Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2631(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0036/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0036/2010 (B7-0208/2010)

Συζήτηση :

PV 20/04/2010 - 15
CRE 20/04/2010 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

15. Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0036/2010) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή : Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (B7-0208/2010)

Ο Stéphane Le Foll (αναπλ.) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Peter Jahr, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γεώργιος Παπαστάμκος, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah και Ulrike Rodust.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου