Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

9. Ημερήσια διάταξη (συνέχεια)

Ο Πρόεδρος προτείνει, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, η συζήτηση επί της εκθέσεως Andrea Cozzolino - A7-0100/2010 σχετικά με την "Προστασία των χρηματοοικομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008" να αναβληθεί για την προσεχή περίοδο συνόδου.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο (βλ. επίσης σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.4.2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου