Index 
Notulen
PDF 219kWORD 148k
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 4.Ingekomen stukken
 5.Vervallen schriftelijke verklaringen
 6.Verzoekschriften
 7.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Strijd tegen borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 9.Parlementaire immuniteit
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Onderzoek geloofsbrieven
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 13.Verklaringen van de Voorzitter
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Bevoegdheidsdelegatie (debat)
 17.Veiligheid van de luchtvaart: Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen (debat)
 18.Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart ***I (debat)
 19.Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) ***I (debat)
 20.Strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (debat)
 21.“Europeana” – de volgende stappen (korte presentatie)
 22.Evaluatie en beoordeling van het actieplan welzijn van dieren 2006-2010 (korte presentatie)
 23.De EU-landbouw en klimaatverandering (korte presentatie)
 24.Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps - een speciale doorlichting (korte presentatie)
 25.Vereenvoudiging van het GLB (korte presentatie)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2010 - 2011

Vergaderingen van 19 t/m 22 april 2010

STRAATSBURG

NOTULEN

MAANDAG 20 APRIL 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.35 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement):

- (O-0035/2010) van János Áder en László Tőkés, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Verbod op het gebruik van cyanide bij mijnbouwtechnologieën in de Europese Unie (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) van Paolo De Castro, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Specifieke maatregelen voor landbouwmarkten (B7-0208/2010)

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement):

- Vilija Blinkevičiūtė over het Europees Jaar voor de empowerment van jongeren in de EU (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis over het gebruik van genetisch gemodificeerde aardappelen in de Europese Unie (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach en Lorenzo Fontana over de herinvoering van grenscontroles in de Gemeenschap (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo en Antonyia Parvanova over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (0020/2010),

- Andreas Mölzer over speculatie met landbouwproducten (0021/2010),

- Andreas Mölzer over rampenplannen en coördinatie van hulp (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov en Andrey Kovatchev over afschaffing van de beperkingen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen en Bas Eickhout over de bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde soorten (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu en Csaba Sándor Tabajdi over het opzetten van een Erasmusprogramma voor jonge landbouwers (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis en Marietta Giannakou over de bestrijding van eremoord (0027/2010),

- Tiziano Motti en Anna Záborská over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld (0029/2010).


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- Verslag over "Europeana"– de volgende stappen (2009/2158(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van de Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Verslag over vereenvoudiging van het GLB (2009/2155(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Verslag over de evaluatie en beoordeling van het actieplan inzake het welzijn van dieren 2006-2010 (2009/2202(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Verslag over landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps – een speciale doorlichting (2009/2156(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Verslag over het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (2009/2152(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Verslag over de EU-landbouw en klimaatverandering (2009/2157(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (herschikking) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het zevende, achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2008 (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: David Casa (A7-0065/2010)

- Verslag over een nieuwe digitale agenda voor Europa: 2015.eu (2009/2225(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Verslag over de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling VIII – Europese Ombudsman (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Verslag over de kwijting 2008: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen (2010/2007(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling IV - Hof van Justitie (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling VII – Comité van de Regio's (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling I – Europees Parlement (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling II – Raad (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling V – Rekenkamer (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en de strijd tegen fraude - Jaarverslag 2008 (2009/2167(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende vervoerbare drukapparatuur (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Verslag over de dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (2009/2099(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Verslag over bevoegdheidsdelegatie (2010/2021(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0110/2010)

- Verslag over de strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-Amerika (2009/2213(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Verslag over strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (2009/2095(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) van de leden

2.1) mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 116 van het Reglement) (B7-0207/2010)

aan de Raad:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

aan de Commissie:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer en Nikolaos Salavrakos. Ontwerpresolutie over de versterking van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (B7-0229/2010)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan en Daciana Octavia Sârbu. Ontwerpresolutie over de bescherming van de bodemdiversiteit (B7-0230/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Ontwerpresolutie over een Europees Fonds voor sociale solidariteit (B7-0231/2010)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het produceren en in de handel brengen van een genetisch gemanipuleerd aardappelproduct in de lidstaten van de Europese Unie (B7-0232/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu en Traian Ungureanu. Ontwerpresolutie over invoering van een gemeenschappelijk regelgevingskader voor vruchtbaarheidsbehandeling (B7-0236/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Ontwerpresolutie over grotere energie-efficiency door middel van externe verwerking (B7-0237/2010)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

2.3) ontwerpaanbevelingen (artikel 121 van het Reglement)

- Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie. Voorstel voor een aanbeveling aan de Raad over het opzetten van een EU-structuur voor snelle respons (B7-0228/2010)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET


5. Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 123, lid 5, van het Reglement te vervallen.


6. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 15 maart 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (nr.0205/2010); Franz Friedrich Nemec (nr.0206/2010); Gundolf Riemer (nr.0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (nr.0208/2010); Peter Tresnak (nr.0209/2010); Muharem Alijevic (nr.0210/2010); Oliver Zentay (2 ondertekenaars) (nr.0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr.0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (nr.0213/2010); Cardillo Salvo (nr.0214/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0215/2010); Massimo Moltoni (nr.0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (nr.0217/2010); Sandrine Stamm (nr.0218/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0219/2010); Nicole Amsellem (nr.0220/2010); Fabian Urburu (nr.0221/2010); José Ramón Gil Benito (nr.0222/2010); Nicolino Magliulo (nr.0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (nr.0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (nr.0225/2010); Fiorella Silo (nr.0226/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (nr.0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (nr.0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (nr.0230/2010); Rozalia Andriopoulou (nr.0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (nr.0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (nr.0233/2010).

Op 15 april 2010

Peter Hollatz (nr.0234/2010); Jean Pierre Save (nr.0235/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0236/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0237/2010); Xavier Solans Tauriño (nr.0238/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0239/2010); Birgit Schneider (nr.0240/2010); Coch Laura Vinuesa (nr.0241/2010); Jenő Farkas (nr.0242/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 ondertekenaars) (nr.0244/2010); Luis Francisco Fernández López (nr.0245/2010); Georgiana Beu (nr.0246/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0247/2010); Liidia Volkova (nr.0248/2010); Klaus Zydek (nr.0249/2010); Raffaele Mancuso (nr.0250/2010); Dinu Moldovanu (nr.0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (nr.0252/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0253/2010); Jivka Stoianova (nr.0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (nr.0255/2010); Iliana Nedelea (nr.0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (nr.0257/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0258/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0259/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (nr.0261/2010); Nina Prehn (nr.0262/2010); Andrea Maori (nr.0263/2010); Giovanni Bellin (nr.0264/2010); Viive Sterpu (nr.0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (nr.0266/2010); Milena Pehlivanova (nr.0267/2010); Alexei Bazhenov (nr.0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (nr.0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (nr.0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (nr.0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (nr.0272/2010); Mariagrazia Canuti (nr.0273/2010); Doris Paula Römling (nr.0274/2010); Karl Barwe (nr.0275/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0276/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr.0278/2010); Torsten Braasch (nr.0279/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0280/2010); Marie Moritz (nr.0281/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0282/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0283/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0284/2010); Frank Brierley (nr.0285/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0286/2010); Francois Ben-Hadj (nr.0287/2010); Oliver Hübke (nr.0288/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (nr.0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (nr.0291/2010); Jürgen Helten (nr.0292/2010); CarSpringorum (nr.0293/2010); (naam vertrouwelijk) (nr.0294/2010).


7. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november II 2009, december 2009 en januari 2010 door het Parlement aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


8. Strijd tegen borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0071/2009 ingediend door de leden Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg over de strijd tegen borstkanker in de Europese Unie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, lid 3, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de volgende vergaderperiode, met vermelding van de namen van de ondertekenaars in de notulen. (Zie Bijlage 1 bij de notulen van 5.05.2010).

Het woord wordt gevoerd door Elizabeth Lynne.


9. Parlementaire immuniteit

In de plenaire vergadering van 17 december 2009 (punt 15 van de notulen van 17.12.2009) heeft het Parlement een door een advocaat namens een Poolse burger ingediend verzoek om opheffing van de immuniteit van Marek Henryk Migalski naar de Commissie juridische zaken verwezen.

Bij schrijven van 5 maart 2010 heeft de voorzitter van de Commissie juridische zaken aan de Voorzitter van het Parlement medegedeeld dat, onder verwijzing naar de resolutie van het Parlement van 24 april 2009 over de parlementaire immuniteit in Polen, zijn commissie geoordeeld heeft dat dit verzoek niet ontvankelijk is.


10. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten:

Johannes Cornelis van Baalen in de plaats van Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Onderzoek geloofsbrieven

In haar vergadering van 22 maart 2010 heeft de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 3, leden 3 en 4, van het Reglement de geloofsbrieven van Constance Le Grip en Jan Kozłowski onderzocht en met algemene stemmen voorgesteld om het mandaat van Constance Le Grip met ingang van 10 februari 2010 en van Jan Kozłowski met ingang van 4 maart 2010 te bekrachtigen.


12. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 20 april 2010, in.


13. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter gedenkt de slachtoffers van het treinongeval van 12 april 2010 in Italië en betuigt zijn medeleven met hun familieleden.

Hij bedankt de deelnemers aan de herdenkingsplechtigheid op 14 april 2010, die georganiseerd was uit solidariteit met de Poolse bevolking.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann over het treinongeval in Italië.

De Voorzitter voert het woord over de buitengewone omstandigheden van deze vergaderperiode en deelt mede dat het voor een aantal leden onmogelijk is in Straatsburg aanwezig te zijn. Bovendien legt hij een voorstel van de Conferentie van voorzitters voor om de werkzaamheden anders te regelen. Hij wijst er onder meer op dat er volgens dit voorstel op donderdag geen vergadering zal zijn en dat er gedurende de gehele vergaderperiode noch stemmingen ter plenaire vergadering noch stemmingen in commissievergaderingen zullen plaatsvinden. Hij deelt mede dat de leden op donderdag en vrijdag de presentielijst nog mogen tekenen.

Hij deelt mede dat hij op 7 april 2010 een brief heeft ontvangen van Nigel Farage (covoorzitter van de EFD-Fractie), waarin laatstgenoemde zich beroept op artikel 6 van het Reglement om zich te beklagen over de behandeling van de parlementaire immuniteit in Europa. De brief is doorgestuurd naar de Commissie JURI.


14. Regeling van de werkzaamheden

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld en Charles Tannock over de door de Conferentie van voorzitters voorgestelde wijzigingen in de regeling van de werkzaamheden (zie voorafgaand punt).

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de vergaderingperiode van april (PE 439.802/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

De werkzaamheden in de ochtend zullen als volgt worden georganiseerd:

van 9 uur tot 11 uur: verklaringen van de Raad en van de Commissie over het luchtverkeer in Europa

van 11 uur tot 13 uur: verklaring van José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2010 en verklaring van de Commissie over de coördinatie van de humanitaire hulp in Haïti.

Er zullen geen stemmingen plaatsvinden.

Woensdag

Er zullen geen stemmingen plaatsvinden.

Donderdag

De vergadering wordt geschrapt.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


15. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

De Voorzitter licht de regeling voor de toekenning van spreektijd van één minuut toe.

Het woord wordt gevoerd door John Bufton die wijst op de problemen die voortvloeien uit de wijzigingen in de regeling van de werkzaamheden, met name het uitstel van alle stemmingen tot de vergadering van 6 mei 2010, de dag van de Britse parlementsverkiezingen (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, over de kwestie van de toekenning van spreektijd, Jörg Leichtfried en George Sabin Cutaş.

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth en Malika Benarab-Attou, laatstgenoemde over de toekenning van spreektijd.


16. Bevoegdheidsdelegatie (debat)

Verslag over bevoegdheidsdelegatie [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jo Leinen (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, en Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en József Szájer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


17. Veiligheid van de luchtvaart: Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen (debat)

Mondelinge vraag (O-0024/2010) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Veiligheid van de luchtvaart. toepassing van de verordening inzake een zwarte lijst van de EU (EG nr. 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Christine De Veyrac, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Mathieu Grosch, Fiona Hall en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jörg Leichtfried en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău en Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr om te wijzen op het zijns inziens onaanvaardbare gedrag van Hans-Peter Martin tijdens de spreektijd van één minuut.


18. Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart ***I (debat)

Verslag inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Hans-Peter Martin voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Franz Obermayr tijdens het vorige debat (punt 17), en Ioan Mircea Paşcu over het verloop van de debatten.

Het woord wordt gevoerd door Artur Zasada, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu en Thomas Ulmer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs en Jörg Leichtfried.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


19. Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) [COM(2009)0391 – C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui leidt, ter vervanging van de rapporteur, het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, namens de PPE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer en Jörg Leichtfried.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs en Saïd El Khadraoui.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


20. Strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (debat)

Verslag over strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen leidt het verslag in.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georgios Koumoutsakos, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Jean-Paul Besset, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău en Inés Ayala Sender.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău en Georgios Koumoutsakos.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs en Peter van Dalen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


21. “Europeana” – de volgende stappen (korte presentatie)

Verslag over “Europeana” – de volgende stappen [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (rapporteur) licht het verslag toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


22. Evaluatie en beoordeling van het actieplan welzijn van dieren 2006-2010 (korte presentatie)

Verslag over de evaluatie en beoordeling van het actieplan inzake het welzijn van dieren 2006-2010 - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (rapporteur) licht het verslag toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă en Anneli Jäätteenmäki.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


23. De EU-landbouw en klimaatverandering (korte presentatie)

Verslag over de EU-landbouw en klimaatverandering [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (rapporteur) licht het verslag toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


24. Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps - een speciale doorlichting (korte presentatie)

Verslag over landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps - een speciale doorlichting [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (rapporteur) licht het verslag toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


25. Vereenvoudiging van het GLB (korte presentatie)

Verslag over vereenvoudiging van het GLB [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (rapporteur) licht het verslag toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski en Peter Jahr.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 439.802/OJMA).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid