Indeks 
Protokół
PDF 222kWORD 146k
Poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 4.Składanie dokumentów
 5.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 6.Petycje
 7.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 8.Walka z rakiem piersi w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
 9.Immunitet parlamentarny
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Weryfikacja mandatów
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 13.Oświadczenia Przewodniczącego
 14.Porządek obrad
 15.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 16.Uprawnienia do delegowania aktów (debata)
 17.Bezpieczeństwo transportu lotniczego: wspólnotowa czarna lista przewoźników lotniczych (debata)
 18.Opłaty za ochronę lotnictwa ***I (debata)
 19.Wspólnotowe wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) ***I (debata)
 20.Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (debata)
 21.Europeana – kolejne kroki (krótka prezentacja)
 22.Ocena i podsumowanie wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (krótka prezentacja)
 23.Rolnictwo UE a zmiany klimatu (krótka prezentacja)
 24.Dokładniejsze ukierunkowanie pomocy dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi (krótka prezentacja)
 25.Uproszczenie WPR (krótka prezentacja)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2010 - 2011

Posiedzenia od 19 do 22 kwietnia 2010 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ

PONIEDZIAŁEK 19 KWIETNIA 2010 r.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:35.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu):

- (O-0035/2010) zadane przez Jánosa Ádera i László Tőkésa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Zakaz technologii wykopowych z wykorzystaniem cyjanku w UE (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) zadane przez Paolo De Castrę w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolniczych (B7-0208/2010)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 123 Regulaminu):

- Vilija Blinkevičiūtė, w sprawie Europejskiego Roku Upodmiotowienia Młodzieży w UE (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, w sprawie używania genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków w Unii Europejskiej (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach i Lorenzo Fontana, w sprawie ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w UE (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo i Antonyia Parvanova, w sprawie wprowadzenia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet (0020/2010),

- Andreas Mölzer, w sprawie spekulacji w obrocie produktami rolnymi (0021/2010),

- Andreas Mölzer, w sprawie planów kryzysowych i koordynacji działań pomocowych (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov i Andrey Kovatchev, w sprawie zniesienia ograniczeń w dziedzinie zatrudnienia dotyczących obywateli nowych państw członkowskich (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen i Bas Eickhout, w sprawie ochrony kruchych ekosystemów i zagrożonych gatunków (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu i Csaba Sándor Tabajdi, w sprawie ustanowienia programu Erasmus dla młodych rolników (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis i Marietta Giannakou, w sprawie zwalczania zabójstw w obronie honoru (0027/2010),

- Tiziano Motti i Anna Záborská, w sprawie utworzenia systemu szybkiego ostrzegania przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie (0029/2010).


4. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie komunikatu „Europeana – kolejne kroki” (2009/2158(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę lotnictwa (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Sprawozdanie w sprawie uproszczenia WPR (2009/2155(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Sprawozdanie w sprawie ewaluacji i oceny Wspólnotowego planu działań dotyczącego dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (2009/2202(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Sprawozdanie w sprawie rolnictwa na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi – przegląd specjalny (2009/2156(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Sprawozdanie w sprawie białej księgi Komisji zatytułowanej „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (2009/2152(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Sprawozdanie w sprawie rolnictwa unijnego i zmian klimatu (2009/2157(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2008 (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: David Casa (A7-0065/2010)

- Sprawozdanie w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy: 2015.eu (2009/2225(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium za rok 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji (2010/2007(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa SESAR za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 6 – Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, Sekcja VII — Komitet Regionów (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej w roku budżetowym 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, sekcja I – Parlament Europejski (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 2 – Rada (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczania nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2008 r. (2009/2167(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Miroslava Ransdorfa (2009/2208(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Sprawozdanie w sprawie dialogu środowisk akademickich z przedsiębiorcami: nowego partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni w Europie (2009/2099(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Sprawozdanie w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych (2010/2021(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A7-0110/2010)

- Sprawozdanie w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską (2009/2213(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Sprawozdanie w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (2009/2095(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0207/2010)

do Rady:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

do Komisji:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer i Nikolaos Salavrakos. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex); (B7-0229/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan i Daciana Octavia Sârbu. Projekt rezolucji w sprawie ochrony różnorodności gleb (B7-0230/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Projekt rezolucji w sprawie europejskiego funduszu solidarności społecznej (B7-0231/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie produkcji i wprowadzenia do obrotu odmiany ziemniaka genetycznie zmodyfikowanego w krajach członkowskich Unii Europejskiej (B7-0232/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu i Traian Ungureanu. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia wspólnych ram regulacyjnych dla leczenia bezpłodności (B7-0236/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Projekt rezolucji w sprawie osiągania oszczędności wynikających z poprawy efektywności energetycznej za pośrednictwem pozamiejscowego przetwarzania (B7-0237/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

2.3) projekty zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Anneli Jäätteenmäki, w imieniu grupy ALDE, Marielle De Sarnez, w imieniu grupy ALDE, Charles Goerens, w imieniu grupy ALDE, Louis Michel, w imieniu grupy ALDE i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie utworzenia unijnych sił szybkiego reagowania (B7-0228/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET


5. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


6. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 15 marca 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (nr 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (nr 0206/2010); Gundolf Riemer (nr 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (nr 0208/2010); Peter Tresnak (nr 0209/2010); Muharem Alijevic (nr 0210/2010); Oliver Zentay (z 2 podpisami) (nr 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (nr 0213/2010); Cardillo Salvo (nr 0214/2010); (nazwisko poufne) (nr 0215/2010); Massimo Moltoni (nr 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (nr 0217/2010); Sandrine Stamm (nr 0218/2010); (nazwisko poufne) (nr 0219/2010); Nicole Amsellem (nr 0220/2010); Fabian Urburu (nr 0221/2010); José Ramón Gil Benito (nr 0222/2010); Nicolino Magliulo (nr 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (nr 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (nr 0225/2010); Fiorella Silo (nr 0226/2010); (nazwisko poufne) (nr 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (nr 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (nr 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (nr 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (nr 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (nr 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (nr 0233/2010).

-------------

Dnia 15 kwietnia 2010

Peter Hollatz (nr 0234/2010); Jean Pierre Save (nr 0235/2010); (nazwisko poufne) (nr 0236/2010); (nazwisko poufne) (nr 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (nr 0238/2010); (nazwisko poufne) (nr 0239/2010); Birgit Schneider (nr 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (nr 0241/2010); Jenő Farkas (nr 0242/2010); (nazwisko poufne) (nr 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (z 20 podpisami) (nr 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (nr 0245/2010); Georgiana Beu (nr 0246/2010); (nazwisko poufne) (nr 0247/2010); Liidia Volkova (nr 0248/2010); Klaus Zydek (nr 0249/2010); Raffaele Mancuso (nr 0250/2010); Dinu Moldovanu (nr 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (nr 0252/2010); (nazwisko poufne) (nr 0253/2010); Jivka Stoianova (nr 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (nr 0255/2010); Iliana Nedelea (nr 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (nr 0257/2010); (nazwisko poufne) (nr 0258/2010); (nazwisko poufne) (nr 0259/2010); (nazwisko poufne) (nr 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (nr 0261/2010); Nina Prehn (nr 0262/2010); Andrea Maori (nr 0263/2010); Giovanni Bellin (nr 0264/2010); Viive Sterpu (nr 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (nr 0266/2010); Milena Pehlivanova (nr 0267/2010); Alexei Bazhenov (nr 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (nr 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (nr 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (nr 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (nr 0272/2010); Mariagrazia Canuti (nr 0273/2010); Doris Paula Römling (nr 0274/2010); Karl Barwe (nr 0275/2010); (nazwisko poufne) (nr 0276/2010); (nazwisko poufne) (nr 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr 0278/2010); Torsten Braasch (nr 0279/2010); (nazwisko poufne) (nr 0280/2010); Marie Moritz (nr 0281/2010); (nazwisko poufne) (nr 0282/2010); (nazwisko poufne) (nr 0283/2010); (nazwisko poufne) (nr 0284/2010); Frank Brierley (nr 0285/2010); (nazwisko poufne) (nr 0286/2010); Francois Ben-Hadj (nr 0287/2010); Oliver Hübke (nr 0288/2010); (nazwisko poufne) (nr 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (nr 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (nr 0291/2010); Jürgen Helten (nr 0292/2010); CarSpringorum (nr 0293/2010); (nazwisko poufne) (nr 0294/2010).


7. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas drugiej sesji listopadowej 2009 r., sesji grudniowej 2009 r. i sesji styczniowej 2010 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


8. Walka z rakiem piersi w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne 0071/2009 złożone przez posłów Elizabeth Lynne, Michaila Tremopoulosa, Lívię Járókę i Lidię Joannę Geringer de Oedenberg na temat walki z rakiem piersi w Unii Europejskiej uzyskało podpisy większości posłów do PE i w związku z tym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane w tekstach przyjętych z kolejnej sesji, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy. (Patrz załącznik 1 do protokołu z dnia 5.05.2010).

Głos zabrała Elizabeth Lynne.


9. Immunitet parlamentarny

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 17 grudnia 2009 r. (pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2009) Parlament skierował do Komisji Prawnej wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Marka Henryka Migalskiego, złożony przez obywatela Polski za pośrednictwem swojego adwokata.

W piśmie z dnia 5 marca 2010 r. przewodniczący Komisji Prawnej poinformował przewodniczącego Parlamentu, że w świetle rezolucji Parlamentu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie immunitetu parlamentarnego w Polsce komisja uznała, że wniosek jest niedopuszczalny.


10. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi:

Johannes Cornelis van Baalen zamiast Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Weryfikacja mandatów

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2010 r. Komisja Prawna przystąpiła, zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 Regulaminu, do weryfikacji mandatów Constance Le Grip i Jana Kozłowskiego i zaproponowała jednogłośnie stwierdzenie ważności mandatu Constance Le Grip ze skutkiem od dnia 10 lutego 2010 r. oraz mandatu Jana Kozłowskiego ze skutkiem od dnia 4 marca 2010 r.


12. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (wersja przekształcona) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
odesłany do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
odesłany do komisji przedm. właśc.: ITRE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 20 kwietnia 2010.


13. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący oddał hołd ofiarom wypadku kolejowego, który miał miejsce dnia 12 kwietnia 2010 r. we Włoszech, oraz ich rodzinom.

Przewodniczący podziękował również uczestnikom uroczystości upamiętniającej, mającej miejsce w dniu 14 kwietnia 2010 r., która została zorganizowana jako wyraz solidarności z polskim społeczeństwem.

Głos zabrał Herbert Dorfmann, w sprawie wypadku kolejowego we Włoszech.

Przewodniczący wypowiedział się na temat wyjątkowych okoliczności bieżącej sesji oraz faktu, że dla niektórych posłów stawienie się w Strasburgu okazało się niemożliwe. Dodatkowo przedstawił on w imieniu Konferencji Przewodniczących propozycję zmierzającą do zmiany porządku obrad, wskazując między innymi, że według tej propozycji nie odbędzie się posiedzenie w czwartek, nie będzie też głosowań na posiedzeniu plenarnym ani w komisjach przez całą bieżącą sesję plenarną. Przewodniczący ogłosił, że posłowie będą mogli składać podpisy w rejestrze w czwartek oraz w piątek.

Przewodniczący ogłosił, iż otrzymał w dniu 7 kwietnia 2010 r. pismo od Nigela Farage'a (współprzewodniczącego grupy EFD), w którym powołał się on na art. 6 Regulaminu, by złożyć skargę na traktowanie immunitetów parlamentarnych w Europie. Pismo zostało przekazane komisji JURI.


14. Porządek obrad

Głos zabrali, w sprawie zmiany porządku obrad zaproponowanego przez Konferencję Przewodniczących (patrz poprzedni punkt): Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld i Charles Tannock.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad sesji kwietniowej (PE 439.802/PDOJ), w którym zaproponowano dokonanie następujących zmian (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Poranny porządek obrad będzie się przedstawiał następująco:

Od godz. 9.00 do godz.11.00: oświadczenie Rady i oświadczenie Komisji w sprawie ruchu lotniczego w Europie.

Od godz. 11.00 do godz.13.00: oświadczenie José Manuela Barroso (przewodniczącego Komisji) w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2010 oraz oświadczenie Komisji w sprawie koordynacji pomocy humanitarnej na Haiti.

Głosowania nie odbędą się.

Środa

Głosowania nie odbędą się.

Czwartek

Posiedzenie zostało odwołane.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


15. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Przewodniczący sprecyzował zasady przyznawania czasu wypowiedzi w ramach jednominutowych wystąpień.

Głos zabrał John Bufton, który przywołał problemy związane ze zmianami w porządku prac, zwłaszcza przesunięcie wszystkich głosowań na posiedzenie w dniu 6 maja 2010 r., na który to dzień przypadają wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii (przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin - w sprawie przyznawania czasu wypowiedzi, Jörg Leichtfried i George Sabin Cutaş.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth i Malika Benarab-Attou - w sprawie przydzielania czasu wypowiedzi.


16. Uprawnienia do delegowania aktów (debata)

Sprawozdanie w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jo Leinen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD i Hans-Peter Martin niezrzeszony.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i József Szájer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


17. Bezpieczeństwo transportu lotniczego: wspólnotowa czarna lista przewoźników lotniczych (debata)

Pytanie ustne (O-0024/2010) zadane przez Briana Simpsona, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym: stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 w sprawie czarnej listy UE (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (zastępca autora) zadała pytanie ustne.

Andris Piebalgs (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Christine De Veyrac w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jörg Leichtfried i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Franz Obermayr w celu zgłoszenia zachowania, które uznał on za niedopuszczalne, posła Hansa-Petera Martina w trakcie jednominutowych wystąpień.


18. Opłaty za ochronę lotnictwa ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę lotnictwa [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Hans-Peter Martin, w sprawie osobistej w związku z wystąpieniem Franza Obermayra podczas poprzedniej debaty (pkt 17), oraz Ioan Mircea Paşcu w sprawie przebiegu obrad.

Głos zabrali: Artur Zasada w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu i Thomas Ulmer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Jörg Leichtfried.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


19. Wspólnotowe wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] – Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui, w zastępstwie sprawozdawcy, przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris w imieniu grupy PPE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy S&D, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer i Jörg Leichtfried.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann i Inés Ayala Sender.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Saïd El Khadraoui.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


20. Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Georgios Koumoutsakos w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Jean-Paul Besset w imieniu grupy Verts/ALE, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău i Inés Ayala Sender.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău i Georgios Koumoutsakos.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Peter van Dalen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


21. Europeana – kolejne kroki (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie komunikatu „Europeana – kolejne kroki” [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (sprawozdawczyni) dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedura pytań z sali głos zabrali: Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrała Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


22. Ocena i podsumowanie wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie ewaluacji i oceny wspólnotowego planu działań dotyczącego dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (sprawozdawczyni) dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


23. Rolnictwo UE a zmiany klimatu (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie rolnictwa unijnego i zmian klimatu [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (sprawozdawca) dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


24. Dokładniejsze ukierunkowanie pomocy dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie rolnictwa na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi – przegląd specjalny [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (sprawozdawca) dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


25. Uproszczenie WPR (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie uproszczenia WPR [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (sprawozdawca) dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski i Peter Jahr.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 439.802/OJMA).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności