Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0055/2010

Внесени текстове :

A7-0055/2010

Разисквания :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.35
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0125

Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

14. Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и някои разпоредби относно финансовото управление ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Евгени Кирилов (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Regina Bastos (докладчик по становището на комисията EMPL), Sophie Auconie, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, който също така отговори на един въпрос „синя карта“ от Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, който също така отговори на един въпрос „синя карта“ от Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Андрей Ковачев, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková и Pascale Gruny.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas и Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Изказаха се: Johannes Hahn и Karin Kadenbach (в качеството на заместник на докладчика).

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия

Правна информация - Политика за поверителност