Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2549(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0233/2010

Συζήτηση :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.52
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0142

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

11. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Joe Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Κρίτων Αρσένης, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău και Fiona Hall.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ioan Enciu και Mario Pirillo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την προσεχή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά της 5ης Μαΐου 2010 (B7-0233/2010

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την προσεχή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά τον Μάιο 2010 (B7-0234/2010

- Reinhard Bütikofer και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Καναδά (B7-0235/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 6. 55 μ.μ. εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 7.05 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου