Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0207/2010).

Ερώτηση 25 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Σύσταση Ευρωπαϊκής αρχής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου και Franz Obermayr.

Ερώτηση 28 (Liam Aylward): Η επιλογή του καταναλωτή και η τεχνολογία των έξυπνων τηλεφώνων.

Ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Paul Rübig και Franz Obermayr.

Ερώτηση 32 (Νικόλαου Χουντή): Δραστηριότητα οίκων αξιολόγησης.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Νικολάου Χουντή, Morten Messerschmidt και Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 30 (Brian Crowley): Ευρυζωνική στρατηγική της ΕΕ.

Η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward (αναπλ. συντάκτη), Malcolm Harbour και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 33 (Bernd Posselt): Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και το ευρώ.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 34 (Γεωργίου Παπανικολάου): Επέκταση των περικοπών και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπανικολάου και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 35 (Ádám Kósa): Σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης στις συμφωνίες με το ΔΝΤ..

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Kinga Gál (αναπλ. συντάκτη) και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 36 (Ελένης Θεοχάρους): Δημοσιονομικό έλλειμμα στην Κύπρο.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Gay Mitchell σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Ελένης Θεοχάρους.

Ερώτηση 37 (Morten Messerschmidt): Η Ελλάδα και η τρέχουσα κρίση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Morten Messerschmidt.

Ερώτηση 38 (Gay Mitchell): Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Ερώτηση 39 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Μηχανισμοί δημοσιονομικής παρακολούθησης των κρατών μελών.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Οι ερωτήσεις 26, 27, 29 και 31 καθώς και οι ερωτήσεις οι οποίες λόγω ελλείψεως χρόνου δεν έλαβαν απάντηση, θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου