Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

7. Време за въпроси към председателя на Комисията
CRE

7.1. Свободни въпроси
CRE

Изказаха се: за да зададат въпроси и допълнителни въпроси към José Manuel Barroso (председател на Комисията), който им отговори: Othmar Karas, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, и Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП.


7.2. Положението на заетостта в Европейския съюз
CRE

Изказаха се: по процедурата с вдигане на ръка ("catch the eye") за задаване на въпроси към José Manuel Barroso (председател на Комисията), който им отговори: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter и Liisa Jaakonsaari.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност