Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0055/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0055/2010

Keskustelut :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.35
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0125

Pöytäkirja
Tiistai 20. huhtikuuta 2010 - Strasbourg

14. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset liittyen joidenkin rahoitushallinnon vaatimusten ja säännösten yksinkertaistamiseen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä [KOM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Regina Bastos (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sophie Auconie PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková ja Pascale Gruny.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Karin Kadenbach (esittelijän sijainen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö