Zoznam 
Zápisnica
PDF 228kWORD 139k
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 4.Predložené dokumenty
 5.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 6.Petície
 7.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 8.Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 9.Parlamentná imunita
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 12.Pozície Rady v prvom čítaní
 13.Vyhlásenia predsedníctva
 14.Program práce
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Právomoc legislatívnej delegácie (rozprava)
 17.Bezpečnosť letectva: čierny zoznam leteckých spoločností EÚ (rozprava)
 18.Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva ***I (rozprava)
 19.Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 20.Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (rozprava)
 21.Europeana – ďalšie kroky (stručná prezentácia)
 22.Hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 (stručná prezentácia)
 23.Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy (stručná prezentácia)
 24.Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (stručná prezentácia)
 25.Zjednodušenie SPP (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE

2010 - 2011

Schôdza 19. až 22. apríla 2010

ŠTRASBURG

ZÁPISNICA

PONDELOK 19. APRÍLA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.35 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0035/2010), ktorú položili János Áder a László Tőkés v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe v EÚ (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010), ktorú položil Paolo De Castro, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Osobitné opatrenia pre poľnohospodárske trhy (B7-0208/2010)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Vilija Blinkevičiūtė, o Európskom roku posilňovania postavenia mládeže v EÚ (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, o používaní geneticky modifikovaných zemiakov v Európskej únii (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach a Lorenzo Fontana, o znovuzavedení hraničných kontrol v EÚ (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo a Antonyia Parvanova, o vytvorení európskeho roka boja proti násiliu voči ženám 0020/2010),

- Andreas Mölzer, o špekuláciách s poľnohospodárskymi výrobkami (0021/2010),

- Andreas Mölzer, o plánoch na riešenie núdzových prípadov a koordinácii poskytovania pomoci (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov a Andrey Kovatchev, o odstránení pracovných obmedzení pre občanov nových členských štátov (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen a Bas Eickhout, o ochrane krehkých ekosystémov a ohrozených druhov (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu a Csaba Sándor Tabajdi, o zriadení programu Erasmus pre mladých poľnohospodárov (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis a Marietta Giannakou, o boji proti zabíjaniu v mene cti (0027/2010),

- Tiziano Motti a Anna Záborská, o vytvorení systému včasného varovania pred pedofilmi a osobami, ktoré sexuálne obťažujú iné osoby (0029/2010).


4. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o Europeane – ďalších krokoch (2009/2158(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) (KOM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva (KOM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Správa o zjednodušovaní SPP (2009/2155(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Správa o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 (2009/2202(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Správa o poľnohospodárstve v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitné preskúmanie (2009/2156(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Správa o bielej knihe Komisie nazvanej Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení (2009/2152(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Správa o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy (2009/2157(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu siedmeho, ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008 (KOM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii (KOM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: David Casa (A7-0065/2010)

- Správa o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu (2009/2225(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VIII – Európsky ombudsman (SEK(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr (2010/2007(INI)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IV – Súdny dvor (SEK(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (SEK(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VII – Výbor regiónov (SEK(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Správa k udeleniu absolutória za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament (SEK(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel II – Rada (SEK(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov (SEK(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (SEK(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (SEK(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Správa o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom – výročná správa za rok 2008 (2009/2167(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach (KOM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa (2009/2208(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Správa o dialógu medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít (2009/2099(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Správa o právomoci legislatívneho delegovania (2010/2021(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A7-0110/2010)

- Správa o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Správa o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (2009/2095(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013, pokiaľ ide o zrušenie financovania určitých činností Spoločenstva a zmenu maximálnej výšky ich financovania (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskeho podporného úradu pre azyl (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 116 rokovacieho poriadku) (B7-0207/2010)

pre Radu:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

pre Komisiu:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer a Nikolaos Salavrakos. Návrh uznesenia o posilnení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex (B7-0229/2010)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan a Daciana Octavia Sârbu. Návrh uznesenia o ochrane diverzity pôdy (B7-0230/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Návrh uznesenia o Európskom fonde sociálnej solidarity (B7-0231/2010)

pridelené

gestorský :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o produkcii geneticky modifikovanej odrody zemiakov v členských štátoch Európskej únie a jej uvedení na trh v týchto štátoch (B7-0232/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu a Traian Ungureanu. Návrh uznesenia o vytvorení spoločného regulačného rámca pre liečbu neplodnosti (B7-0236/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Návrh uznesenia o dosahovaní úspor vyplývajúcich z energetickej účinnosti prostredníctvom vonkajšieho spracovávania (B7-0237/2010)

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2.3) návrhy odporúčaní (článok 121 rokovacieho poriadku)

- Anneli Jäätteenmäki, za skupinu ALDE, Marielle De Sarnez, za skupinu ALDE, Charles Goerens, za skupinu ALDE, Louis Michel, za skupinu ALDE a Frédérique Ries, za skupinu ALDE. Návrh odporúčania pre Radu o zriadení schopnosti rýchlej reakcie EÚ (B7-0228/2010)

pridelené

gestorský :

DEVE

stanovisko :

AFET


5. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 0067/2009, 0068/2009, 0069/2009, 0070/2009 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


6. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 15. marca 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (č. 0205/2010); Franz Friedrich Nemec (č. 0206/2010); Gundolf Riemer (č. 0207/2010); Jörg-Hermann Schmoock (č. 0208/2010); Peter Tresnak (č. 0209/2010); Muharem Alijevic (č. 0210/2010); Oliver Zentay (2 podpisy) (č. 0211/2010); Adolfo Pablo Lapi (č. 0212/2010); Jesus Santiago Jimenez (č. 0213/2010); Cardillo Salvo (č. 0214/2010); (meno je utajené) (č. 0215/2010); Massimo Moltoni (č. 0216/2010); Norberto Dos Anjos Alves (č. 0217/2010); Sandrine Stamm (č. 0218/2010); (meno je utajené) (č. 0219/2010); Nicole Amsellem (č. 0220/2010); Fabian Urburu (č. 0221/2010); José Ramón Gil Benito (č. 0222/2010); Nicolino Magliulo (č. 0223/2010); Faustino Francisco Garcia Ruiz (č. 0224/2010); Konstantinos Aivaliotis (č. 0225/2010); Fiorella Silo (č. 0226/2010); (meno je utajené) (č. 0227/2010); Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (č. 0228/2010); Lucian Nicolae Tarca (č. 0229/2010); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (č. 0230/2010); Rozalia Andriopoulou (č. 0231/2010); Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (č. 0232/2010); José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (č. 0233/2010).

-------------

Dňa 15. apríla 2010

Peter Hollatz (č. 0234/2010); Jean Pierre Save (č. 0235/2010); (meno je utajené) (č. 0236/2010); (meno je utajené) (č. 0237/2010); Xavier Solans Tauriño (č. 0238/2010); (meno je utajené) (č. 0239/2010); Birgit Schneider (č. 0240/2010); Coch Laura Vinuesa (č. 0241/2010); Jenő Farkas (č. 0242/2010); (meno je utajené) (č. 0243/2010); Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 podpisov) (č. 0244/2010); Luis Francisco Fernández López (č. 0245/2010); Georgiana Beu (č. 0246/2010); (meno je utajené) (č. 0247/2010); Liidia Volkova (č. 0248/2010); Klaus Zydek (č. 0249/2010); Raffaele Mancuso (č. 0250/2010); Dinu Moldovanu (č. 0251/2010); Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (č. 0252/2010); (meno je utajené) (č. 0253/2010); Jivka Stoianova (č. 0254/2010); Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (č. 0255/2010); Iliana Nedelea (č. 0256/2010); Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (č. 0257/2010); (meno je utajené) (č. 0258/2010); (meno je utajené) (č. 0259/2010); (meno je utajené) (č. 0260/2010); Maria del Mar Muñoz Garcia (č. 0261/2010); Nina Prehn (č. 0262/2010); Andrea Maori (č. 0263/2010); Giovanni Bellin (č. 0264/2010); Viive Sterpu (č. 0265/2010); Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (č. 0266/2010); Milena Pehlivanova (č. 0267/2010); Alexei Bazhenov (č. 0268/2010); Lucian Voicu-Dungan (č. 0269/2010); Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (č. 0270/2010); Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (č. 0271/2010); Alberto Alzórria Tijero (č. 0272/2010); Mariagrazia Canuti (č. 0273/2010); Doris Paula Römling (č. 0274/2010); Karl Barwe (č. 0275/2010); (meno je utajené) (č. 0276/2010); (meno je utajené) (č. 0277/2010); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (č. 0278/2010); Torsten Braasch (č. 0279/2010); (meno je utajené) (č. 0280/2010); Marie Moritz (č. 0281/2010); (meno je utajené) (č. 0282/2010); (meno je utajené) (č. 0283/2010); (meno je utajené) (č. 0284/2010); Frank Brierley (č. 0285/2010); (meno je utajené) (č. 0286/2010); Francois Ben-Hadj (č. 0287/2010); Oliver Hübke (č. 0288/2010); (meno je utajené) (č. 0289/2010); Gheorghe Manit-Tara (č. 0290/2010); Nikolai Metodniev Georgiev (č. 0291/2010); Jürgen Helten (č. 0292/2010); CarSpringorum (č. 0293/2010); (meno je utajené) (č. 0294/2010).


7. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na druhej novembrovej schôdzi a decembrovej schôdzi v roku 2009 a na januárovej schôdzi v roku 2010 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


8. Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0071/2009, ktoré predložili poslanci Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii podpísala väčšina všetkých poslancov Parlamentu. Toto vyhlásenie sa následne v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku postúpi adresátom a uverejní v prijatých textoch z nasledujúcej schôdze a v zápisnici sa uvedú mená podpísaných poslancov. (Pozri prílohu 1 k zápisnici z 5. 5. 2010.)

Vystúpila Elizabeth Lynne.


9. Parlamentná imunita

Na plenárnej schôdzi, ktorá sa konala 17. decembra 2009 (bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2009), Parlament postúpil Výboru pre právne veci žiadosť o zbavenie Mareka Henryka Migalskeho parlamentnej imunity, ktorú prostredníctvom svojho právneho zástupcu predložil istý poľský občan.

Listom z 5. marca 2010 oznámil predseda Výboru pre právne veci predsedovi Parlamentu, že vzhľadom na uznesenie Parlamentu z 24. apríla 2009 o poslaneckej imunite v Poľsku považuje jeho výbor túto žiadosť za neprípustnú.


10. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny ALDE Parlament schválil menovanie:

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými:

Johannes Cornelis van Baalen, ktorým je nahradená Jeanine Hennis-Plasschaert.


11. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 22. marca 2010, preskúmal v súlade s článkom 3 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku osvedčenia o zvolení za poslanca Constance Le Gripovej a Jana Kozłowskeho a jednomyseľne navrhol potvrdiť platnosť voľby Constance Le Gripovej s účinnosťou od 10. februára 2010 a Jana Kozłowskeho s účinnosťou od 4. marca 2010.


12. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
pridelené gestorský: ITRE

- Pozícia Rady v prvom čítaní s cieľom prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
pridelené gestorský: ITRE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 20. apríla 2010.


13. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda si uctil pamiatku obetí železničného nešťastia, ku ktorému došlo 12. apríla 2010 v Taliansku, a vyjadril sústrasť rodinám obetí.

Poďakoval účastníkom spomienkovej schôdze usporiadanej ako prejav solidarity s poľskými občanmi, ktorá sa konala 14. apríla 2010.

V rozprave vystúpil Herbert Dorfmann k železničnému nešťastiu v Taliansku.

Predseda sa vyjadril k mimoriadnym okolnostiam tejto schôdze a ku skutočnosti, že niektorí poslanci sa na schôdzi v Štrasburgu nemôžu zúčastniť. Okrem toho predložil návrh Konferencie predsedov na zmenu programu práce. Uviedol tiež, že podľa tohto návrhu sa vo štvrtok nebude konať schôdza a nebude sa hlasovať ani v pléne, ani vo výboroch. Oznámil, že poslanci budú môcť podpísať register vo štvrtok a v piatok.

Oznámil, že 7. apríla 2010 dostal list od Nigela Faragea (spolupredseda skupiny EFD), v ktorom sa odvoláva na článok 6 rokovacieho poriadku a sťažuje sa na zaobchádzanie s parlamentnou imunitou v Európe. List bol postúpený výboru JURI.


14. Program práce

K zmenám programu práce, ktoré navrhla Konferencia predsedov (pozri predchádzajúci bod), vystúpili títo poslanci: Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld a Charles Tannock.

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu aprílovej schôdze (PE 439.802/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Dopoludňajší program bude upravený takto:

od 9.00 h do 11.00 h: vyhlásenia Rady a Komisie o leteckej doprave v Európe

de 11.00 h do 13.00 h: vyhlásenie Josého Manuela Barrosa (predseda Komisie) o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2010 a vyhlásenie Komisie o koordinácii humanitárnej pomoci na Haiti.

Hlasovanie sa nebude konať.

Streda

Hlasovanie sa nebude konať.

Štvrtok

Rokovanie je zrušené

Týmto bol stanovený program práce.


15. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Predseda upresnil spôsoby prideľovania rečníckeho času v rámci jednominútových vystúpení.

Vystúpil John Bufton, ktorý upozornil na problémy spojené so zmenami programu práce, najmä na odloženie všetkých hlasovaní na zasadanie, ktoré sa uskutoční 6. mája 2010, t. j. v deň konania legislatívnych volieb vo Veľkej Británii (predseda vzal toto upozornenie na vedomie).

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Jolanta Emilia Hibner, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Hans-Peter Martin, ktorý sa vrátil k otázke prideľovania rečníckeho času, Jörg Leichtfried a George Sabin Cutaş.

PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci:: Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, Andreas Mölzer, Georgios Papanikolaou, Jens Geier, Pat the Cope Gallagher, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Maria Da Graça Carvalho, Ioan Enciu, Cristian Dan Preda, Czesław Adam Siekierski, Derek Vaughan, Diogo Feio, William (The Earl of) Dartmouth a Malika Benarab-Attou, ktorá vystúpila k prideľovaniu rečníckeho času.


16. Právomoc legislatívnej delegácie (rozprava)

Správa o právomoci legislatívnej delegácie [COM(2009)0673 - 2010/2021(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca József Szájer (A7-0110/2010)

József Szájer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jo Leinen (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD a Hans-Peter Martin nezaradený poslanec.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a József Szájer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


17. Bezpečnosť letectva: čierny zoznam leteckých spoločností EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0024/2010) , ktorú položil Brian Simpson, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Bezpečnosť letectva: uplatňovanie nariadenia o čiernej listine EÚ (ES č. 2111/2005) (B7-0205/2010)

Silvia-Adriana Ţicău (v zastúpení autora) rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Andris Piebalgs (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Christine De Veyrac v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Mathieu Grosch, Fiona Hall a Marian-Jean Marinescu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jörg Leichtfried a Franz Obermayr.

Vystúpili: Silvia-Adriana Ţicău a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Franz Obermayr, aby upozornil na správanie Hansa-Petera Martina počas jednominútových vystúpení, ktoré považuje za nevhodné.


18. Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

Jörg Leichtfried uviedol správu.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Hans-Peter Martin s osobným vyhlásením k vystúpeniu Franza Obermayra počas predchádzajúcej rozpravy (bod 17), a Ioan Mircea Paşcu k priebehu rozpráv.

Vystúpili títo poslanci: Artur Zasada v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Mathieu Grosch, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Christine De Veyrac, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu a Thomas Ulmer.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Ioan Mircea Paşcu a Franz Obermayr.

Vystúpili: Andris Piebalgs a Jörg Leichtfried.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


19. Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) [KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)] – Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Brian Simpson (A7-0030/2010)

Saïd El Khadraoui, v zastúpení spravodajcu, uviedol správu.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sergio Paolo Francesco Silvestris v mene skupiny PPE, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Franz Obermayr nezaradený poslanec, Werner Kuhn, Inés Ayala Sender, Michael Cramer a Jörg Leichtfried.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann a Inés Ayala Sender.

Vystúpili: Andris Piebalgs a Saïd El Khadraoui.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


20. Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (rozprava)

Správa o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 [COM(2009)0008 - 2009/2095(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Peter van Dalen (A7-0114/2010)

Peter van Dalen uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georgios Koumoutsakos v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Jean-Paul Besset v mene skupiny Verts/ALE, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Marian-Jean Marinescu, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Silvia-Adriana Ţicău a Inés Ayala Sender.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Georgios Papanikolaou, Ioan Mircea Paşcu, Silvia-Adriana Ţicău a Georgios Koumoutsakos.

Vystúpili: Andris Piebalgs a Peter van Dalen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


21. Europeana – ďalšie kroky (stručná prezentácia)

Správa o Europeane – ďalších krokoch [COM(2009)0440 - 2009/2158(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Helga Trüpel (A7-0028/2010)

Helga Trüpel (spravodajkyňa) predložila návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Piotr Borys, Ioan Enciu, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, Georgios Papanikolaou, Petra Kammerevert a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


22. Hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 (stručná prezentácia)

Správa o hodnotení a posúdení akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Marit Paulsen (A7-0053/2010)

Marit Paulsen (spravodajkyňa) predložila návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Chris Davies, Michel Dantin, Vasilica Viorica Dăncilă a Anneli Jäätteenmäki.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


23. Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy (stručná prezentácia)

Správa o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy [SEC(2009)0417 - 2009/2157(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

Stéphane Le Foll (spravodajca) predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Peter Jahr, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Sari Essayah, Marit Paulsen, Vasilica Viorica Dăncilă, Czesław Adam Siekierski, Chris Davies a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


24. Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (stručná prezentácia)

Správa o poľnohospodárstve v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu [COM(2009)0161 - 2009/2156(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

Herbert Dorfmann (spravodajca) predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Peter Jahr, Martin Häusling, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin, Sari Essayah a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


25. Zjednodušenie SPP (stručná prezentácia)

Správa o zjednodušení SPP [COM(2009)0128 - 2009/2155(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Richard Ashworth (spravodajca) predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski a Peter Jahr.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 439.802/OJMA).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cercas, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Danuta Maria Hübner, in 't Veld, Itälä, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Keller, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koumoutsakos, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lösing, Ludford, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sommer, Søndergaard, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia