Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 191kWORD 94k
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ημερήσια διάταξη
 3.Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010 (συζήτηση)
 5.Συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανασυγκρότησης στην Αϊτή (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
  
7.1.Ελεύθερες ερωτήσεις
  
7.2.Κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 8.Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)
 9.Ημερήσια διάταξη (συνέχεια)
 10.Κιργιζιστάν (συζήτηση)
 11.Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 13.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II (συζήτηση)
 14.Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση ***I (συζήτηση)
 15.Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Ημερήσια διάταξη

Σε συνέχεια των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη χθεσινή ημέρα στην ημερήσια διάταξη της παρούσας περιόδου συνόδου (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2010) Ο Πρόεδρος, με την σύμφωνη άποψη των πολιτικών ομάδων, προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις για την ημέρα της Τετάρτης 21 Απριλίου 2010:

- η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο καταργείται (σημείο 7 της ΗΔ

- η Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Silvia-Adriana Ţicău - "Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)" (σημείο112 της ΗΔ) αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη·

- η προφορική ερώτηση "Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου" (σημείο102 της ΗΔ) εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος αμέσως μετά τις συζητήσεις σχετικά με το "SWIFT" (σημείο119 της ΗΔ) και τις "Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR)" (σημείο124 της ΗΔ

- η συνεδρίαση θα περατωθεί στις 7 μ.μ. και, ως εκ τούτου, δεν θα διεξαχθεί νυκτερινή συνεδρίαση.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο (βλ. επίσης το σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.4.2010).

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig για να ενημερωθεί σχετικά με τις δραστηριότητες της Πέμπτης (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι οι εργασίες του Κοινοβουλίου θα συνεχίσουν να διεξάγονται κανονικά, πλην της Ολομελείας και των ψηφοφοριών σε επιτροπές· προσθέτει ότι θα αποστείλει επί του εν λόγω θέματος λεπτομερέστερη επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς όλους τους βουλευτές).


3. Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγή.

Ο Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση και ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη θέληση του Κοινοβουλίου για συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Dirk Sterckx και Isabelle Durant.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Danuta Maria Hübner, Hannes Swoboda, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Christine De Veyrac, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Vicky Ford, Marian-Jean Marinescu, Σταύρος Λαμπρινίδης, Ivo Belet, Jo Leinen, Anne Delvaux, Inés Ayala Sender, Artur Zasada και Jörg Leichtfried.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Jarosław Leszek Wałęsa, Antonio Masip Hidalgo, Czesław Adam Siekierski, Piotr Borys, Κρίτων Αρσένης, Magdalena Alvarez, Bendt Bendtsen, Tanja Fajon, Judith A. Merkies, Gesine Meissner, Corina Creţu, Gilles Pargneaux, Elisa Ferreira και Robert Goebbels.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido, Gay Mitchell, ο τελευταίος και όσον αφορά την οργάνωση της συζητήσεως, καθώς και ο Siim Kallas.

Ο Πρόεδρος υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της συζήτησης.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη παρουσίαση της συζητήσεως.

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso και Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος


5. Συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανασυγκρότησης στην Αϊτή (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανασυγκρότησης στην Αϊτή

Οι Kristalina Georgieva και Andris Piebalgs (μέλη της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Louis Michel, Michèle Striffler, Κρίτων Αρσένης, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Ria Oomen-Ruijten, Philippe Juvin και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Franziska Keller και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.10 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


7. Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής

7.1. Ελεύθερες ερωτήσεις

Παρεμβαίνουν για να θέσουν ερωτήσεις καθώς και συμπληρωματικές ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής)José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής), στις οποίες αυτός απαντά οι: Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος.


7.2. Κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" για να θέσουν ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) στις οποίες αυτός απαντά οι: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Γεώργιος Παπανικολάου, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Νικόλαος Χουντής, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter και Liisa Jaakonsaari.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος


8. Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική – [2009/2213(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Παρεμβαίνουν οι Catherine Grèze (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Elena Băsescu, Ramón Jáuregui Atondo, Gesine Meissner, Edvard Kožušník, John Bufton, Angelika Werthmann, Μαριεττα Γιαννάκου, Emine Bozkurt, Liam Aylward, Marek Henryk Migalski, Corina Creţu και Emma McClarkin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik και Raül Romeva i Rueda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andreas Mölzer, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Peter Skinner.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


9. Ημερήσια διάταξη (συνέχεια)

Ο Πρόεδρος προτείνει, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, η συζήτηση επί της εκθέσεως Andrea Cozzolino - A7-0100/2010 σχετικά με την "Προστασία των χρηματοοικομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008" να αναβληθεί για την προσεχή περίοδο συνόδου.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο (βλ. επίσης σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.4.2010).


10. Κιργιζιστάν (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Κιργιζιστάν

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Inese Vaidere και Ελένη Θεοχάρους.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr και Malika Benarab-Attou.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


11. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Joe Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Κρίτων Αρσένης, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău και Fiona Hall.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ioan Enciu και Mario Pirillo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την προσεχή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά της 5ης Μαΐου 2010 (B7-0233/2010

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την προσεχή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά τον Μάιο 2010 (B7-0234/2010

- Reinhard Bütikofer και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Καναδά (B7-0235/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 6. 55 μ.μ. εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 7.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0207/2010).

Ερώτηση 25 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Σύσταση Ευρωπαϊκής αρχής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου και Franz Obermayr.

Ερώτηση 28 (Liam Aylward): Η επιλογή του καταναλωτή και η τεχνολογία των έξυπνων τηλεφώνων.

Ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Paul Rübig και Franz Obermayr.

Ερώτηση 32 (Νικόλαου Χουντή): Δραστηριότητα οίκων αξιολόγησης.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Νικολάου Χουντή, Morten Messerschmidt και Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 30 (Brian Crowley): Ευρυζωνική στρατηγική της ΕΕ.

Η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward (αναπλ. συντάκτη), Malcolm Harbour και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 33 (Bernd Posselt): Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και το ευρώ.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 34 (Γεωργίου Παπανικολάου): Επέκταση των περικοπών και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπανικολάου και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 35 (Ádám Kósa): Σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης στις συμφωνίες με το ΔΝΤ..

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Kinga Gál (αναπλ. συντάκτη) και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 36 (Ελένης Θεοχάρους): Δημοσιονομικό έλλειμμα στην Κύπρο.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Gay Mitchell σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Ελένης Θεοχάρους.

Ερώτηση 37 (Morten Messerschmidt): Η Ελλάδα και η τρέχουσα κρίση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Morten Messerschmidt.

Ερώτηση 38 (Gay Mitchell): Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Ερώτηση 39 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Μηχανισμοί δημοσιονομικής παρακολούθησης των κρατών μελών.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Οι ερωτήσεις 26, 27, 29 και 31 καθώς και οι ερωτήσεις οι οποίες λόγω ελλείψεως χρόνου δεν έλαβαν απάντηση, θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

13. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II (συζήτηση)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Η Jean Lambert παρουσιάζει τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Παπανικολάου και John Bufton.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jean Lambert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου


14. Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση ***I (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Η Constanze Angela Krehl (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Regina Bastos (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Sophie Auconie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που απαντά επίσης σε μια ερώτηση «γαλάζια κάρτα» του Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που απαντά επίσης σε μια ερώτηση «γαλάζια κάρτα» της Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková και Pascale Gruny.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas και Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Karin Kadenbach (αναπληρώτρια εισηγήτρια).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου


15. Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0036/2010) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή : Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (B7-0208/2010)

Ο Stéphane Le Foll (αναπλ.) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Peter Jahr, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γεώργιος Παπαστάμκος, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah και Ulrike Rodust.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" 439.802/OJME).


17. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.25 μ.μ.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Áder, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antonescu, Arif, Αρσένης, Ashworth, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balczó, Balz, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hénin, Herczog, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Iovine, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lulling, Lunacek, Lynne, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotov, Panzeri, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sommer, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Trautmann, Τρεμόπουλος, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zimmer, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου