Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
CRE

7.1. Ελεύθερες ερωτήσεις
CRE

Παρεμβαίνουν για να θέσουν ερωτήσεις καθώς και συμπληρωματικές ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής)José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής), στις οποίες αυτός απαντά οι: Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος.


7.2. Κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
CRE

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" για να θέσουν ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) στις οποίες αυτός απαντά οι: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Γεώργιος Παπανικολάου, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Νικόλαος Χουντής, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter και Liisa Jaakonsaari.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου