Indekss 
Protokols
PDF 219kWORD 141k
Pirmdiena, 2010. gada 19. aprīlis - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 6.Lūgumraksti
 7.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 8.Cīņa pret krūts vēzi Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)
 9.Deputāta imunitāte
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Pilnvaru pārbaude
 12.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 13.Priekšsēdētāja paziņojumi
 14.Darba kārtība
 15.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 16.Likumdošanas deleģēšanas pilnvaras (debates)
 17.Aviācijas drošība — ES aviopārvadātāju melnais saraksts (debates)
 18.Aviācijas drošības nodevas ***I (debates)
 19.Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija) ***I (debates)
 20.Stratēģiskie mērķi un rekomendācijas ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (debates)
 21.Europeana — nākamie soļi (īss izklāsts)
 22.Dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšana (īss izklāsts)
 23.Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas (īss izklāsts)
 24.Lauksaimniecība apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi — īpaša pārbaude (īss izklāsts)
 25.KLP vienkāršošana (īss izklāsts)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


EIROPAS PARLAMENTS

2010.–2011. GADA SESIJA

2010. gada 19.–22. aprīlis

STRASBŪRĀ

PROTOKOLS

PIRMDIENA, 2010. GADA 19. APRĪLIS

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.35.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-0035/2010), kuru uzdeva János Áder un László Tőkés PPE grupas vārdā Komisijai: Aizliegums ES kalnrūpniecībā izmantot cianīdu (B7-0206/2010).

- (O-0036/2010), kuru uzdeva Paolo De Castro AGRI komitejas vārdā Komisijai: Īpaši pasākumi lauksaimniecības tirgiem (B7-0208/2010).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Vilija Blinkevičiūtė - par Eiropas gadu jauniešu iespēju palielināšanai ES (0017/2010).

- Zigmantas Balčytis - par ģenētiski pārveidotu kartupeļu izmantošanu Eiropas Savienībā (0018/2010).

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach un Lorenzo Fontana - par robežkontroles atjaunošana ES (0019/2010).

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo un Antonyia Parvanova - par Eiropas gada vardarbības pret sievietēm apkarošanai noteikšanu (0020/2010).

- Andreas Mölzer - par spekulāciju ar lauksaimniecības produktiem (0021/2010).

- Andreas Mölzer - par gatavošanos ārkārtas situācijām un glābšanas darbu koordināciju (0022/2010).

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov un Andrey Kovatchev - par darbā pieņemšanas ierobežojumu atcelšanu jauno dalībvalstu pilsoņiem (0023/2010).

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen un Bas Eickhout - par trauslu ekosistēmu un apdraudētu sugu aizsardzību (0024/2010).

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu un Csaba Sándor Tabajdi - par Erasmus programmas izveidi jaunajiem lauksaimniekiem (0025/2010).

- Theodoros Skylakakis un Marietta Giannakou - par slepkavību goda dēļ apkarošanu (0027/2010).

- Tiziano Motti un Anna Záborská - par Eiropas Agrā brīdinājuma sistēmas (EABS) izveidi cīņai pret pedofiliem un citiem dzimumnoziedzniekiem (0029/2010).


4. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- Ziņojums par „Europeana — nākamie soļi” (2009/2158(INI)) - CULT komiteja - Referente: Helga Trüpel (A7-0028/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta redakcija) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Brian Simpson (A7-0030/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aviācijas drošības nodevām (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 71/349/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK par metroloģiju (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Anja Weisgerber (A7-0050/2010).

- Ziņojums par KLP vienkāršošanu (2009/2155(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Richard Ashworth (A7-0051/2010).

- Ziņojums par dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšanu (2009/2202(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Marit Paulsen (A7-0053/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par vispārīgiem noteikumiem par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - REGI komiteja - Referents: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010).

- Ziņojums par lauksaimniecību apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi — īpaša pārbaude (2009/2156(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010).

- Ziņojums par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” (2009/2152(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Vittorio Prodi (A7-0057/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības lauksaimniecību un klimata pārmaiņām (2009/2157(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - ECON komiteja - Referents: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010).

- Ziņojums par septītā, astotā, devītā un desmitā Eiropas Attīstības fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - ECON komiteja - Referents: David Casa (A7-0065/2010).

- Ziņojums par jaunu Eiropas digitālo programmu — 2015.eu (2009/2225(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0067/2010).

- Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0068/2010).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0069/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0071/2010).

- Ziņojums par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0072/2010).

- Ziņojums par Eiropas GNSS uzraudzības iestādes 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0073/2010).

- Ziņojums par 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (2010/2007(INI)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0074/2010).

- Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0075/2010).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0076/2010).

- Ziņojums par Kopuzņēmuma SESAR 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0077/2010).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0078/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0081/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0083/2010).

- Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0084/2010).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0085/2010).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0086/2010).

- Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0087/2010).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0088/2010).

- Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0089/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0090/2010).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0091/2010).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0092/2010).

- Ziņojums par Eurojust 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0093/2010).

- Ziņojums par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0094/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa – Eiropas Parlaments (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A7-0095/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010).

- Ziņojums par Kopienu finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošanu — 2008. gada ziņojums (2009/2167(INI)) - CONT komiteja - Referents: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārvietojamām spiediena iekārtām (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Brian Simpson (A7-0101/2010).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0104/2010).

- Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Véronique Mathieu (A7-0105/2010).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Miloslav Ransdorf deputāta imunitāti (2009/2208(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010).

- Ziņojums par universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogu — jauna partnerība Eiropas universitāšu modernizācijai (2009/2099(INI)) - CULT komiteja - Referents: Pál Schmitt (A7-0108/2010).

- Ziņojums par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām (2010/2021(INI)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A7-0110/2010).

- Ziņojums par ES stratēģiju attiecībām ar Latīņameriku (2009/2213(INI)) - AFET komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010).

- Ziņojums par stratēģiskiem mērķiem un rekomendācijām ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (2009/2095(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Peter Van Dalen (A7-0114/2010),

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu, attiecībā uz finansējuma apturēšanu noteiktām Kopienas darbībām un to finansējuma ierobežojumu izmaiņām (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A7-0117/2010).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Jean Lambert (A7-0118/2010).

2. Deputāti

2.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 116. pants) (B7-0207/2010)

Padomei

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter.

Komisijai
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter.

2.2. Rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer un Nikolaos Salavrakos. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) nostiprināšanu (B7-0229/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan un Daciana Octavia Sârbu. Rezolūcijas priekšlikums par augsnes daudzveidības aizsardzību (B7-0230/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas sociālās solidaritātes fondu (B7-0231/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana un Matteo Salvini. Rezolūcijas priekšlikums par ģenētiski modificētas kartupeļu šķirnes audzēšanu un tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstīs (B7-0232/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu un Traian Ungureanu. Rezolūcijas priekšlikums par saskaņota tiesiskā regulējuma izveidi attiecībā uz neauglības ārstēšanu (B7-0236/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Rezolūcijas priekšlikums par energoefektivitātes ieguvumu nodrošināšanu ar attālinātu apstrādi (B7-0237/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

2.3. Ieteikuma priekšlikumi (Reglamenta 121. pants)

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE grupas vārdā, Marielle De Sarnez, ALDE grupas vārdā, Charles Goerens, ALDE grupas vārdā, Louis Michel, ALDE grupas vārdā un Frédérique Ries, ALDE grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par ES ātrās reaģēšanas iespēju izveidošanu (B7-0228/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET


5. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


6. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2010. gada15. marts

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (Nr. 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (Nr. 0206/2010); Gundolf Riemer (Nr. 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (Nr. 0208/2010); Peter Tresnak (Nr. 0209/2010); Muharem Alijevic (Nr. 0210/2010); Oliver Zentay (2 paraksti) (Nr. 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (Nr. 0213/2010); Cardillo Salvo (Nr. 0214/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0215/2010); Massimo Moltoni (Nr. 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (Nr. 0217/2010); Sandrine Stamm (Nr. 0218/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0219/2010); Nicole Amsellem (Nr. 0220/2010); Fabian Urburu (Nr. 0221/2010); José Ramón Gil Benito (Nr. 0222/2010); Nicolino Magliulo (Nr. 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (Nr. 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (Nr. 0225/2010); Fiorella Silo (Nr. 0226/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (Nr. 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (Nr. 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (Nr. 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (Nr. 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (Nr. 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (Nr. 0233/2010).

-------------

2010. gada 15. aprīlis

Peter Hollatz (Nr. 0234/2010); Jean Pierre Save (Nr. 0235/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0236/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (Nr. 0238/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0239/2010); Birgit Schneider (Nr. 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (Nr. 0241/2010); Jenő Farkas (Nr. 0242/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 paraksti) (Nr. 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (Nr. 0245/2010); Georgiana Beu (Nr. 0246/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0247/2010); Liidia Volkova (Nr. 0248/2010); Klaus Zydek (Nr. 0249/2010); Raffaele Mancuso (Nr. 0250/2010); Dinu Moldovanu (Nr. 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (Nr. 0252/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0253/2010); Jivka Stoianova (Nr. 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (Nr. 0255/2010); Iliana Nedelea (Nr. 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (Nr. 0257/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0258/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0259/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (Nr. 0261/2010); Nina Prehn (Nr. 0262/2010); Andrea Maori (Nr. 0263/2010); Giovanni Bellin (Nr. 0264/2010); Viive Sterpu (Nr. 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (Nr. 0266/2010); Milena Pehlivanova (Nr. 0267/2010); Alexei Bazhenov (Nr. 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (Nr. 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (Nr. 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (Nr. 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (Nr. 0272/2010); Mariagrazia Canuti (Nr. 0273/2010); Doris Paula Römling (Nr. 0274/2010); Karl Barwe (Nr. 0275/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0276/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (Nr. 0278/2010); Torsten Braasch (Nr. 0279/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0280/2010); Marie Moritz (Nr. 0281/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0282/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0283/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0284/2010); Frank Brierley (Nr. 0285/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0286/2010); Francois Ben-Hadj (Nr. 0287/2010); Oliver Hübke (Nr. 0288/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (Nr. 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (Nr. 0291/2010); Jürgen Helten (Nr. 0292/2010); CarSpringorum (Nr. 0293/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0294/2010).


7. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2009. gada novembra otrajā, 2009. gada decembra un 2010. gada janvāra sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


8. Cīņa pret krūts vēzi Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0071/2009 par cīņu pret krūts vēzi Eiropas Savienībā, kuru iesniedza Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs nākamās sesijas pieņemto tekstu apkopojumā, protokolā norādot parakstītāju vārdus. (Sk. 2010. gada 5. maija protokola 1. pielikumu.)

Uzstājās Elizabeth Lynne.


9. Deputāta imunitāte

2009. gada 17. decembra plenārsēdes laikā (2009. gada 17. decembra protokola 15. punkts) Parlaments nodeva Juridiskajai komitejai pieprasījumu atcelt Marek Henryk Migalski deputāta imunitāti, kuru ar sava advokāta starpniecību iesniedzis kāds Polijas pilsonis.

Juridiskās komitejas priekšsēdētājs 2010. gada 5. marta vēstulē paziņoja Parlamenta priekšsēdētājam, ka, ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūciju par parlamentāro imunitāti Polijā, komiteja ir uzskatījusi šo pieprasījumu par nepieņemamu.


10. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm:

Johannes Cornelis van Baalen aizstāj Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Pilnvaru pārbaude

Juridiskā komiteja 2010. gada 22. marta sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 3. panta 3. un 4. punktu pārbaudīja Constance Le Grip un Jan Kozłowski pilnvaras un vienprātīgi ierosināja atzīt par derīgu Constance Le Grip mandātu, sākot ar 2010. gada 10. februāri, un Jan Kozłowski mandātu, sākot ar 2010. gada 4. martu.


12. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādāta versija) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2010. gada 20. aprīlī.


13. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs godināja to cilvēku piemiņu, kuri gājuši bojā dzelzceļa avārijā 2010. gada 12. aprīlī Itālijā, un izteica līdzjūtību viņu ģimenēm.

Viņš pateicās tiem, kuri 2010. gada 14. aprīlī piedalījās piemiņas sēdē, kas bija organizēta, solidarizējoties ar Polijas iedzīvotājiem.

Uzstājās Herbert Dorfmann par dzelzceļa avāriju Itālijā.

Priekšsēdētājs raksturoja šīs sesijas ārkārtējos apstākļus, kas atsevišķiem deputātiem liedz iespēju ierasties Strasbūrā. Turklāt viņš Priekšsēdētāju konferences vārdā izteica priekšlikumu mainīt darba kārtību. Priekšsēdētājs norādīja arī, ka saskaņā ar šo priekšlikumu ceturtdien sēde nenotiks un visā šīs sesijas laikā nenotiks balsošana ne plenārsēdē, ne komitejās. Viņš paziņoja, ka deputāti reģistrā varēs parakstīties ceturtdien un piektdien.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka 2010. gada 7. aprīlī ir saņēmis Nigel Farage (EFD grupas līdzpriekšsēdētāja) vēstuli, kurā tas atgādina par Reglamenta 6. pantā noteikto kārtību, kā var prasīt atcelt deputāta imunitāti Eiropas Savienībā. Vēstule ir nodota JURI komitejai.


14. Darba kārtība

Par Priekšsēdētāju konferences ierosinātajām darba kārtības izmaiņām uzstājās (sk. iepriekšējo punktu) Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld un Charles Tannock.

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts aprīļa sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 439.802/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Priekšpusdienā darbs tiks organizēts šādi:

plkst. 9–11: Padomes un Komisijas paziņojumi par gaisa satiksmi Eiropā;

plkst. 11–13: José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētāja) paziņojums par Komisijas 2010. gada likumdošanas un darba programmu un Komisijas paziņojums par Haiti paredzētās humānās palīdzības koordinēšanu.

Balsošana nenotiks.

Trešdiena

Balsošana nenotiks.

Ceturtdiena

Sēde tiek atcelta.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


15. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Sēdes vadītājs precizēja kārtību, kādā tiek dots vārds, lai uzstātos ar vienu minūti ilgu runu.

Uzstājās John Bufton, kurš atgādināja problēmas, kas saistītas ar darba kārtības izmaiņām, it īpaši ar visas balsošanas pārcelšanu uz 2010. gada 6. maiju, kad Lielbritānijā notiek vēlēšanas (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, kurš vēlreiz pievērsās kārtībai, kādā tiek dots vārds, Jörg Leichtfried un George Sabin Cutaş.

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth un Malika Benarab-Attou, kura izteicās par uzstāšanās laika sadali.


16. Likumdošanas deleģēšanas pilnvaras (debates)

Ziņojums par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A7-0110/2010).

József Szájer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Jo Leinen (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFD grupas vārdā un Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Maroš Šefčovič un József Szájer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


17. Aviācijas drošība — ES aviopārvadātāju melnais saraksts (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0024/2010) un kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Aviācijas drošība: ES melnā saraksta regulas (EK Nr. 2111/2005) piemērošana (B7-0205/2010).

Silvia-Adriana Ţicău (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Christine De Veyrac PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Mathieu Grosch, Fiona Hall un Marian-Jean Marinescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jörg Leichtfried un Franz Obermayr.

Uzstājās Silvia-Adriana Ţicău un Andris Piebalgs.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Franz Obermayr, lai norādītu uz, viņaprāt, nepieņemamo Hans-Peter Martin uzvedību vienas minūtes runu laikā.


18. Aviācijas drošības nodevas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aviācijas drošības nodevām [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010).

Jörg Leichtfried iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Hans-Peter Martin, lai sniegtu personisku paziņojumu par Franz Obermayr uzstāšanos iepriekšējo debašu laikā (17. punkts), un Ioan Mircea Paşcu par debašu norisi.

Uzstājās Artur Zasada PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu un Thomas Ulmer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu un Franz Obermayr.

Uzstājās Andris Piebalgs un Jörg Leichtfried.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


19. Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta redakcija) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Brian Simpson (A7-0030/2010).

Saïd El Khadraoui referenta vietā iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău S&D grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer un Jörg Leichtfried.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann un Inés Ayala Sender.

Uzstājās Andris Piebalgs un Saïd El Khadraoui.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


20. Stratēģiskie mērķi un rekomendācijas ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (debates)

Ziņojums par stratēģiskiem mērķiem un rekomendācijām ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Peter van Dalen (A7-0114/2010).

Peter van Dalen iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Georgios Koumoutsakos PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Jean-Paul Besset Verts/ALE grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău un Inés Ayala Sender.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău un Georgios Koumoutsakos.

Uzstājās Andris Piebalgs un Peter van Dalen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


21. Europeana — nākamie soļi (īss izklāsts)

Ziņojums par paziņojumu "Europeana — nākamie soļi"; [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Helga Trüpel (A7-0028/2010).

Helga Trüpel (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: nākamajā sesijā.


22. Dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšana (īss izklāsts)

Ziņojums par dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšanu - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Marit Paulsen (A7-0053/2010).

Marit Paulsen (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă un Anneli Jäätteenmäki.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: nākamajā sesijā.


23. Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Savienības lauksaimniecību un klimata pārmaiņām [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010).

Stéphane Le Foll (referents) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: nākamajā sesijā.


24. Lauksaimniecība apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi — īpaša pārbaude (īss izklāsts)

Ziņojums par lauksaimniecību apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi — īpaša pārbaude [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010).

Herbert Dorfmann (referents) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: nākamajā sesijā.


25. KLP vienkāršošana (īss izklāsts)

Ziņojums par KLP vienkāršošanu [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Richard Ashworth (A7-0051/2010).

Richard Ashworth (referents) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski un Peter Jahr.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: nākamajā sesijā.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 439.802/OJMA).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika