Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

3. Avbrott i flygtrafiken i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Avbrott i flygtrafiken i Europa

Talmannen gjorde ett kortfattat inledande anförande.

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande och talmannen upprepade parlamentets vilja att samarbeta med rådet och kommissionen.

Siim Kallas (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx och Isabelle Durant.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Stavros Lambrinidis, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada och Jörg Leichtfried.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Kriton Arsenis, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira och Robert Goebbels.

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

Talare: Diego López Garrido, Gay Mitchell, den sistnämnde yttrade sig även om debattens organisation, och Siim Kallas.

Talmannen underströk vikten av denna debatt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy