Rodyklė 
Protokolas
PDF 216kWORD 140k
Pirmadienis, 2010 m. balandžio 19 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 4.Gauti dokumentai
 5.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 6.Peticijos
 7.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 8.Kova su krūties vėžiu Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas)
 9.Parlamento nario imunitetas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Įgaliojimų tikrinimas
 12.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu
 13.Pirmininko pareiškimai
 14.Darbų programa
 15.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 16.Teisėkūros įgaliojimų delegavimas (diskusijos)
 17.Aviacijos sauga. ES oro linijų juodasis sąrašas (diskusijos)
 18.Aviacijos saugumo rinkliavos ***I (diskusijos)
 19.Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės (nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m. (diskusijos)
 21.„Europeana – tolesni veiksmai“ (trumpas pristatymas)
 22.Veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006–2010 m. analizė ir įvertinimas (trumpas pristatymas)
 23.ES žemės ūkis ir klimato kaita (trumpas pristatymas)
 24.Žemės ūkis gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse: ypatingas tikrinimas (trumpas pristatymas)
 25.BŽŪP supaprastinimas (trumpas pristatymas)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


EUROPOS PARLAMENTAS

2010–2011 m. SESIJA

2010 m. balandžio 1922 d. posėdžiai

STRASBŪRAS

PROTOKOLAS

2010 M. BALANDŽIO 19 D., PIRMADIENIS

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.35 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- klausimas (O-0035/2010), kurį uždavė János Áder ir László Tőkés PPE frakcijos vardu Komisijai: Cianido kasybos technologijų draudimas Europos Sąjungoje (B7-0206/2010),

- klausimas (O-0036/2010), kurį uždavė Paolo De Castro, AGRI komiteto vardu Komisijai: Specialiosios priemonės žemės ūkio rinkoms (B7-0208/2010)

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis):

- Vilija Blinkevičiūtė – dėl Europos jaunimo galimybių ES metų (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis – dėl modifikuotų bulvių naudojimo Europos Sąjungoje (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach ir Lorenzo Fontana – dėl sienų kontrolės atnaujinimo ES (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo ir Antonyia Parvanova – dėl kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimo (0020/2010),

- Andreas Mölzer – dėl spekuliavimo žemės ūkio produktų srityje (0021/2010),

- Andreas Mölzer – dėl nepaprastųjų situacijų planų ir pagalbos teikimo koordinavimo (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov ir Andrey Kovatchev – dėl įsidarbinimo apribojimų panaikinimo naujųjų valstybių narių piliečiams (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen ir Bas Eickhout – dėl pažeidžiamų ekosistemų ir nykstančių rūšių apsaugos (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu ir Csaba Sándor Tabajdi – dėl ERASMUS programos jauniesiems ūkininkams įgyvendinimo (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis ir Marietta Giannakou – dėl kovos su nužudymais dėl garbės (0027/2010),

- Tiziano Motti ir Anna Záborská – dėl Europos greitojo įspėjimo sistemos sukūrimo kovojant su vaikų pornografija ir seksualiniu persekiojimu (0029/2010).


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“ (2009/2158(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (nauja redakcija) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aviacijos saugumo rinkliavų (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Pranešimas dėl BŽŪP supaprastinimo (2009/2155(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Pranešimas dėl veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006–2010 m. analizės ir įvertinimo (2009/2202(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 dėl bendrųjų nuostatų dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Pranešimas dėl žemės ūkio gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse: ypatingas tikrinimas (2009/2156(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Pranešimas dėl Komisijos baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (2009/2152(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Pranešimas dėl ES žemės ūkio ir klimato kaitos (2009/2157(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Pranešimas dėl septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: David Casa (A7-0065/2010)

- Pranešimas dėl naujos Europos skaitmeninės darbotvarkės „2015.eu“ (2009/2225(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Pranešimas dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Pranešimas dėl Europos GNSS priežiūros institucijos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (2010/2007(INI)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Euratomo tiekimo agentūros bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2008 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Pranešimas dėl Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (Eurojusto) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2008 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita (2009/2167(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl gabenamųjų slėginių įrenginių (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Pranešimas dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Miloslavo Ransdorfo imunitetą (2009/2208(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Pranešimas dėl universitetų ir įmonių dialogo. Naujoji Europos universitetų modernizavimo partnerystė (2009/2099(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Projektas dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo (2010/2021(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A7-0110/2010)

- Pranešimas dėl ES santykių su Lotynų Amerika strategijos (2009/2213(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginių tikslų ir rekomendacijų iki 2018 m. (2009/2095(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) Parlamento narių:

2.1) klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (116 straipsnis) (B7-0207/2010)

Tarybai:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

Komisijai:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer ir Nikolaos Salavrakos. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex) stiprinimo (B7-0229/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan ir Daciana Octavia Sârbu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dirvožemio įvairovės apsaugos (B7-0230/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos socialinio solidarumo fondo (B7-0231/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl genetiškai modifikuotų bulvių veislės auginimo ir prekybos Europos Sąjungos valstybėse narėse (B7-0232/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu ir Traian Ungureanu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nevaisingumo gydymo bendrosios reguliavimo sistemos parengimo (B7-0236/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo naudojant išorinį perdirbimą (B7-0237/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

2.3) pasiūlumai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE frakcijos vardu, Marielle De Sarnez, ALDE frakcijos vardu, Charles Goerens, ALDE frakcijos vardu, Louis Michel, ALDE frakcijos vardu ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl ES greitojo reagavimo pajėgumų kūrimo (B7-0228/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

AFET


5. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


6. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2010 m. kovo 15 d.

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (Nr. 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (Nr. 0206/2010); Gundolf Riemer (Nr. 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (Nr. 0208/2010); Peter Tresnak (Nr. 0209/2010); Muharem Alijevic (Nr. 0210/2010); Oliver Zentay (2 parašai) (Nr. 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (Nr. 0213/2010); Cardillo Salvo (Nr. 0214/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0215/2010); Massimo Moltoni (Nr. 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (Nr. 0217/2010); Sandrine Stamm (Nr. 0218/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0219/2010); Nicole Amsellem (Nr. 0220/2010); Fabian Urburu (Nr. 0221/2010); José Ramón Gil Benito (Nr. 0222/2010); Nicolino Magliulo (Nr. 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (Nr. 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (Nr. 0225/2010); Fiorella Silo (Nr. 0226/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (Nr. 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (Nr. 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (Nr. 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (Nr. 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (Nr. 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (Nr. 0233/2010).

-------------

2010 m. balandžio 15 d.

Peter Hollatz (Nr. 0234/2010); Jean Pierre Save (Nr. 0235/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0236/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (Nr. 0238/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0239/2010); Birgit Schneider (Nr. 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (Nr. 0241/2010); Jenő Farkas (Nr. 0242/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 parašų) (Nr. 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (Nr. 0245/2010); Georgiana Beu (Nr. 0246/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0247/2010); Liidia Volkova (Nr. 0248/2010); Klaus Zydek (Nr. 0249/2010); Raffaele Mancuso (Nr. 0250/2010); Dinu Moldovanu (Nr. 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (Nr. 0252/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0253/2010); Jivka Stoianova (Nr. 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (Nr. 0255/2010); Iliana Nedelea (Nr. 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (Nr. 0257/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0258/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0259/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (Nr. 0261/2010); Nina Prehn (Nr. 0262/2010); Andrea Maori (Nr. 0263/2010); Giovanni Bellin (Nr. 0264/2010); Viive Sterpu (Nr. 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (Nr. 0266/2010); Milena Pehlivanova (Nr. 0267/2010); Alexei Bazhenov (Nr. 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (Nr. 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (Nr. 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (Nr. 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (Nr. 0272/2010); Mariagrazia Canuti (Nr. 0273/2010); Doris Paula Römling (Nr. 0274/2010); Karl Barwe (Nr. 0275/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0276/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (Nr. 0278/2010); Torsten Braasch (Nr. 0279/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0280/2010); Marie Moritz (Nr. 0281/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0282/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0283/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0284/2010); Frank Brierley (Nr. 0285/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0286/2010); Francois Ben-Hadj (Nr. 0287/2010); Oliver Hübke (Nr. 0288/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (Nr. 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (Nr. 0291/2010); Jürgen Helten (Nr. 0292/2010); CarSpringorum (Nr. 0293/2010); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0294/2010).


7. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2009 m. antrąją lapkričio mėn., 2009 m. gruodžio mėn. ir 2010 m. sausio mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


8. Kova su krūties vėžiu Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg pateiktą pareiškimą 0071/2009 dėl kovos su krūties vėžiu Europos Sąjungoje pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis kito mėnesio sesijos Priimtuose tekstuose (žr. 2010 05 05 protokolo 1 priedą).

Kalbėjo Elizabeth Lynne.


9. Parlamento nario imunitetas

2009 m. gruodžio 17 d. plenariniame posėdyje (punktas 15 protokolo 17.12.2009), Parlamentas pateikė Teisės reikalų komitetui prašymą atšaukti Parlamento nario Marek Henryk Migalski imunitetą, kurį per savo advokatą pateikė Lenkijos pilietis.

2010 m. kovo 5 d. laišku Teisės reikalų komiteto pirmininkas perdavė Europos parlamento pirmininkui, kad, remiantis 2009 m. balandžio 24 d. Parlamento rezoliucija dėl parlamentinio imuniteto Lenkijoje, šis prašymas, komiteto nuomone, yra nepriimtinas.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ALDE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis:

Johannes Cornelis van Baalen vietoj Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Įgaliojimų tikrinimas

2010 m. kovo 22 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis, patikrino Constance Le Grip ir Jan Kozłowski įgaliojimus ir vienbalsiai pasiūlė patvirtinti Constance Le Grip įgaliojimus, kurie pradeda galioti 2010 m. vasario 10 d., ir Jan Kozłowski įgaliojimus, kurie pradeda galioti 2010 m. kovo 4 d.


12. Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl:

- Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2010 m. balandžio 20 d..


13. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas pagerbė Italijoje 2010 m. balandžio 12 d. įvykusio traukinio avarijos aukas ir jų artimuosius.

Jis padėkojo 2010 m. balandžio 14 d. atminimo posėdžio, kuris buvo surengtas solidarizuojantis su lenkų tauta, dalyviams.

Kalbėjo Herbert Dorfmann apie traukinio avariją Italijoje.

Pirmininkas kalbėjo apie šios sesijos išimtines aplinkybes ir apie tai, kad kai kurie Parlamento nariai negali dalyvauti posėdžiuose Strasbūre. Be to, jis Pirmininkų sueigos vardu pasiūlė iš dalies pakeisti darbų programą. Be kita ko, Pirmininkas pranešė, kad, atsižvelgianr į šį pasiūlymą, ketvirtadienį posėdis nevyks ir visos šios sesijos metu nebus balsuojama nei plenariniuose posėdžiuose, nei komitetų posėdžiuose. Jis pasakė, kad Parlamento nariai galės pasirašyti registre ketvirtadienį ir penktadienį.

Pirmininkas pareiškė, kad 2010 m. balandžio 7 d. gavo Nigel Farage (vieno iš EFD frakcijos pirmininkų) laišką, kuriame jis, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsniu, skundžiasi dėl to, kaip sprendžiamas parlamento narių imuniteto klausimas Europoje. Jo laiškas perduotas JURI komitetui.


14. Darbų programa

Kalbėjo: Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld ir Charles Tannock – apie Pirmininkų sueigos siūlomus darbų programos pakeitimus (žr. pirmesnį punktą).

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis balandžio mėn. plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 439.802/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Ryto darbotvarkė:

9.00–11.00 val.: Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl oro eismo Europoje.

11.00–13.00 val.: José Manuel Barroso (Komisijos pirmininko) pareiškimas dėl 2010 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos ir Komisijos pareiškimas dėl humanitarinės pagalbos Haityje koordinavimo.

Balsavimas nerengiamas.

Trečiadienis

Balsavimas nerengiamas.

Ketvirtadienis

Posėdis anuliuotas.

Darbų programa patvirtinta.


15. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pirmininkas patikslino kalbėjimo laiko skyrimo tvarką, kai sakomos vienos minutės kalbos.

Kalbėjo John Bufton, kuris paminėjo problemas dėl pasikeitusios darbų programos, ypač dėl to, kad visi balsavimai perkelti į 2010 m. gegužės 6 d. posėdį; tai diena, kai Didžiojoje Britanijoje vyks parlamento rinkimai (Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, kuris vėl palietė klausimą apie kalbėjimo laiko skyrimą, Jörg Leichtfried ir George Sabin Cutaş.

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth ir Malika Benarab-Attou, kuri paminėjo klausimą apie kalbėjimo laiko paskirstymą.


16. Teisėkūros įgaliojimų delegavimas (diskusijos)

Pranešimas dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A7-0110/2010).

József Szájer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Jo Leinen (ENVI komiteto nuomonės referentas), Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir József Szájer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


17. Aviacijos sauga. ES oro linijų juodasis sąrašas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0024/2010), kurį uždavė Brian Simpson, TRAN komiteto vardu Komisijai: Aviacijos sauga. Reglamento (EB Nr. 2111/2005) dėl ES juodojo sąrašo taikymas (B7-0205/2010).

Silvia-Adriana Ţicău (pavaduojanti autorių) pateikė žodinį klausimą.

Andris Piebalgs (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Christine De Veyrac PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Mathieu Grosch, Fiona Hall ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jörg Leichtfried ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău ir Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Franz Obermayr apie, jo manymu, nepriimtiną Hans-Peter Martin elgesį sakant vienos minutės kalbas.


18. Aviacijos saugumo rinkliavos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aviacijos saugumo rinkliavų [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Kalbėjo: Hans-Peter Martin asmeniniu klausimu po Franz Obermayr kalbos ankstesnių diskusijų metu (17 punktas) ir Ioan Mircea Paşcu – apie diskusijų eigą.

Kalbėjo: Artur Zasada PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ir Thomas Ulmer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Andris Piebalgs ir Jörg Leichtfried.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


19. Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės (nauja redakcija) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (nauja redakcija) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)]. Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0030/2010).

Saïd El Khadraoui, pavaduojantis pranešėją, pristatė pranešimą.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău S&D frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer ir Jörg Leichtfried.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann ir Inés Ayala Sender.

Kalbėjo: Andris Piebalgs ir Saïd El Khadraoui.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


20. Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginių tikslų ir rekomendacijų iki 2018 m. [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Peter van Dalen (A7-0114/2010).

Peter van Dalen pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Kalbėjo: Georgios Koumoutsakos PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Jean-Paul Besset Verts/ALE frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău, Inés Ayala Sender.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău ir Georgios Koumoutsakos.

Kalbėjo: Andris Piebalgs ir Peter van Dalen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


21. „Europeana – tolesni veiksmai“ (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“ [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Helga Trüpel (A7-0028/2010).

Helga Trüpel (pranešėja) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


22. Veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006–2010 m. analizė ir įvertinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006–2010 m. analizės ir įvertinimo - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Marit Paulsen (A7-0053/2010).

Marit Paulsen (pranešėja) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă ir Anneli Jäätteenmäki.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


23. ES žemės ūkis ir klimato kaita (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES žemės ūkio ir klimato kaitos [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010).

Stéphane Le Foll (pranešėjas) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


24. Žemės ūkis gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse: ypatingas tikrinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl žemės ūkio gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse: ypatingas tikrinimas [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010).

Herbert Dorfmann (pranešėjas) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


25. BŽŪP supaprastinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl BŽŪP supaprastinimo [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Richard Ashworth (A7-0051/2010).

Richard Ashworth (pranešėjas) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski ir Peter Jahr.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 439.802/OJMA).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika