Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0055/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0055/2010

Συζήτηση :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.35
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0125

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

14. Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Η Constanze Angela Krehl (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Regina Bastos (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Sophie Auconie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που απαντά επίσης σε μια ερώτηση «γαλάζια κάρτα» του Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που απαντά επίσης σε μια ερώτηση «γαλάζια κάρτα» της Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková και Pascale Gruny.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Karin Kadenbach (αναπληρώτρια εισηγήτρια).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου