Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

7.2. Положението на заетостта в Европейския съюз

Изказаха се: по процедурата с вдигане на ръка ("catch the eye") за задаване на въпроси към José Manuel Barroso (председател на Комисията), който им отговори: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter и Liisa Jaakonsaari.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност