Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

10. Киргизстан (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Киргизстан

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Inese Vaidere и Eleni Theocharous.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr и Malika Benarab-Attou.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност