Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg

3. Zakłócenia ruchu lotniczego w Europie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zakłócenia ruchu lotniczego w Europie

Przewodniczący dokonał krótkiej prezentacji.

Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie, a Przewodniczący w imieniu Parlamentu ponownie wyraził chęć współpracy z Radą i Komisją.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx i Isabelle Durant.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada i Jörg Leichtfried.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira i Robert Goebbels.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

Głos zabrali: Diego López Garrido, Gay Mitchell - również w sprawie organizacji debaty, oraz Siim Kallas.

Przewodniczący podkreślił znaczenie tej debaty.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności