Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

3. Прекъсване на въздушния транспорт в Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Прекъсване на въздушния транспорт в Европа

Председателят държа кратко встъпително слово.

Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) направи изявление и Председателят отново изрази волята на Парламента да сътрудничи на Съвета и Комисията.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx и Isabelle Durant.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada и Jörg Leichtfried.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira и Robert Goebbels.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

Изказаха се: Diego López Garrido, Gay Mitchell, последният също така и относно организирането на разискването и Siim Kallas.

Председателят подчерта значението на настоящото разискване.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност