro 0214/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0215/2010); Massimo Moltoni (nro 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (nro 0217/2010); Sandrine Stamm (nro 0218/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0219/2010); Nicole Amsellem (nro 0220/2010); Fabian Urburu (nro 0221/2010); José Ramón Gil Benito (nro 0222/2010); Nicolino Magliulo (nro 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (nro 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (nro 0225/2010); Fiorella Silo (nro 0226/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (nro 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (nro 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (nro 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (nro 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (nro 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (nro 0233/2010).

-------------

15. huhtikuuta 2010

Peter Hollatz (nro 0234/2010); Jean Pierre Save (nro 0235/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0236/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (nro 0238/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0239/2010); Birgit Schneider (nro 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (nro 0241/2010); Jenő Farkas (nro 0242/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 allekirjoittanutta) (nro 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (nro 0245/2010); Georgiana Beu (nro 0246/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0247/2010); Liidia Volkova (nro 0248/2010); Klaus Zydek (nro 0249/2010); Raffaele Mancuso (nro 0250/2010); Dinu Moldovanu (nro 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (nro 0252/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0253/2010); Jivka Stoianova (nro 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (nro 0255/2010); Iliana Nedelea (nro 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (nro 0257/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0258/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0259/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (nro 0261/2010); Nina Prehn (nro 0262/2010); Andrea Maori (nro 0263/2010); Giovanni Bellin (nro 0264/2010); Viive Sterpu (nro 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (nro 0266/2010); Milena Pehlivanova (nro 0267/2010); Alexei Bazhenov (nro 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (nro 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (nro 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (nro 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (nro 0272/2010); Mariagrazia Canuti (nro 0273/2010); Doris Paula Römling (nro 0274/2010); Karl Barwe (nro 0275/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0276/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nro 0278/2010); Torsten Braasch (nro 0279/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0280/2010); Marie Moritz (nro 0281/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0282/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0283/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0284/2010); Frank Brierley (nro 0285/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0286/2010); Francois Ben-Hadj (nro 0287/2010); Oliver Hübke (nro 0288/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (nro 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (nro 0291/2010); Jürgen Helten (nro 0292/2010); CarSpringorum (nro 0293/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0294/2010).


7. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun II 2009, joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


8. Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0071/2009 rintasyövän torjuntaan Euroopan unionissa, jonka Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan seuraavan istuntojakson hyväksytyissä teksteissä ja allekirjoittajien nimet ilmoitetaan pöytäkirjassa. (Ks. pöytäkirjan 5.5.2010 liite 1.)
Elizabeth Lynne käytti puheenvuoron.


9. Parlamentaarinen koskemattomuus

Parlamentti välitti oikeudellisten asioiden valiokunnalle 17. joulukuuta 2009 pidetyssä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 17.12.2009, kohta 15) Marek Henryk Migalskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jonka eräs Puolan kansalainen oli esittänyt asianajajansa välityksellä.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti parlamentin puhemiehelle 5. maaliskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä, että parlamentaarisesta koskemattomuudesta Puolassa 24. huhtikuuta 2009 annetun päätöslauselman huomioon ottaen hänen valiokuntansa katsoi, ettei kyseistä pyyntöä voitu ottaa käsiteltäväksi.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ALDE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta:

Johannes Cornelis van Baalen Jeanine Hennis-Plasschaertin tilalle.


11. Valtakirjojen tarkastus

Työjärjestyksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta tarkasti 22. maaliskuuta 2010 pitämässään kokouksessa Constance Le Gripin ja Jan Kozłowskin valtakirjat ja ehdotti yksimielisesti Constance Le Gripin valtakirjan julistamista päteväksi 10. helmikuuta 2010 alkaen ja Jan Kozłowskin valtakirjan julistamista päteväksi 4. maaliskuuta 2010 alkaen.


12. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaadittu toisinto) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu toisinto) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 20. huhtikuuta 2010.


13. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies kunnioitti Italiassa 12. huhtikuuta 2010 sattuneen rautatieonnettomuuden uhreja sekä heidän omaisiaan.

Hän kiitti solidaarisuuden osoitukseksi Puolan kansalle 14. huhtikuuta 2010 järjestettyyn muistotilaisuuteen osallistuneita henkilöitä.

Herbert Dorfmann käytti puheenvuoron Italiassa sattuneesta rautatieonnettomuudesta.

Puhemies antoi julkilausuman tämän istuntojakson poikkeuksellisista olosuhteista sekä siitä, että jotkut jäsenet eivät voineet olla paikalla Strasbourgissa. Hän esitti lisäksi puheenjohtajakokouksen puolesta ehdotuksen käsittelyjärjestyksen muuttamiseksi. Puhemies ilmoitti muun muassa, että kyseisen ehdotuksen mukaan torstaina ei ole istuntoa eikä täysistunnossa eikä valiokunnissa toimiteta lainkaan äänestyksiä koko istuntojakson aikana. Hän ilmoitti, että jäsenet voivat allekirjoittaa läsnäololistan torstaina ja perjantaina.

Hän ilmoitti vastaanottaneensa 7. huhtikuuta 2010 Nigel Faragen (EFD-ryhmän yhteispuheenjohtaja) kirjeen, jossa tämä viittasi työjärjestyksen 6 artiklaan esittäen valituksen parlamentaarisen koskemattomuuden käsittelystä Euroopassa. Kirje välitettiin JURI-valiokunnalle.


14. Käsittelyjärjestys

Puheenvuorot: puheenjohtajakokouksen ehdottamista muutoksista käsittelyjärjestykseen (ks. edellinen kohta) Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld ja Charles Tannock.

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Huhtikuun (PE 439.802/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Aamun esityslista on seuraavanlainen:

klo 9.00–11.00: neuvoston ja komission julkilausumat Euroopan lentoliikenteestä

klo 11.00–13.00: José Manuel Barroson (komission puheenjohtaja) julkilausuma komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta 2010 sekä komission julkilausuma humanitaarisen avun koordinoinnista Haitissa.

Äänestyksiä ei toimiteta.

Keskiviikko

Äänestyksiä ei toimiteta.

Torstai

Istunto peruutetaan.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies täsmensi puheaikojen jakamisessa minuutin puheenvuoroissa noudatettavaa menettelyä.

John Bufton käytti puheenvuoron, jossa hän otti esille ongelmat, jotka liittyvät käsittelyjärjestykseen tehtyihin muutoksiin ja erityisesti kaikkien äänestysten siirtämiseen 6. päivään toukokuuta 2010, jolloin Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestään parlamenttivaalit, pidettävään istuntoon (puhemies pani asian merkille).

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, joista viimeksi mainittu viittasi puheaikojen jakamiseen, Jörg Leichtfried ja George Sabin Cutaş.

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

Puheenvuorot: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth ja Malika Benarab-Attou, joista viimeksi mainittu kommentoi puheaikojen jakamista.


16. Säädösvallan siirtovaltuus (keskustelu)

Mietintö säädösvallan siirtovaltuudesta [KOM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer esitteli laatimansa mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jo Leinen (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Hans-Peter Martin.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja József Szájer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


17. Lentoturvallisuus: toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskeva yhteisön luettelo (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0024/2010) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Ilmailun turvallisuus: EU:n musta lista -asetuksen ((EY) N:o 2111/2005) soveltaminen (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Andris Piebalgs (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Christine De Veyrac PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Mathieu Grosch, Fiona Hall ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jörg Leichtfried ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Silvia-Adriana Ţicău ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Franz Obermayr käytti puheenvuoron todeten pitäneensä Hans-Peter Martinin käytöstä minuutin puheenvuorojen aikana tuomittavana.


18. Ilmailun turvamaksut ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista [KOM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried esitteli laatimansa mietinnön.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hans-Peter Martin, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Franz Obermayrin aikaisemmassa keskustelussa käyttämän puheenvuoron johdosta (kohta 17), sekä Ioan Mircea Paşcu keskustelujen kulusta.

Puheenvuorot: Artur Zasada PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ja Thomas Ulmer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja Jörg Leichtfried.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


19. Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaadinta) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleen laadittu) [KOM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Laatijan sijainen Saïd El Khadraoui esitteli mietinnön.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău S&D-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer ja Jörg Leichtfried.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann ja Inés Ayala Sender.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja Saïd El Khadraoui.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


20. EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (keskustelu)

Mietintö EU:n meriliikennepolitiikasta vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset [KOM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georgios Koumoutsakos PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Jean-Paul Besset Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău ja Inés Ayala Sender.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău ja Georgios Koumoutsakos.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja Peter van Dalen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


21. Europeana – seuraavat askeleet (lyhyt esittely)

Mietintö: Europeana – seuraavat askeleet [KOM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (esittelijä) esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert ja Silvia-Adriana Ţicău.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


22. Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi (lyhyt esittely)

Mietintö eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arvioinnista - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (esittelijä) esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă ja Anneli Jäätteenmäki.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


23. EU:n maatalous ja ilmastonmuutos (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n maataloudesta ja ilmastonmuutoksesta [SEK(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (esittelijä) esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies ja Silvia-Adriana Ţicău.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


24. Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (lyhyt esittely)

Mietintö maataloudesta luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu [KOM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (esittelijä) esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah ja Czesław Adam Siekierski.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


25. YMP:n yksinkertaistaminen (lyhyt esittely)

Mietintö YMP:n yksinkertaistamisesta [KOM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (esittelijä) esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski ja Peter Jahr.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 439.802/OJMA).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö